PL EN


Journal
2019 | 3 | 329-350
Article title

Транслингвизм и проблемы обучения иностранному языку

Content
Title variants
EN
Translingualism and problems of foreign language teaching
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony problemom nauczania języka obcego w kontekście translingwalności. Translingwalność i tran-skulturowość są nowymi terminami stosowanymi w huma-nistyce. Ich etymologia wskazuje na najważniejsze elementy znaczeniowe: prefix trans- oznacza ‘powyżej’, ‘przez’, ‘na dru-giej stronie’ iwskazuje na to, że dany element odnoszony jest do kilku języków i kultur oraz jego oddziaływaniu na nie. W zakresie nauczania języka obcego albo nieojczystego aktual-na w dzisiejszych czasach jest zmiana metod nauczania i rozwoju kompetencji językowej ciążącej ku translingwalno-ści, co dla lingwistyki kazachskiej i rosyjskiej jest rzeczą nową. Artykuł jest próbą zrozumienia translingwalości w świetle problemów nauczania języka obcego. To badanie jest rozpa-trywane w szczególności na przykładzie nauczania języka rosyjskiego, ponieważ jest on obowiązkowy dla studentów, którzy studiują na uniwersyteckich wydziałach nielingwi-stycznych i humanistycznych, między innymi pedagogicz-nych. Skutkiem przeprowadzonego badania jest opracowanie i pre-zentacja interkulturalnego modelu komunikacji w różnych dziedzinach działania, między innymi oświatowym i nauko-wym. Przez wykorzystanie materiału językowego, odzwiercie-dlającego kultury Kazachstanu, Rosji i zagranicznych kra-jów, z których przybył student, oraz przez użycie technologii dialogowych pokazano, że takie nauczanie rozpatruje się ja-ko komponent wielojęzycznej zdolności i ma duży potencjał w nauce.
EN
Translingualism, transculture are terms that are relatively new to Russian-speaking humanitarian thought. The ety-mology of these terms reveals their main message: the prefix trans- means 'over’, ‘above’, ‘through’, ‘on the other side’, re-flects the intention to include not one, but several languages / cultures, their intersection. The issues of translingualism, transculturation, vitality/ viability of the language (Rus-sian) to function as transnational, in some attempts by post-Soviet linguists to subject them to reflection and de-scription are still outside the scope of current scientific and social debate. In particular, in the field of language teaching in the world today there is a transition to translingual teaching methods and the development of language multi-competence, but this issue for Kazakhstan and Russian ap-plied linguistics remains almost terra incognita. This paper is an attempt to understand translingual-ism in the light of the problems of teaching a foreign lan-guage. In particular, this issue is considered on the example of teaching Russian as a general mandatory discipline to students repatriates studying in non-linguistic and humani-tarian faculties of universities, including pedagogical ones. The repertoire of models of intercultural communication in different spheres of activity, including educational and sci-entific, taking into account the Kazakh language realities is presented. Using specific examples, with the assistance of language material reflecting the culture of Kazakhstan, Russia, and foreign countries from which repatriate stu-dents arrived, and through the use of interactive technolo-gies shows that such training is considered as a component of multilingual language ability and has a great personality and developmental potential.
Keywords
Journal
Year
Volume
3
Pages
329-350
Physical description
Contributors
  • Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia Abaja
  • Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia Abaja
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59ab9044-3829-4ccb-9671-f05924855bb3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.