PL EN


2019 | vol. 63, nr 8 | 128-142
Article title

The impact of social transfers on the tendency of women to take up employment in the gray economy

Content
Title variants
PL
Wpływ transferów socjalnych na skłonność kobiet do podejmowania pracy nieformalnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Objective: The main objective of the article is the attempt to assess the influence of social transfers on the female inclination to undertake informal (casual) employment in Poland. The elaboration on the one hand provides an evaluation of the relation between the level of social expenses and the share of informal employment as referred to GDP, and, on the other hand, based on the performed survey – to elaborate on whether the aforementioned framework encourages women to withdraw from the legal labour market and join an informal one. Methodology: In order to achieve the objective descriptive and statistical methods were used, in particular the method of linear regression. A direct method – questionnaire-based was also applied. Outcome: The elaboration presents the essence of informal employment, the level of social expenditure in Poland and selected states of the EU, as well as some estimates of unregistered employment during the period 1994-2017. Based on statistical data an attempt to evaluate the influence of social expenses on informal female employment was made with the linear regression as the research method. Selected outcomes of the author’s own survey on the grey economy, including informal employment, were also incorporated in this article as referring to the period 2007-2019.
PL
Celem artykułu jest próba oceny wpływu programu 500+ na skłonność do podejmowania przez kobiety zatrudnienia nieformalnego. W opracowaniu starano się ocenić zależność pomiędzy poziomem wydatków socjalnych a udziałem pracy nieformalnej w PKB, z drugiej zaś strony, opierając się na przeprowadzonych badaniach ankietowych, wskazać, czy wspomniany program skłania kobiety do wycofania się z formalnego rynku pracy i zachęca do podejmowania pracy nieformalnej w opisywanej kategorii. Osiągnięcie celu wymagało wykorzystania metod opisowo-statystycznych, a szczególnie metody regresji liniowej. Wykorzystano także metodę bezpośrednią – kwestionariuszową. W publikacji została opisana istota nieformalnego zatrudnienia, poziom wydatków socjalnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, a także szacunki zatrudnienia nierejestrowanego w latach 1994-2017. Na podstawie danych statystycznych, opierając się na metodzie regresji liniowej, dokonano próby oceny wpływu wydatków socjalnych na zakres pracy nieformalnej kobiet. Zaprezentowano także fragmenty własnych badań ankietowych z lat 2007-2019 dotyczących szarej strefy, w tym pracy nieformalnej.
References
 • Communication of the Commission on Undeclared Work, 1998, European Commission, COM (98)-219,
 • Brussels. Undeclared work: Commission launches consultation with trade unions and employers’ representatives, 2013, European Commission, 4 July.
 • Fundowicz J., Łapiński K., Wyżnikiewicz B., Wyżnikiewicz D., 2019, Szara strefa 2019, Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych, Warszawa.
 • Hussmanns R., 2004, Measuring the informal economy: from employment in the informal sector to informal employment, Working Paper no. 53, International Labour Office, December.
 • Kostrubiec S., 1999, Praca nierejestrowana w Polsce w 1998 roku, Gospodarka Narodowa, no. 5-6.
 • Medina L., Schneider F., 2018, Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?, WP/18/17, International Monetary Fund, January.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2004 roku, 2005, GUS, Warszawa.
 • Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r., 2019, GUS, Warszawa.
 • Program „Rodzina 500 plus” jako element wspierania rodzin i dzietności, 2016, Komunikat z badań nr 25/2016, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, February, pp. 5-6.
 • Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2014-2017, 2019, GUS, Warszawa.
 • The “Family 500+” Programme, 2019, Ministry of Family, Labour and Social Policy, retrieved on 30 March from https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/dokumenty-i-opracowania/.
 • Schneider F., 2015, Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015, www. Econ.jku.at/Schneider/foles/publications, January 20.
 • Schneider F., 2007, Shadow Economies and Corruption All Over the World: New Estimates for 145 Countries; Jahannes Kepler University of Linz, Austria, 24 July.
 • Sejm 2016, Druk sejmowy nr 216, Rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, retrieved from http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=216.
 • Torgler B., Schneider F., 2007, Shadow Economy, Tax Morale, Governance and Institutional Quality: A panel Analysis, IZA Discussion Paper Series, pp. 9-10.
 • Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE – 2017, 2017, Raport PwC, November.
 • Women and men in the informal economy: A statistical picture, 2018, International Labour Office, Geneva.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59ccca3a-c080-45bf-b5e2-4c6b54f1141b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.