PL EN


2018 | 12 | 4 | 28-38
Article title

W pogoni za punktami, czyli na co powinni zwrócić uwagę młodzi naukowcy

Content
Title variants
EN
In the pursuit of points or what young scientists should pay attention to
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obserwowany od wielu lat nacisk na młodych naukowców, usankcjonowany przepisami prawnymi, nakłada na nich obowiązek nie tylko prowadzenia badań i działalności dydaktycznej, ale także spełnienia wymogów parametryzacyjnych. To właśnie od ilości publikacji, czasami bez względu na ich jakość, zależy ich pozycja na uczelni, a więc postęp kariery naukowej i dostęp do finansowania badań (np. uzyskania stypendium czy grantów). Nie dziwi zatem, że coraz częściej dochodzi do przypadków korzystania z kontrowersyjnych ofert tzw. drapieżnych wydawców czy organizatorów konferencji. Pozostający pod pręgierzem parametryzacyjnych wymagań naukowcy czasami nieświadomie korzystają z usług takich firm. W artykule opisano znane w świecie naukowym przypadki nieuczciwego postępowania i strategie podejmowane w tzw. grze parametrycznej, a także opisano rozwiązania mające zapobiec takim niepożądanym działaniom, które zapisano w procedowanej Ustawie 2.0.
EN
The pressure on young scientists observed for many years, sanctioned by legal regulations, imposes the obligation on them not only to conduct research and teaching activities, but also to meet the requirements of parameterization. It is the number of publications, sometimes irrespective of their quality, that determines their position at the university, and thus the progress of a research career and access to research funding (i.e. obtaining scholarships or grants). Therefore, it is not surprising that cases of using controversial offers of the so-called predatory publishers or conference organisers are more frequent. Scientists that are under the pillory of parameterization requirements sometimes use such companies unknowingly. The article describes cases of dishonest behaviour known in the scientific world and strategies taken in the so-called parametric game, as well as solutions to prevent such unwanted activities, which were included in the 2.0 Act.
Year
Volume
12
Issue
4
Pages
28-38
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
References
 • Bartholomew, R.E. (2014). Science for sale: the rise of predatory journals. Journal of the Royal Society of Medicine, 107(10), 384-385. https://doi.org/10.1177/0141076814548526
 • Beall, J. (2012). Predatory publishers are corrupting open access. Nature, 489(7415), 179. https://doi. org/10.1038/489179a
 • Berlin, L. (2009). Plagiarism, salami slicing, and Lobachevsky. Skeletal Radiology, 38(1), 1–4. https://doi. org/10.1007/s00256-008-0599-0
 • Brandt, A.M. (2011). O parametryzacji ocen w nauce w Polsce. Nauka, 3, 135–144.
 • Brzeziński, J.M. (2016). Przeciwko depersonalizacji i nadmiernej standaryzacji procesu ewaluacji w nauce. Zagadnienia Naukoznawstwa, 1(52), 127–138.
 • Diest, P.J., van Holzel, H., Burnett, D., Crocker, J. (2001). Impactitis: New cures for an old disease. Journal of Clinical Pathology, 54(11), 817–819. https://doi.org/10.1136/jcp.54.11.817
 • Elsaie, M., Kammer, J. (2009). Impactitis: The impact factor myth syndrome. Indian Journal of Dermatology, 54(1), 83–86. https://doi.org/10.4103/0019-5154.48998
 • Errami, M., Hicks, J.M., Fisher, W., Trusty, D., WrenTara, J.D., Long, C., Garner, H.R. (2008). Déjà vu – a study of duplicate citations in Medline. Bioinformatics, 24(2), 243–249. https://doi.org/10.1093/bioinfor-matics/btm574
 • Habibzadeh, F., Winker, M.A. (2009). Duplicate publication and plagiarism: causes and cures. Notfall Rettungsmed, 12, 415–418. https://doi.org/10.1007/s10049-009-1229-7
 • Kulczycki, E. (2014). Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych. Nauka, 3, 117–140, dostęp: http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_314_07_Kulczycki.pdf
