PL EN


2018 | 4 (25) | 237-257
Article title

Cyberagresja wśród adolescentów – skala, charakter, uwarunkowania

Content
Title variants
EN
Cyber aggression in adolescents’ experiences – scale, character, determinants
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
PL
Raport oparty jest na danych uzyskanych w badaniu przeprowadzonym w czerwcu 2014 roku wśród 1086 uczniów pierwszych i drugich klas sześciu olsztyńskich gimnazjów, 650 rodziców/opiekunów oraz 40 wychowawców. Przedmiotem badań był poziom doświadczania przez uczniów różnych form agresji rówieśniczej, w tym cyberagresji. Miały one charakter całościowy (pełny), ponieważ głównym założeniem projektu było wypracowanie we współpracy z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, rekomendacji i rozwiązań o charakterze profilaktycznym, adresowanych do uczniów badanych klas. W opisie uwzględniono podział na różne formy i przejawy agresji oraz perspektywę uczniów, rodziców/opiekunów oraz wychowawców.
EN
The report is based on the data collected in the research, which was conducted in June 2014, amongst 1086 students of the first and the second classes in six Olsztyn’s lower secondary schools, 650 parents/guardians, and 40 form masters. The research subject was a level of experiencing different forms of peer aggression, including cyber aggression. The research had a holistic character, because its main objective was to develop, with a cooperation of The Municipal Centre for Preventive Treatment and Addiction Therapy in Olsztyn (MZPiTU w Olsztynie), prophylactic recommendations and solutions, addressed to the surveyed schoolchildren. The description presents the division for various symptoms of cyber aggression and the perspective of schoolchildren, parents/guardians and form masters. The report also implies the sex grouping division.
Year
Issue
Pages
237-257
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Aricak T., Siyahhan S., Uzunhasanoglu A., Cyberbullying among Turkish adolescents, „Cyberpsychology & Behavior" 2008 nr 11(3), s. 253–261.
 • Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Bandura A., Psychological mechanisms of aggression w: (red.) R.G. Geen, E.I. Donnerstein Aggression: Theoretical and Empirical Reviews, t. 1, Academic Press, New York 1983, s. 1-40.
 • Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, PWN, Warszawa 2007.
 • Bandura A., Walters R., Agresja w okresie dorastania, PWN, Warszawa 1968.
 • Devine P, Lloyd K., Internet use and psychological well-being among 10-year-old and 11-year-old children, w: "Child Care in Practice" 2012 nr 18(1), s. 5–22.
 • Davis S., Nixon C., Empowering bystanders, w: (red.) J. Patchin, S. Hinduja, Cyberbullying Prevention and Response: Expert Perspectives, Routledge, New York 2012, s. 93–113.
 • Dehue F., Bolman C., Völlink T., Cyberbullying: youngsters’experiences and parental, „Cyberpsychology & Behavior" 2008 nr 11, s. 217–223.
 • Department of Children, Schools and Families; Cyberbullying. Safe to learn: Embedding anti-bullying work in schools, Childnet International, Crown, 2007.
 • Devine P., Lloyd K., Internet use and psychological well-being among 10-year-old and 11-year-old children, w: "Child Care in Practice" 2012 nr 18(1), s. 5–22.
 • Frankowiak J., Świadomość specyfiki oraz skali występowania róznych przejajwów agresji rówieśniczej, jako podstawa projektowania działań o charakterze zaradczym, w: (red.) J. Frankowiak, L. Willan-Horla, E. Borys, Środowiskowe konteksty przemocy - ku zrozumieniu i w poszukiwaniu rozwiązań, CB UWM, Olsztyn 2016, s. 117-132.
 • Frączek A., Czynności agresywne jako przedmiot studiów eksperymentalnej psychologii społecznej, w: (red.) A. Frączek, Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 9-32.
 • Gaś Z. B., Inwentarz psychologiczny syndromu agresji, „Przegląd Psychologiczny" 1980 nr 1, s. 143-158.
 • Hamer H., Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2005.
 • Hankała A., Psychologiczne i społeczne zagrożenia związane z zastosowaniem mediów i technologii informatycznej w edukacji, w: (red.) M. Tanaś, Pedagogika @ środki informatyczne i media, Wydawnictwo Impuls, Warszawa 2004, s. 145-158.
