PL EN


2006 | 9 | 75-99
Article title

Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Neutralność religijno-światopoglądowa państwa jest zasadniczą przesłanką wolności sumienia i wyznania w wymiarze indywidualnym i kolektywnym, szczególnie w odniesieniu do mniejszości religijnych, czy światopoglądowych. Neutralność państwa w sferze religii i światopoglądu sprzyja utożsamieniu z nim możliwie szerokiego zakresu obywateli, zatem także przyczynia się do budowy autorytetu państwa oraz skutecznego wykonywania przezeń jego funkcji. Jest koniecznym warunkiem postrzegania państwa jako dobra wspólnego.
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
References
 • A. Łopatka, Prawoznawstwo, Warszawa 2000, s. 22,
 • A. Siewko-Frey, Wolność religijna a status urzędnika państwowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec, „Studia Prawnicze” [PAN], 2005, nr 3, s. 57.
 • B. Górowska, stosunki państwo - Kościół w konstytucjach państw postkomunistycznych, „Więź”, 1993, nr 6, s. 73-75.
 • C. H. Moehlman, The Wall of Separation Between Chuch and State, Boston 1951, s. 164.
 • Cz. Znamierowski, Rozważania o państwie, Warszawa 1999, s. 279,
 • E-W Böckenforde, Wolność- państwo - Kościół, Kraków 1994, s. 120.
 • G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki o państwie i prawie, Lublin 1996, s. 35.
 • J. Krukowski, Relacje między państwem i Kościołem w Konstytucjach współczesnych państw europejskich. Aspekt prawno-porównawczy, „Kościół i prawo”, 1994, nr 12, s. 30-31.
 • J. Szymanek, Bezstronność czy neutralność światopoglądowa państwa (Uwagi na tle nast. 25 ust. 2 Konstytucji RP), „Państwo i Prawo”, 2004, z. 5, s. 32 i nast.
 • J. Woleński, Rozdział kościoła od państwa, [w:] Neutralność światopoglądowa państwa, red. E. Nowicka-Włodarczyk, Kraków 1998, s. 76.
 • K. Daniel, Słabość argumenty większościowego, [w:] Neutralność światopoglądowa państwa, jw., s. 59 – 61.
 • L. Garlicki, Wolność sumienia i religii w orzecznictwie konstytucyjnym – status wspólnot religijnych, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego”, numer specjalny, Warszawa 1999, s. 44.
 • L. Pfeffer, Chuch, State and Freedom, Boston 1953, s. 138.
 • M. de Wolfe Howe, The Garden and the Wilderness. Religion and Government in American Constitutional History, Chicago-London 1965, s. 150.
 • M. Pietrzak, Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, s. 139.
 • M. Pietrzak, Prawo kanoniczne a państwowy porządek prawny, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 1985, z. 3, s. 18,
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 1995, s. 89.
 • M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 93 – 94.
 • P. Borecki, Proces kształtowania się modelu stosunków państwo-Kościół w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Religioznawczy”, 2002, nr 4 (206), s. 141-155.
 • R. Graczyk, Polski Kościół. Polska demokracja, Kraków 1999, s. 119.
 • R. M. Małajny, „Mur separacji”- państwo a kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Katowice 1992, s. 280.
 • R. M. Małajny, Państwo a Kościół w Konstytucji III RP, „Państwo i Prawo”, 1995, z. 8, s. 81.
 • R. Sobański, Prawo kościelne a prawo świeckie, „Prawo kanoniczne”, 1987, nr 3-4, s. 66.
 • S. Frankowski, R. Goldman, E. Łętowska, Sąd Najwyższy USA. Prawa i wolności obywatelski, Warszawa 1996, s. 165.
 • W. Johann, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym – status jednostki, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego”, numer specjalny, Warszawa 1999, s. 25.
 • P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1996, s. 40,
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59c79a53-273a-42b3-8c58-61671f5eec20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.