Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 4 | 3-6

Article title

Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie nowych państw członkowskich

Content

Title variants

EN
The Share of Domestic Value Added in Exports of the New Member States

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Rosnąca integracja gospodarek zarówno w wymiarze regionalnym, jak i globalnym powoduje stopniowe zwiększanie się zależności od importu wi-doczne w popycie finalnym oraz eksporcie poszczególnych krajów. W wyniku tych ogólnych tendencji w ostatnich dwóch dekadach udział krajowej wartości dodanej w eksporcie zmniejszył się w większości gospodarek. Odzwierciedla to postępujące uzależnienie produkcji eksportowej od importowanych dóbr po-średnich. O ile zjawisko zmniejszania się krajowej wartości dodanej w eksporcie jest zjawiskiem powszechnie obserwowanym, to jego skala w poszczególnych kra-jach była różna. Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie najszybciej zmniejszał się w krajach Europy Środkowej oraz w krajach rozwijających się Azji, a więc w tych regionach, które w największym stopniu stały się celem delokalizacji produkcji. Szczególnie duża intensywność umiędzynarodowienia produkcji i eksportu charakteryzuje kraje Europy Środkowej, co wynika ze sto-sunkowo niewielkich rozmiarów ich gospodarek, bliskości dużych krajów Eu-ropy Zachodniej oraz wysokiego stopnia integracji w ramach Unii Europejskiej. Zróżnicowany wkład krajowej wartości dodanej do eksportu w poszczególnych branżach powoduje, że struktura eksportu w ujęciu brutto i w ujęciu krajowej wartość dodanej nieco się różnią. Największe różnice wy-stępują w eksporcie produktów chemicznych, sprzętu transportowego oraz ma-szyn i urządzeń elektrycznych, których rzeczywiste znaczenie, czyli w ujęciu krajowej wartości dodanej, jest niższe niż wskazują na to statystyki uwzględnia-jące także zagraniczną wartość dodaną.
EN
The deepening integration of economies in both the regional and multina-tional dimension has led to the growing dependence on imports, visible in final demand and exports of particular country. As a result of these overall trends over the past two decades, the share of domestic value added in exports de-creased in most economies. This reflects the ongoing export production depend-ence on imported intermediate goods. While the phenomenon of declining domestic value added in exports is a commonly observed phenomenon, its scale in each country is different. The share of domestic value added in exports has been especially fast decreasing in Central European countries and in the Asian developing countries, so in those regions, which have become the main target of relocation. The internationaliza-tion of production and export is particularly intensive in the CEE countries, due to the relatively small size of their economies, proximity to Western Europe and a high degree of integration within the European Union. The diverse domestic value added contribution to exports in specific industries causes that the struc-ture of exports in gross terms and in terms of domestic value added somewhat differ. The biggest differences occur in exports of chemical products, transport equipment, machinery and electrical appliances. The real significance of these sectors in domestic value added terms is smaller than indicated by statistics, which take also into account the foreign value added.

Year

Issue

4

Pages

3-6

Physical description

Dates

published
2015-07-2015-08

Contributors

  • Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-59b464ee-1aec-48db-a389-7c90404acca5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.