PL EN


2014 | 1 | 85-98
Article title

Stan przemysłu drobiarskiego w Polsce

Content
Title variants
EN
The condition of the poultry industry in Poland
RU
Состояние птицеводческой промышленности в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Branża drobiarska w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju i pod tym względem uplasowała się w ścisłej czołówce państw Unii Europejskiej. Głównym powodem przyspieszenia i unowocześnienia tego przemysłu było przy¬stąpienie Polski do Unii Europejskiej. Wymogi sanitarno-weterynaryjne oraz reguły wprowadzania produktów drobiarskich do obrotu handlowego, doprowadziły do powstania sektora wytwarzającego produkty o dużym poziomie bezpieczeństwa. Szybko rosnący popyt krajowy i zainteresowanie rynków zagranicznych polskimi produktami, wpływa na wzrost produkcji drobiarskiej. Drób jest jedynym gatunkiem mięsa o rosnącej konsumpcji. W ciągu ostatniej dekady Polska podwoiła produkcję drobiu i została potentatem eksportowym. Roczny eksport to około 500 tys. ton, czyli niemalże 1/3 produkcji tego mięsa. Konsumentów przyciąga przede wszystkim wysoka jakość produktów i ich racjonalna cena. W wyniku zmian jakie zachodzą na polskim rynku mięsnym, mięso drobiowe nabiera coraz większego znaczenia, stając się istotnym elementem tej gospodarki. Prognozy dla przemysłu drobiarskiego na rok 2014 są korzystne, biorąc pod uwagę przewidywany spadek cen zbóż oraz ograniczoną podaż wieprzowiny i wołowiny. Zwiększy się globalny i unijny popyt na mięso białe, ze względu na jego właściwości odżywcze i konkurencyjne ceny.
EN
The poultry industry in Poland is characterized by high dynamics of development and in this regard was placed at the forefront of European Union countries. The main reason for the acceleration and modernization of the industry was the Polish accession to the European Union. Sanitary and veterinary requirements, and rules on the placing of poultry products in the trade, which our country was obliged to fulfill, led to the sector producing products with a high level of security. Rapidly growing domestic demand and foreign markets for Polish products affectes the growth of poultry production. Consumers are attracted primarily by the high quality products and reasonable price, as well as the relatively low cost of production. The industry has become an example of what can grow even in a crisis. As a result of changes occurring in the Polish market, meat and aspecially poultry meat is becoming increasingly important, becoming an essential part of the economy. Forecasts for the poultry industry in 2014 are positive, sae to an anticipated decline in grain prices and a limited supply of pork and beef. This will increase the global and the European Union demand for white meat, due to its nutritional properties and competitive prices.
RU
Птицеводческая отрасль в Польше характеризуется большой динамикой развития и в этом отношении спласировала в ведущую группу государств Европейского Союза. Главным поводом ускорения и модернизировании этой промышленности было вступление Польши в Европейский Союз. Санитарно-ветеринарные требования, а также правила внедрения птицеводческих продуктов в торговый оборот , которые наша страна обязанная была исполнить, привели к образованию сектора производящего продукты с большим уровнем безопасности. Быстро растущий отечественный спрос и заинтересованность внешних рынков польскими продуктами вплывает на рост птицеводческого производства. Домашняя птица - это единственный вид мяса с растущей конзумпцией. В течение последней декады Польша удвоила производство домашней птицы и стала экспортным магнатом. Годовой экспорт выносит около 500 тыс. тон, или почти 1/3 производства этого мяса. Потребителей притягивает прежде всего высокое качество продуктов и их рациональная цена, а также относительно низкие издержки производства. Та отрасль промышленности стала примером того, что можно расти и развиваться даже в кризисный период. В результате изменений, которые происходят на польском мясном рынке , мясо домашней птицы набирает всё большее значение, становясь существенным элементом этой экономики. Прогнозы для птицеводческой промышленности на 2014 год очень хорошие, из-за ожидаемого падения цен зерновых, а также ограниченного предложения на свинину и говядину. Увеличится валовой европейский спрос на белое мясо , ввиду его питательных свойств и конкурентных цен.
Year
Issue
1
Pages
85-98
Physical description
Dates
published
2014-09-01
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
References
 • Biuro Analiz i Programowania ARR, Nr 12/2013.
 • Dybowski G., 2004, Produkcja żywca drobiowego Polska Wieś w Europie, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • Konieczny P., 2013, Sytuacja na rynku mięsa drobiowego, http://www.wodr.poznan.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=3441:sytuacja-na-rynku-mi%C4%99sa-drobiowego&Itemid=80&tmpl=component&print=1, (dostęp 20.02.2014).
 • Kosicka-Gebska M., 2012, Spożycie mięsa drobiowego w Polsce po integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 12(27), zeszyt 1, s. 105-112.
 • Rawa Ł., 2013, Specjalista BGŻ: Sektor drobiarski rośnie nawet w trudnych latach, http://www.portalspozywczy.pl/drob/wiadomosci/specjalista-bgz-sektor-drobiarski-rosnie-nawet-w-trudnych-latach,89726.html (dostęp: 10.01.2014).
 • Siemieńska E., 2013, Dobre wyniki w eksporcie drobiu za pierwsze półrocze 2013 r.
 • http://ksow.pl/rynki-rolne/news/entry/4895-dobre-wyniki-w-eksporcie-drobiu-za- pierwsze-po.html (dostęp 10.02.2014).
 • Siemieńska E., 2013, Dobre wyniki w polskim eksporcie drobiu w 2012 r. http://ksow.pl/rynki-rolne/news/entry/4085-dobre-wyniki-w-polskim-eksporcie-drobiu-w-2012-r.html (dostęp 10.02.2014).
 • Siemieńska E., 2014, Dobre prognozy dla rynku drobiu w UE do 2023 r.,
 • http://ksow.gov.pl/rynki-rolne/news/entry/5190-dobre-prognozy-dla-rynku-drobiu-w-ue-do-2023-r.html (dostęp 01.03.2014).
 • Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce, 2010, pod. red. Rutkowski A. Warszawa.
 • Rączka A., 2013, O niektórych problemach branży drobiarskiej na tle dotychczasowych dokonań i wnioskach na przyszłość, (dostęp 20.01.2014).
 • http://www.arr.gov.pl/data/00165/prognoza_10012014.pdf (dostęp 25.02.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59c84eae-5bd8-41f0-8f82-2be04c4a119b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.