PL EN


2020 | 2 | 535-553
Article title

Ewolucja instytucji ładu medialnego Stolicy Apostolskiej na tle przemian jej ustroju (1948–2018)

Content
Title variants
EN
The Evolution of the Holy See’s Institutions for Order in Media Against the Background of Changes in Its System (1948–2018)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel artykułu: Charakterystyka genezy organów Stolicy Apostolskich w latach 1948–2018, właściwych w sprawach mediów, na tle przemian ustroju Kurii Rzymskiej; ukazanie ewolucji instytucjonalnej „resortu mediów” – od komisji papieskiej powołanej ad experimentum, przez radę papieską mającą status dykasterium o charakterze ekspercko-promocyjnym, po dykasterium na prawach analogicznych do statusu kongregacji. Metoda badań: Analiza historyczno-normatywna oparta na legislacji papieskiej i kompetentnej literaturze przedmiotu. Wyniki i wnioski: Analiza doprowadziła do sformułowania wniosku, że cechą przemian było systematyczne podnoszenie rangi instytucji właściwych w sprawach ładu medialnego oraz ich integracja funkcjonalna i organizacyjna. Wartość poznawcza: W artykule podjęto problem tradycji i modernizacji ustroju naczelnych organów Stolicy Apostolskiej, którego elementem jest projekt reformy Kurii zapoczątkowany przez papieża Franciszka i wdrażany od 2014 roku. Wątek ten stanowi relatywnie nowy i mało rozpoznany przedmiot analiz naukowych.
EN
Scientific objective: To characterize the genesis of the institutions of the Holy See in the years 1948–2018, competent in media matters, against the background of changes in the Roman Curia’s system; showing the institutional evolution of the “media department”—from the Papal Commission established ad experimentum by the Council, having the status of an expert and promotional dicastery, to the dicastery with rights analogous to the congregation. Research method: Historical and normative analysis based on papal legislation and the literature on the subject. Results and conclusions: The analysis led to the conclusion that a feature of the changes was the systematic raising of the rank of institutions competent in matters of media and their functional and organizational integration. Cognitive value: The paper addresses the problem of tradition and modernization of the constitution of the Holy See’s primary organs, of which the Curia’s reform project initiated by Pope Francis and implemented since 2014 is a key element. This thread is a relatively new and little recognized subject of scientific analysis.
Year
Issue
2
Pages
535-553
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59b90004-e662-4ba3-8c0f-7b678d11e2f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.