 • Kulczycki, E. (2017). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(49), 63–78. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.4
 • Kulczycki, E., Drabek, A., Rozkosz, E.A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka, 3, 35–58. Pobrane z: https://www.researchgate.net/profile/Emanuel_Kul-czycki/publication/280918181_Publikacje_a_zgloszenia_ewaluacyjne_czyli_znieksztalcony_obraz_nauki_w_Polsce/links/55caf4ef08aeca747d69f9e4/Publikacje-a-zgloszenia-ewaluacyjne-czyli-znieksztalcony-obraz-nauki-w-Polsce.pdf
 • Kulczycki, E., Rozkosz, E.A., Drabek A. (2016). Ocena ekspercka jako trzeci wymiar ewaluacji krajowych czasopism naukowych. Nauka, 1, 107–142. Pobrano z: https://www.researchgate.net/publica-tion/292642068_Ocena_ekspercka_jako_trzeci_wymiar_ewaluacji_krajowych_czasopism_naukowych
 • Kwiek, M. (2015). Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2(46), 41–74. https://doi.org/10.14746/ nsw.2015.2.2
 • Leja, K. (2013). Garść refleksji o parametryzacji w nauce i szkolnictwie wyższym. Pobrano z: www.researchgate.net/publication/273633097_Garsc_refleksji_o_parametryzacji_w_nauce_i_szkolnictwie_wyzszym_w_Polsce
 • List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017). Forum Oświatowe, 30(2), 143–146.
 • Nabout, J.C., Parreira, M.R., Teresa, F.B., Carneiro, F.M., da Cunha, H.F., de Souza Ondei, L., Salomão Caramori, S., Nascimento Soares, T. (2014). Publish (in a group) or perish (alone): the trend from single- to multi-authorship in biological papers. Scientometrics, 102(1), 357–364. https://doi.org/10.1007/s11192- 014-1385-5
 • Ostrowicka, H., Spychalska-Stasiak, J. (2017). Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1(49), 105–131. https://doi. org/10.14746/nisw.2017.1.6
 • Sieńczyło-Chlabicz, J., Banasiuk, J. (2012). Pojęcie i istota zjawiska autoplagiatu w twórczości naukowej. Państwo i Prawo, 3, 6–19.
 • Sorokowski, P., Kulczycki, E., Sorokowska, A., Pisanski, K. (2017). Predatory journals recruit fake editor. Nature, 543(7646), 481–483. https://doi.org/10.1038/543481a
 • Szadkowski, K. (2015). Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym. PWN, Warszawa.
 • Towpik, E. (2015). IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceny wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych. Nowotwory. Journal of Oncology, 65(6), 465–475. Pobrano z: https://journals.viamedica.pl/nowotwory_journal_of_oncology/article/...2015.../3091
 • Toy, J. (2002). The Ingelfinger Rule: Franz Ingelfinger at the New England Journal of Medicine 1967-77. Science Editor, 25(6), 195–198. Pobrano z: https://www.councilscienceeditors.org/wp-content/ uploads/v25n6p195-198.pdf
 • Walicki, A. (2011). Niebezpieczne nieporozumienia w sprawach nauki. Pobrano z: https://www.tygodnikprzeglad.pl/andrzej-walicki-niebezpieczne-nieporozumienia-sprawach-nauki/
 • Wislar, J., Flanagin, A., Fontanarosa, P.B., DeAngelis, C.D. (2011). Honorary and ghost authorship in high impact biomedical journals: a cross sectional survey. BMJ, 343, 1–7. Pobrano z: https://www.bmj.com/ content/bmj/343/bmj.d6128.full.pdf
 • Wróblewski, A.K. (2017). Nie wszystko, co się liczy, da się policzyć… Nauka, 1, 7-22.
 • Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich (2011). Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej. Warszawa: MNiSW.
 • www.aje.com/en/arc/ghost-authorship
 • www.ekulczycki.pl/warsztat_badacza/ewaluacja-nauki-w-ustawie-2-0-moj-komentarz-na-kongresie-nauki-w-krakowie
 • www.ekulczycki.pl/warsztat_badacza/wykaz-wydawcow-naukowych-a-model-biznesowy
 • www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/biomed-central-editor-tutorials/ publication-and-research-ethics-and-misconduct/authorship-issues-guest-gift-or-ghost
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59bed249-0ac1-47a5-92bb-26903a467419
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.