 • Hawkins J. D., Catalano R. F., Miller J. Y., Risk and protective factor for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implication for substance abuse prevention, „Psychological Bulletin”1992 nr 112, s. 64-105.
 • Kawula S., Integracja i syntonia w relacjach rodziny i szkoły, „Problemy rodziny” 1995 nr 4, s. 39-43.
 • Kazdin A., Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie dorastania. Programy profilaktyczne i lecznicze, „Nowiny Psychologiczne” 1996 nr 2, s. 39-74.
 • Mazurek P., Anatomia internetowej anonimowości, w: (red.) D. Batorski, M. Marody, A. Nowak, Społeczna przestrzeń internetu, WSPS „Academia”, Warszawa 2006, s. 79–90.
 • Mellibruda J., Profilaktyka problemowa, w: „Remedium" 1998 nr 6, s. 4.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Zapobieganie i przeciwdziałanie cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, w: https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf (dostęp 10.11.2017).
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Nastolatki 3.0. Wybrane Wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach, w: https://akademia.nask.pl/badania/RAPORT%20-%20Nastolatki%203.0%20-%20wybrane%20wyniki%20bada%C5%84%20og%C3%B3lnopolskich.pdf. (dostęp 10.11.2017).
 • Nixon M. L., Current perspectives: the impact of cyberbullying on adolescent health, w: „Adolescent Health, Medicine and Therapeutics " 2014 nr 5, s. 143-158.
 • Patchin J. W., Hinduja S., Cyberbullying and self-esteem, „ Journal of School Health" 2010 nr 80(12), s. 614–621.
 • Raskauskas J., Stoltz A. D., Involvement in traditional and electronic bullying among adolescents, „Developmental Psychology" 2007 nr 43, s. 564–575.
 • Rębisz S., Sikora I., Smoleń-Rębisz K., Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa podkarpackiego, „Edukacja-Technika-Informatyka" 2017 nr 3, s. 231-238.
 • Rosenkrans M. A., Hartup W. W., Imitative influences of consistent and inconsistent response consequences to a model on aggresive behaviour and children, „Journal of Personality and Social Psychology" 1967 nr 7, s. 429-434.
 • Schurgin O’Keeffe G., Clarke-Pearson K., Council on Communications and Media Clinical report – the impact of social media on children, adolescents, and families, „Pediatrics" 2011 nr 127, s. 800–804.
 • Shariff S., Cyber-Bullying. Issues and solutions for the school, the classroom and the home, Routledge, London 2008.
 • Slonje R, Smith PK. , Cyberbullying: another main type of bullying?, "Scandinavian Journal of Psychology" 2008, nr 49(2), s. 147–154.
 • Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., Tippett, N., Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils, "Journal of Child Psychology and Psychiatry", nr 49(4), s. 376–385.
 • Subrahmanyam, K. Greenfield, P. Online communication and adolescent relationships, "The Future of Children", 2008 nr 18(1), 119–146.
 • Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, ORE, Warszawa 2012.
 • Williams, K.R., Guerra, N.G., Prevalence and predictors of internet bullying, "Journal of Adolescent Health" 2007 nr 41, s. 14–21.
 • Wojciszke B., Psychologia społeczna, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
 • Wojtasik Ł., Cyberprzemoc - charakterystyka zjawiska, w: (red.) Ł. Wojtasik, Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2009, s. 5-10.
 • Wong, Y. C., Cyber-parenting: Internet benefits, risks and parenting issues, "Journal of Technology in Human Services", 2010 nr 28(4), s. 252–273.
 • Ybarra, M. L., Mitchell, K. J., Online aggressors/targets, aggressors, and targets: A comparison of associated Youth characteristics, "Journal of Child Psychology and Psychiatry", 2004 nr 45 (7), s. 1308–1316.
 • Ybarra ML, Mitchell KJ., Prevalence and frequency of Internet harassment instigation: implications for adolescent health. „Journal of Adolescent Health" 2007 nr 41(2), s. 189–195.
 • Zimbardo P., Ruch F., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59e07fdd-a758-4f53-9c2a-aa0a84e4d1f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.