PL EN


2013 | 32 | 351-367
Article title

Zróżnicowanie zakresu korzystania z wybranych e usług przez mieszkańców województwa podkarpackiego

Authors
Content
Title variants
EN
Diversification of chosen e services utilization by the Podkarpackie voivodeship’s citizens
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Streszczenie W artykule przedstawiono główne problemy rozwoju e usług w Polsce. Ponadto na podstawie zebranych danych dokonano oceny zróżnicowania zakresu korzystania z wybranych e usług w województwie podkarpackim. Sprawdzono, które z czynników ekonomicznych i nieekonomicz-nych mają istotny wpływ na korzystanie z e usług. W celu uwypuklenia występujących różnic powiaty województwa podkarpackiego zostały pogrupowane na podstawie syntetycznej miary poziomu rozwoju oraz za pomocą metody środka ciężkości.
EN
The paper presents main problems of e services development of in Poland. Moreover, diversify of the range of selected e services utilization in Podkarpackie was evaluated. It was examined, which the economic and non economic factors have a significant impact on the use of e services. To highlight disparities, Podkarpackie counties were grouped on the basis of synthetic measure of the level of development and by the method of center of gravity.
Year
Issue
32
Pages
351-367
Physical description
Contributors
author
  • Zakład Metod Ilościowych, Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E usługi a społeczeństwo informacyj-ne, Difin, Warszawa 2009.
  • Flis R., Szut J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J., Bariery hamujące rozwój i globali-zację e usług, PARP, Warszawa 2009.
  • Kucia M., Wolny R., Konsument w dobie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy [w:] Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
  • Olender-Skorek M., Czarnecki R., Bartoszewska B., Czynniki hamujące rozwój e usług w Polsce [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Szczecin 2011.
  • Sarama M., Wybrane problemy tworzenia wskaźników złożonych w badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej [w:] Gospodarka elektroniczna – wyzwania rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Szczecin 2012.
  • Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006.
  • Szopiński T., E konsument na rynku usług, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, War-szawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59b7a92d-8bc2-4ba1-8678-0fd47f6c4fab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.