PL EN


2018 | Volume 32, Issue 3 | 69-97
Article title

The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local Systems Based on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Voivodeship (Poland)

Content
Title variants
PL
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article are investments in the development of tourist, recreational, sports and health infrastructure, as well as production and housing investments that were implemented in 2007–2017 in the area of the urban-rural commune of Uniejów in the Lódź voivodeship and their impact on local development. The starting point in the conducted research was the identification of investment location factors in Uniejów in order to learn the mechanisms of location decisions and motives of entrepreneurs’ activities. The main objective of the research is to determine the impact of investments on local development in the socio-economic and spatial-functional dimension. In order to achieve the above-mentioned research objectives, in-depth interviews with entrepreneurs and an analysis of information and source data obtained from statistical databases, directly from entrepreneurs and from the Local Government Office were carried out. The research results indicate that the socio-economic changes observed in the Uniejów commune have been initiated since 2001 thanks to the use of geothermal water for heating, balneotherapy and recreation purposes. This activity once led to a poor urban-rural commune of mainly agricultural character with a small town of Uniejów for visible development of tourist infrastructure and for the city and surrounding villages to achieve the status of a health resort, which affected changes in the share of employment in the agricultural sector for the benefit of the services sector. The obtained research results indicate that the dynamic development of the Uniejów commune, lasting for the last decade, has its source in the increase in the number of investments, and is the result of the activity of self-government authorities and various social groups operating in the commune. At the same time, a multiplier effect is observed, as a result of which local government investments and the related development of enterprises generate new investments.
PL
Przedmiotem artykułu są inwestycje w rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej i zdrowotnej, a także inwestycje produkcyjne oraz mieszkaniowe, które zostały zrealizowane w latach 2007–2017 na obszarze gminy miejsko-wiejskiej Uniejów w województwie łódzkim, i ich oddziaływanie na rozwój lokalny. Punktem wyjścia w prowadzonych badaniach była identyfikacja czynników lokalizacji inwestycji w Uniejowie w celu poznania mechanizmów decyzji lokalizacyjnych i motywów działań przedsiębiorców. Głównym celem badań jest określenie wpływu inwestycji na rozwój lokalny w wymiarze społeczno-gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. W celu osiągnięcia powyższych zamierzeń badawczych przeprowadzono wywiady pogłębione z przedsiębiorcami oraz analizę informacji i danych źródłowych pozyskanych z baz danych statystycznych, bezpośrednio od przedsiębiorców oraz z Urzędu Miasta i Gminy. Wyniki badań wskazują, że przemiany społeczno-gospodarcze zaobserwowane w gminie Uniejów zostały zainicjowane w 2001 roku dzięki wykorzystaniu wody geotermalnej do celów ciepłowniczych, balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. Działalność ta przyczyniła się do widocznego rozwoju infrastruktury turystycznej tej niegdyś ubogiej gminy miejsko-wiejskiej o charakterze głównie rolniczym z małym miastem Uniejów, a także do osiągnięcia przez miasto i okoliczne sołectwa statusu uzdrowiska, co wpłynęło na zmiany udziału zatrudnienia mieszkańców w sektorze rolniczym na rzecz sektora usług. Uzyskane wyniki badań wskazują, że trwający przez ostatnie dziesięciolecie dynamiczny rozwój gminy Uniejów ma swoje źródło we wzroście liczby inwestycji, a także jest efektem aktywności władz samorządowych i różnych grup społecznych działających na terenie gminy. Obserwuje się tu jednocześnie efekt mnożnikowy, w wyniku którego inwestycje samorządowe i związany z nimi rozwój przedsiębiorstw generują powstawanie nowych inwestycji.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Tomasz.Rachwal@up.krakow.pl
References
 • Apartamenty termalne (2017, 20 grudnia). Pozyskano z http://apartamentytermalne.pl/ Aparthotel „Termy Uniejów” (2017, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.aparthotel-termyuniejow.pl/
 • Bank danych lokalnych GUS (2017, 20 grudnia). Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Bogactwo samorządów. Ranking dochodów JST 2016 (2017, 20 grudnia). Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Pozyskano z http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/ Ranking/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2016_r_OK.pdf
 • Brol, R. (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 • Castells, M. (1983). The city and the grassroots. London: E. Arnold.
 • Chudak, M. (2012). Regulacje planistyczne jako istotny czynnik przyspieszający i usprawniający proces inwestycji gospodarczych. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście.Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 105–120.
 • Gorczyczewska, E., Smętkiewicz, K. (2013a). Budowa i promocja marki miejsca na przykładzie uzdrowiska termalnego Uniejów. W: K. Heffner, M. Twardzik (red.). Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego – zastosowanie i efekty w małych miastach. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 396–408.
 • Gorczyczewska, E., Smętkiewicz, K. (2013b). The use of territorial marketing in the development of the municipality – case study of the thermal Spa Resort in Uniejów. Intercathedra, 29(4), 50–56.
 • Gorzelak, G. (2009). Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(36), 5–27.
