PL EN


2018 | 14. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 125-138
Article title

Energetyka słoneczna jako czynnik rozwoju regionów i gmin w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Solar Power as a Factor in the Development of Regions and Communes in Poland
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Odnawialne źródła energii (OZE) leżą w gestii zainteresowań wielu naukowców na całym świecie. Przesłankami do prowadzenia badań naukowych nad OZE są: globalny wzrost zapotrzebowania na energię, perspektywa wyczerpania się zapasów tradycyjnych paliw kopalnych. W dalszym ciągu poszukuje się najbardziej ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w energetyce. Pośród wielu rodzajów alternatywnych rodzajów energii, które można praktycznie wykorzystywać, warto zwrócić uwagę na energię słoneczną. Celem publikacji było przedstawienie zastosowanie energii słonecznej, szczególnie fotowoltaiki, jako elementu pobudzającego rozwój gospodarczy regionów i gmin w Polsce. W artykule zaprezentowano uwarunkowania i początki rozwoju energetyki słonecznej na świecie. Ukazano zarówno zalety, jak i wady energetyki słonecznej oraz wskazano liderów światowych w wykorzystywaniu energii słońca. Szczególną uwagę poświęcono stosowaniu energetyki słonecznej w Polsce. Opisano warunki i poziom wykorzystywania energii słońca na terenie Polski. Wskazano na konkretne korzyści dla gospodarki wynikające z jej przetwarzania. Publikacja powstała na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych, a także literatury zwartej i źródeł internetowych. Metodą badawczą, jaką zastosowano w artykule, była krytyka piśmiennicza literatury obejmującej poruszaną tematykę. Podejście badawcze uwzględniało dane ilościowe i jakościowe dotyczące bazy noclegowej i jej wpływu na gospodarkę regionów. Narzędzie badawcze stanowiła analiza danych zastanych. Tezą, jaką postawiono w publikacji, było założenie, że energetyka słoneczna w istotny sposób wpływa na sytuację gospodarczą regionów. Wyniki badań pozytywnie zweryfikowały postawioną tezę.
EN
Renewable energy sources (RES) are the responsibility of many scientists around the world. The prerequisites for researching RES are: global demand growth, perspectives of exhaustion of traditional fossil fuel stocks. We are still looking for the most ecological and economic solutions in the power industry. Among the many types of alternative energy that can be practically used, it is worth to pay attention to the use of solar energy.The purpose of the publication was to present the use of solar energy, mainly photovoltaic, as an element stimulating the economic development of regions and communes in Poland. The article presents the conditions and origins of solar energy development in the world. Both the advantages and disadvantages of solar energy have been highlighted and the world leaders in the use of solar energy have been mentioned. Particular attention has been paid to the use of solar energy in Poland. The conditions and level of sun energy utilisation in Poland are described. Indicated were the specific benefits to the economy resulting from its processing.The publication was based on publicly available statistics, as well as on compact literature and online sources. The research method used in the article was the literary critique of literature covering the subject matter. The research approach included quantitative and qualitative data on accommodation and its impact on the economies of the regions. The research tool was an analysis of the data in question. The thesis set out in the publication was the assumption that solar energy has a significant impact on the economic situation of the regions. The results of the study positively verified the thesis.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Politologii Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Polska
References
 • Broggini, C. (2003). Nuclear Processes at Solar Energy. Pozyskano z: https://arxiv.org/abs/astro-ph/0308537
 • Chochołowski, A., Krawiec, F. (2008). Zarządzanie w energetyce. Warszawa: Difin.
 • El-Sharkawi, M.A. (red.) (2005). Electric energy. Boca Raton: CRC Press.
 • Farma fotowoltaiczna Ostrzeszów (2017, 2 sierpnia). Pozyskano z: http://inwestycjeenergetyczne.itc.pw.edu.pl/inwestycja/farma-fotowoltaiczna-ostrzeszow/
 • Farmy fotowoltaiczne w Polsce (2017, 12 czerwca). Pozyskano z: http://info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/ farmy+fotowoltaiczne+w+polsce
 • Góralczyk, I., Tytko, R. (2016). Fotowoltaika. Kraków: Eco Investment.
 • Jastrzębska, G. (2013). Ogniwa słoneczne. Budowa, technologia i zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Komunikacji i Łączności.
 • Krupa, J., Soliński, T. (red.). (2012). Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego Pogórza Dynowskiego. Dynów: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 • Lawrence, J.E. (2013). Słoneczny kataklizm. Białystok: Illuminatio.
 • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach (2017, 23 sierpnia). Pozyskano z: http://www.modr.pl/sub.php?mb=5&t=271
 • Mapa instalacji OZE (2017, 3 maja). Gram w zielone. Portal zielonej energii. Pozyskano z: http://gramwzielone.pl/mapa-instalacji-oze/elektrownia-fotowoltaiczna
 • Moc elektrowni fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 190 MW (2017, 10 września). Gram w zielone.
 • Portal zielonej energii. Pozyskano z: http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/25391/moc-elektrowni- fotowoltaicznych-w-polsce-przekroczyla-190-m
 • Największa farma fotowoltaiczna w Polsce uruchomiona pod Toruniem (2017, 3 sierpnia). Gram w zielone. Portal zielonej energii. Pozyskano z: http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/18778/ najwieksza-farma-fotowoltaiczna-w-polsce-uruchomiona-pod-toruniem
 • Phillips, K.J.H. (1995). Guide to the Sun. Cambridge University Press.
 • Ryan, S.G., Norton, A.J. (2010). Stellar Evolution and Nucleosynthesis. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Statistical Review of World Energy (2017, 10 września). Pozyskano z: https://www.bp.com/en/global/ corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
 • Statystyczne vademecum samorządowca (2017, 10 września). Pozyskano z: http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/ vademecum_malopolskie/portrety_gmin/powiat_tarnowski/wierzchoslawice.pdf
 • Tytko, R. (2017). Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Kraków: Eco Investment.
 • Wasa, M. (2011). Pierwsza w Polsce farma PV o mocy 1 MW. Magazyn Fotowoltaika, 3.
 • Więcka, A., Wiśniewski, G., Kurowski, K., Gryciuk, M., (2008). Kolektory słoneczne. Energia słoneczna w mieszkalnictwie, hotelarstwie i drobnym przemyśle. Warszawa: Medium sp. z o.o. Sk-A Grupa.
 • Williams, R. (1960). Becquerel Photovoltaic Effect in Binary Compounds. The Journal of Chemical Physics, 32(5).
 • Woolfson, M. (2000). The origin and evolution of the solar system. Astronomy & Geophysics, 41(1).
 • Zalety fotowoltaiki (2017, 4 lipca). Czysty zysk. Twój zysk z energii słońca. Pozyskano z: http://czysty- zysk.pl/zalety-fotowoltaiki
 • Ziętal, N. (2017, 23 kwietnia). W Cieszanowie mają energię elektryczną ze słońca. Nowiny24. Pozyskano z: http://www.nowiny24.pl/strefa-biznesu/pieniadze/a/w-cieszanowie-maja-energie-elektrycznaze- slonca,10183324/
 • Zirker, J.B. (2002). Journey from the Center of the Sun. Princeton: Princeton University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59a78e65-ad8a-4655-8c1c-1b7df5e816b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.