PL EN


2014 | 2(12) | 22-38
Article title

The effectiveness of studying outcome in the assessment of students from the selected faculty

Authors
Content
Title variants
PL
Skuteczność osiągania efektów kształcenia w ocenie studentów wybranego kierunku studiów
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The problem of this article is to answer the question whether and to what extent the learning outcomes are achieved by students? The problem is illustrated on the basis of own research carried out on one of education university, majoring in Economics. The effectiveness of the implementation of the effects will be studied based on the subjective opinions of students regarding the scope of their assimilation. Survey was realized within pilot program as a part of systematic survey program “ An assessment of Economy study direction by the students” pointed in introducing students opinions concerning both quality and effectiveness of education but practical-implementation aim is to elaborate indications to improve education quality. An author used public opinion research – questionnaires to collect information. Subjective assessment of education effects realization level by students is positive but it is difficult to determine at that survey stage how realistic above mentioned assessment is. In the opinion of students an effectiveness of practical skills and competences gaining depends upon used research methods like: activating and project methods.
PL
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu efekty kształcenia wyznaczone w formule Krajowych Ram Kwalifikacyjnych są osiągane przez studentów? Problem zobrazowany został na podstawie badań własnych przeprowadzonych na jednej z lubelskich uczelni wyższych, na kierunku Ekonomia. Skuteczność realizacji efektów badana była na podstawie subiektywnych opinii studentów dotyczących zakresu ich przyswojenia. Badania miały charakter pilotażowy. Stanowią one część systematycznych badań, które są planowane w ramach projektu badawczego Ocena kierunku studiów Ekonomia przez studentów, którego celem poznawczym jest zapoznanie się z opiniami studentów na temat jakości i skuteczności kształcenia, zaś celem praktyczno-wdrożeniowym, opracowanie wskazań do poprawy jakości kształcenia. Metodą zbierania informacji była metoda sondażowa, w ramach której zastosowano kwestionariusz ankiety.Subiektywna ocena poziomu realizacji efektów kształcenia przez studentów jest pozytywna. Trudno jednak określić, na tym etapie badań, czy jest realistyczna. Studenci wskazują, że skuteczność osiągania praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych zależy w dużej mierze od stosowanych metod badawczych, tj. metod aktywizujących i projektowych.
Publisher
Year
Issue
Pages
22-38
Physical description
Dates
published
2014-06
Contributors
author
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
References
  • Dryden G., Vos J. (1999). Rewolucja w uczeniu. Poznań: Zysk i S-ka.
  • Act from March 18, 2011 on the amendment of the act on Higher education law, act on scientific degrees and titles in the area of art and change of some other acts (Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455).
  • Skulicz D. (2013). Krajowe Ramy Kwalifikacji w kontekście taksonomii celów kształcenia w szkole wyższej. W: M. Kapiszewska (ed.) Krajowe Ramy Kwalifikacji. Biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach? Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
  • Chłoń-Domińczak A. (2011). Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych. Obtained at: www.kwalifikacje.edu.pl/download/konferencje/Agnieszka_Chlon_Dominczak.pdf.
  • Szacka B. (2003). Wprowadzenie do socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
  • Schulz R. (1996). Studia z innowatyki pedagogicznej. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • Regulation of the Minister of Science and Higher Education from November 2, 2011 on National Qualification Framework (Dz.U. Nr 253. Poz. 1520).
  • Regulation of the Minister of Science and Higher Education from November 4, 20122 on model effects of education (Dz.U. 253. Poz 1521).
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59e3c7a7-f0a6-4c47-b3f7-5fb965bdf106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.