 • Grzymała, Z. (2012). Inwestycje komunalne w miastach. W: M.J Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 121–166.
 • Jaworek, M., Kuczmarska, M., Lizińska, W. (2016). Kreowanie klimatu inwestycyjnego na rzecz przyciągania inwestorów zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego w wybranych województwach Polski. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 47(1), 53– 72.
 • Kotlińska, J. (2012). Inwestycje w mieście – aspekty finansowe. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 29–44.
 • Kukliński, A. (1990). Experiences and prospects. W: A. Kukliński (red.). Globality versus Locality. Warszawa: University of Warsaw.
 • Kulawiak, A. (2015). Wykorzystanie funduszy strukturalnych w Uniejowie w latach 2004–2013. Biuletyn Uniejowski, 4, 157–166.
 • Kulawiak, A., Smętkiewicz, K. (2016). Polityka lokalna gminy Uniejów – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 24, 87–104 Kwiatkowski, E., Milewski, R. (2005). Podstawy ekonomii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Lizińska, W. (2011). Interwencje władz lokalnych jako systemu kształtującego klimat inwestycyjny. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Polityka ekonomiczna, 166, 395–404.
 • Meme Tech (2017, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.memetech.pl/
 • Misterek, W. (2008) Zewnętrzne źródła finansowania działalności inwestycyjnej samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Miszczuk, M. (2012). Polityka podatkowa miasta stymulująca przedsiębiorczość. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 61–88.
 • Nowe osiedle termalne domków jednorodzinnych w Uniejowie. O inwestycji. (2017, 20 grudnia). Pozyskano z http://domkitermalne.pl/o-inwestycji/
 • Nowy inwestor chce wybudować w Uniejowie kompleks hotelowo-rekreacyjny (2017, 20 grudnia).
 • Portal Uniejów.net.pl. Pozyskano z http://uniejow.net.pl/pl/11_wiadomosci/1181_nowy_ inwestor_chce_wybudowac_w_uniejowie_kompleks_hotelowo_rekreacyjny.html
 • Parysek, J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies (based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010–2020). Europa XXI, 26, 97–110.
 • Pronk, J.P. (2004). Aid as a catalyst. W: J.P. Pronk (red.). Catalysing Development? A Debate on Aid. Malden−Oxford−Carlton: Blackwell Publishing.
 • Rachwał, T. (2006). Podstawy przedsiębiorczości. Słownik. Warszawa: Nowa Era.
 • Rachwał, T. (2012). Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych. W: M.J. Nowak, T. Skotarczak (red.). Inwestycje w mieście. Uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 195–218.
 • Ranking Samorządów. XIII edycja Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2017 (2017, 24 listopada). Pozyskano z https://rankingsamorzadow.pl
 • Remont uliczek w centrum Uniejowa z dotacji uzdrowiskowej (2017, 20 grudnia). Portal Uniejów.net.pl. Pozyskano z http://uniejow.net.pl/pl/11_wiadomosci/1152_remont_uliczek_w_centrum_ uniejowa_z_dotacji_uzdrowiskowej.html
 • Rusza budowa Aparthotelu „Termy Uniejów” (2017, 20 grudnia). Urząd Miasta w Uniejowie. Pozyskano z https://uniejow.pl/aktualnosci/rusza-budowa-aparthotelu-termy-uniejow.html
 • Słownik języka polskiego (1978). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Smętkiewicz, K. (2014). Świadomość społeczna wykorzystania wód geotermalnych w województwie łódzkim i landzie Styria w kontekście zrównoważonego rozwoju regionów. Łódź: Wydawnictwo Ibidem.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Uniejów za rok 2017 (2018, 1 marca). Pozyskano z http://www.uniejow.bip.net.pl/?c=1005
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca 2012, 2015, 2016 dla gminy miejsko-wiejskiej Uniejów (2017, 20 grudnia). Urząd Statystyczny w Łodzi. Pozyskano z http://lodz.stat.gov.pl/statystyczne- vademecum-samorzadowca/
 • Statystyczne Vademecum Samorządowca 2017 dla gminy miejsko-wiejskiej Uniejów (2017, 20 grudnia). Urząd Statystyczny w Łodzi. Pozyskano z http://lodz.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_ lodzkie/portrety_gmin/poddebicki/gmina_uniejow.pdf
 • Suliborski, A., Walkiewicz, D. (2009). Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego. W: K. Badziak, M. Łapa. Województwo łódzkie 1919–2009. Studia i materiały. Łódź: Dom Wydawniczy Księży Młyn, 243–253.
 • Śleszyński, P. (2007). Zmiany liczby bezrobotnych w gminach. Wiadomości Statystyczne, 2, 55–67.
 • Uniejów wysoko w rankingu „Liderzy inwestycji”. Na którym miejscu? (2017, 20 grudnia). Portal Uniejów.net.pl. Pozyskano z http://uniejow.net.pl/pl/11_wiadomosci/1080_uniejow_wysoko_ w_rankingu_liderzy_inwestycji_na_ktorym_miejscu.html
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).
 • Wach, K. (2014). Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości (rozdział 1). W: K. Zieliński (red.). Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13–30.
 • Wach, K. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury. Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 24–36.
 • Wysokie miejsce Uniejowa w rankingu „Bogactwo samorządów” (2017, 20 grudnia). Urząd Miasta w Uniejowie. Pozyskano z https://uniejow.pl/aktualnosci/wysokie-miejsce-uniejowa-w- -rankingu-bogactwo-samorzadow.html
 • Zioło, Z. (2006). Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. Przedsiębiorczość–Edukacja, 2, 10–17.
 • Zioło, Z. (2007). Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej – zarys modelu. Przedsiębiorczość–Edukacja, 3, 10–17.
 • Zioło, Z. (2015). Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych. Przedsiębiorczość–Edukacja, 11, 8–23.
 • Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość–Edukacja, 12, 6–17.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in geographical research, W: P. Churski (red.). Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 135– 155.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59bea4c7-f0ec-4252-8d1c-009dbbaa2025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.