PL EN


2018 | 14. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 260-269
Article title

Możliwości rozwoju turyzmu w regionie Żyliny na tle przemysłu samochodowego

Content
Title variants
EN
Opportunities for the Development of Tourism in the Region of Žilina against the Background of the Automotive Industry
Conference
Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano zachowania Koerańczyków (pracowników fabryki KIA w Żylinie) związane z ich pobytem, pracą i wykorzystaniem czasu wolnego w turystyce. Celem badawczym było określenie różnic w zachowaniach i postawach turystycznych pomiędzy grupą Koreańczyków pracujących i mieszkających w Żylinie a słowackimi pracownikami KIA będacymi mieszkańcami miasta. Wskazano na możliwości udziału koreańskich mieszkańców Żyliny jako konsumentów produktów turystycznych w destynacji turystycznej miasta i regionu Żyliny. Badania wykazały różne szanse, zagrożenia, a także pozytywne przesłanki udziału koreańskich mieszkańców jako konsumentów w ruchu turystycznym regionu.
EN
The studies concern the behaviour of the newcomers, i.e. employees of the KIA factory in Žilina, which is associated with their stay, work and the ways of spending leisure time in the sphere of tourism. Specifically, it refers to about 400 Korean workers. The aim of the studies covers the differences in the ways of behaving and different attitudes in the range of tourist choices between the Koreans working and living in Žilina and the Slovakian KIA workers, the residents of this particular city. The paper indicates the opportunities to use the tourist destinations of the city and the region of Žilina by the Korean residents of Žilina as the consumers of the tourist products.
Contributors
author
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Turystyki i Badań Regionalnych Słowacja
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Geografii Zakład Dydaktyki Geografii Polska
References
 • Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: PWN.
 • Čuka, P. (2016). Importance of social and cultural behavior of Korean managers in the Slovak Republic – in relation to sustainable development of Slovak tourism. European Journal of Sustainable Development, 5(4), 45–46.
 • Čuka,P., Bernatík,W. ( 2014). Possibilities of rebrandig of Slovakia in tourism. W: IBIMA 24 th conference, Milan.
 • Denzin, K.N., Lincoln,Y.S. (2009). Metody badań jakościowych, t. 2. Warszawa: PWN.
 • Eurostat. (2015). Slovak population expenses. Pozyskano z: www.eurostat.eu Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum. Praha: Portál.
 • Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Warszawa: PWE.
 • Kowalska, M.B. (2014). Rola przedsiębiorczości lokalnej w dywersyfikacji produktu turystycznego Walencji – Hiszpania. W: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych, t. 10, Kraków: Nowa Era.
 • Lizak, P. (2011). Proces kształtowania się słowackiego przemysłu motoryzacyjnego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 144–155
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia cestovného ruchu (2013). Stratégia rozvoja cestovného ruchu do r 2020. Pozyskano z: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/koncepcne-dokumenty/strategia-rozvoja-cestovneho-ruchu-do-roku-2020
 • Morris, D. (1997). Lidský živočich. Praha: Balios.
 • Nisbett, R.E. (2009). Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej. Sopot: Wydawnictwo „Smak słowa”.
 • Przecławski, K. (1996). Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków: AL BIS.
 • Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej Republike (2005). Ministerstvo hospodárstva SR, Ústav Turizmu.
 • Rudnicki, L. (2010). Zachowanie konsumentow na rynku turystycznym. Kraków: Proksenia.
 • Silverman, D. (2009). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: PWN.
 • Slovak tourist agency (2015).
 • Stratégia rozvoja cestovného ruchu Žsk pre roky 2007–2013. (2013). Pozyskano z: http://www.zask.sk/ sk/samosprava/urad-zsk/odbor-kultury-cestovneho-ruchu-zahranicnych-vztahov-informacii/oddelenie-cestovneho-ruchu/koncepcne-dokumenty-statistika-cestovneho-ruchu/strategia-rozvoja-cestovneho-ruchu-zsk-roky-2007-2013.html
 • Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej, https://slovak.statistics.sk
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59b44948-d998-4c8e-b0c4-7b5eb6dcd2d4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.