PL EN


2014 | 4(41) | 47–63
Article title

Rola rodziców w wyborze współmałżonka

Title variants
EN
The role of parents in the choice of spouse
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
W niniejszym opracowaniu przeanalizowano rolę rodziców w wyborze współmałżonka. Podkreślono, że w poprzednich epokach historycznych ostateczna decyzja o wyborze partnera musiała zostać zaakceptowana przez rodziców. W obec­nych, ponowoczesnych czasach wzorem dla młodych ludzi jest miłość romantyczna, oparta głównie na uczuciach (które z definicji są przemijające). W miłości tej zgoda rodziców jest całkowicie pomijana. Poddano analizie czynniki przyczyniające się do tego, że wybór współmałżonka jest przez rodziców niesłusznie utrudniany, a także zasygnalizowano wyzwania stojące przed młodymi dorosłymi i ich rodzi­cami z punktu widzenia teorii Erika Eriksona. Wybór współmałżonka ma większe szanse na pomyślną realizację, gdy zarówno rodzice, jak i dzieci w pomyślny sposób rozwiążą konflikt specyficzny dla swego okresu rozwojowego. Podkreślono, że rodzice winni akceptować rosnącą niezależność potomstwa, pomagać mu w stawa­niu się odpowiedzialnymi i szczęśliwymi ludźmi, akceptować dążenie dziecka do nawiązania relacji romantycznej, wspierać dzieci debiutujące w nowych, dorosłych rolach. Opisano też zadania rodziców na etapie dalszego, bliższego i bezpośredniego przygotowania do małżeństwa.
EN
In this paper, the author analyses the role of parents in the spouse choice. In the past, the final decision with regard to marital choice used to be accepted by par­ents. Today the ideal of young generation is the romantic love and the acceptance of parents does not matter. Author also studies challenges lying before young adults and their parents (in the light of Erik Erikson’s theory). Factors generating parents’ resistance with regard to marriage have also been analyzed. The choice of spouse is better when both parents and children solve well the conflict related to their developmental period. It is also emphasized that parents should: accept the growing independence of children, help them to become responsible and happy people, accept when their children pursue romantic relation, support children in their new roles. The role of parents at the stage of preparing to marriage is also touched in the article.
Contributors
  • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59c35ce2-51dd-4a4a-b8c6-93c7424a7791
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.