PL EN


2018 | 2 (373) | 305-317
Article title

Wykorzystanie produktów specjalistycznych dla niemowląt w wybranej grupie rodziców oraz koszty diety opartej na produktach specjalistycznych i tradycyjnych

Content
Title variants
EN
Application of Special Products for Infants in the Selected Group of Parents, and the Cost of Diet Based on These Products Compared to Traditional Food Products
RU
Использование специальных продуктов для грудных детей в избранной группе родителей и стоимость диеты, основанной на специальных и традиционных продуктах
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem pracy jest analiza powszechności stosowania specjalistycznych produktówm (SP) dla niemowląt w grupie rodziców oraz kosztów diety opartej na ww. produktach w porównaniu z dietą przygotowaną z surowców naturalnych. Przeprowadzono wywiad ze 108 opiekunami niemowląt w wieku 6-12 miesięcy. Koszt diety oszacowano na podstawie 3-dniowych jadłospisów dla 9-miesięcznego niemowlęcia, ułożonych z wykorzystaniem SP oraz analogicznych na bazie surowców ogólnie dostępnych. Koszt produktów przyjęto na podstawie cen z hipermarketu. Ponad ¾ ankietowanych wykorzystywało SP oraz dania przygotowywane w domu; 13% wyłącznie SP, a 10% tylko produkty tradycyjne. Na stosowanie wybranych SP miała wpływ sytuacja materialna i aktywność zawodowa. Zanotowano ok. 5 razy wyższy koszt żywienia dziecka w przypadku stosowania wyłącznie SP w porównaniu z dietą opartą na bazie surowców naturalnych. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
The aim of the study was to analyse the prevalence of the usage of special products (SP) for infants in the selected group of parents and to compare the expenses for diet based on these products compared to the diet prepared from natural/raw products. 108 caregivers of infants aged 6-12 months were interviewed. The cost of the diet was estimated based on the 3-day menus for 9-month old infants based on SP and similar diet based on generally available products. The cost of products was adopted on the basis of prices from the hypermarket. More than three quarters of the respondents used the SP and the dishes prepared at home; only 13% used SP, and 10% only ‘natural’ products. Financial situation and professional status affected the usage of the selected SP. The cost of diet was approx. 5 times higher in the case of using only the SP compared to the diet based on natural/raw products. The article is of the research nature.
RU
Цель работы – провести анализ популярности применения специальных продуктов (СП) для младенцев в группе родителей и расходов на диету, основанную на таких продуктах, по сравнению с диетой, подготовленной из естест- венного сырья. Провели интервью со 108 опекунами младенцев в возрасте 6-12 месяцев. Стоимость диеты оценили на основе 3-дневных меню для 9-месячного ребенка, составленных с использованием СП, и аналогичных на базе общедоступного сырья. Стоимость продуктов приняли на основе цен в гипермаркете. Свыше 3/4 опрошенных использовали СП и блюда, приготавливаемые дома; 13% исключительно СП, а 10% – только традиционные продукты. На применение избранных СП влияние оказывали материальное положение и профессиональная активность. Отметили около 5 раз более высокую стоимость питания ребенка в случае применения исключительно СП по сравнению с диетой, основанной на естественном сырье. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
305-317
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
author
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Bona A. (2011), Jakość dań gotowych dla niemowląt oraz przyrządzanych samodzielnie w opinii matek i świetle badań laboratoryjnych, praca doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Bradstreet J., Geier D.A., Kartzinel J.J., Adams J.B., Geier M.R. (2003), A case-control study of mercury burden in children with autistic spectrum disorders. “Journal of American Physicians and Surgeons”, Vol. 3.
 • Koletzko B., Lien E., Agostoni C., Bohles H., Campoy C., Cetin I., Decsi T., Dudenhausen J.W., Dupont C., Forsyth S., Hoesli I., Holzgreve W., Lapillonne A., Putet G., Secher N.J., Symonds M., Szajewska H., Willatts P., Uauy R. on behalf of the World Association of Perinatal Medicine Dietary Guidelines Working Group (2008), The roles of long-chain polyunsaturated fatty acids in pregnancy, lactation and infancy: review of current knowledge and consensus recommendations, “Journal of Perinatal Medicine”, Vol. 36.
 • Kozioł-Kozakowska A., Piórecka B., Schlegel-Zawadzka M. (2014), Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkowań socjodemograficznych, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, Vol. 12, nr 1.
 • Langley-Evans S. C. (2009), Nutritional programming of disease: unravelling the mechanism, “Journal of Anatomy”, Vol. 215(1).
 • Łukasik R., Waksmańska W., Gawlik K., Woś H., Mikulska M. (2014), Stan wiedzy rodziców na temat żywienia dzieci od urodzenia do 3 lat, „Nowa Pediatria”, Vol 2.
 • Morse N. L. (2012), Benefits of Docosahexaenoic Acid, Folic Acid, Vitamin D and Iodine on Foetal and Infant Brain Development and Function Following Maternal Supplementation during Pregnancy and Lactation, “Nutrients”, Vol. 4(7).
 • Patel M.S., Srinivasan M. (2011), Metabolic Programming in the Immediate Postnatal Life, “Annals of Nutrition and Metabolism”, Vol. 58(2).
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.
 • w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała.
 • Savage A-A., Reilly J.J., Edwards C.A., Durnin J.V.G.A. (1998), Weaning practice in the Glasgow longitudinal infant growth study, “ Archives of Disease in Childhood”, Vol. 79(2).
 • Skinner J.D., Carruth B.R., Houck K.S., Coletta F., Cotter R., Ott D., Mcleod M. (1997), Longitudinal Study of Nutrient and Food Intakes of Infants Aged 2 to 24 Months, “Journal of the American Dietetic Association”, Vol. .97(5).
 • Socha P. (2003), Znaczenie żywienia dla rozwoju dzieci i w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, „Klinika Pediatryczna”, Vol. 11, nr 5.
 • Szajewska H., Horvath A., Rybak A., Socha P. (2016), Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, „Standardy Medyczne”, Vol. 13.
 • Święcicka A., Jeznach M. (2003), Ocena jakości produktów gotowych w słoikach dla niemowląt i małych dzieci, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, Vol. 30.
 • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r., Nr 171, poz. 1225).
 • Weker H., Barańska M. (2014), Żywienie niemowląt i małych dzieci, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 • Winiarska-Mieczan A., Gil G. (2007), Ocena narażenia niemowląt na pobieranie ołowiu i kadmu z pożywieniem, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, Vol. XL(2).
 • Zawadzka-Gralec A., Szóstkakowska M., Swincow G. (2007), Analiza żywienia niemowląt wiejskich na tle wybranych uwarunkowań środowiskowo-rodzinnych, Przegląd Pediatryczny”, Vol. 37(3).
 • Żmudzki J., Szkoda J. (1995), Stężenie pierwiastków śladowych w tkankach kur przyzagrodowych i fermowych, „Medycyna Weterynaryjna”, Vol. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59d0f8d4-a906-44c5-8f66-859d295c1d4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.