PL EN


2016 | 2(221) | 41-61
Article title

Pacyfikacja, ryzyko i zaangażowanie w późnym kapitalizmie

Authors
Content
Title variants
EN
Pacification, Risk and Involvement in Late Capitalism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Punktem wyjścia dla artykułu jest rozdarcie tradycji socjologicznej pomiędzy poszukiwaniem neutralnego spojrzenia na swój przedmiot a społecznym zaangażowaniem. Autorka pokazuje, że napięcie to od ponad wieku nadaje rytm rozwojowi myśli społecznej oraz instytucji badawczych i akademickich. Analizuje trzy wątki we wspólnej historii socjologii i kultury kapitalizmu: pacyfikację, przemoc i ryzyko. Podkreśla rolę neutralności dla pacyfikacji kultury Zachodu. Twierdzi, że w późnym kapitalizmie dominującą tendencją w myśleniu o naukach społecznych jest zaangażowanie, co sprawia, że socjologia częściej podsyca społeczne lęki, niż sprzyja – jak neutralne postawy badawcze – pacyfikacji.
EN
The starting point is the chiasm in the sociological tradition between the quest for a neutral perspective and the social engagement. The author demonstrates that this chiasm has dictated the rhythm of the developments in social thought and research and academic institutions for more than a century. She analyzes three motifs in the common history of sociology and capitalistic culture: pacification, violence and risk. She also stresses the importance of detachment for the pacification in the Western culture. She claims that in late capitalism involvement has become a dominant tendency in thinking about social sciences, for which reason sociology is more of a fuel-provider for social fears than the factor favoring pacification, which is reserved for detached research attitude.
Year
Issue
Pages
41-61
Physical description
Contributors
author
 • Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
 • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Karowa 18, 00-927 Warszawa
References
 • Antonio, Robert J. 2000. After Postmodernism: Reactionary Tribalism. „The American Journal of Sociology” 106 (1): 40–87.
 • Appadurai, Arjun. 2005. Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Tłum. Z. Pucek. Kraków: Universitas.
 • Baudrillard, Jean. 2007. Wymiana symboliczna i śmierć. Tłum. S. Królak. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 • Bauman, Zygmunt. 1992. Nowoczesność i zagłada. Tłum. F. Jaszuński. Warszawa: Fundacja Kulturalna Masada.
 • Beck, Ulrich. 2004. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Tłum. S. Cieśla. Warszawa: Scholar.
 • Beck, Ulrich i Elisabeth Beck-Gernsheim. 2011. Fernliebe. Lebensformen im globalen Zeitalter. Berlin: Suhrkamp.
 • Beck, Ulrich, Anthony Giddens i Scott Lash. 2009. Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności. Tłum. J. Konieczny. Warszawa: WN PWN.
 • Bell, Wendell. 2011. Public Sociology and the Future: The Possible, the Probable, and the Preferable. W: V. Jeffries (red.). Handbook of Public Sociology. Lanham: Rowman & Littlefield, s. 89–105.
 • Blumenberg, Hans. 2009. Praca nad mitem. Tłum. K. Najdek, M. Herer, Z. Zwoliński. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Bucholc, Marta. 2012. Konserwatywna utopia kapitalizmu. Etyczne iluzje międzywojennego kupiectwa. Warszawa: WN PWN.
 • Burawoy, Michael. 2005. 2004 Presidential Address: For Public Sociology. „American Sociological Review” 70 (1): 4–28.
 • Chomsky, Noam. 1993. Year 501: The Conquest Continues. Boston: South End Press.
 • Dahrendorf, Ralf. 2009. Po kryzysie: powrót do etyki protestanckiej?. Tłum. M. Bucholc. „Res Publica Nowa” 7: 163–172.
 • Elias, Norbert. 2002. Die höfische Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Elias, Norbert. 2003. Zaangażowanie i neutralność. Tłum. J. Stawiński. Warszawa: WN PWN.
 • Elias, Norbert. 2009a. On the Sociogenesis of Sociology. W: N. Elias. Essays III. On Sociology and the Humanities. Dublin: University College Dublin Press, s. 43–69.
 • Elias, Norbert. 2009b. The Sciences: Towards a Theory. W: N. Elias. Essays I. On the Sociology of Knowledge and the Sciences. Dublin: University College Dublin Press, s. 66–84.
 • Elias, Norbert. 2010. The Loneliness of the Dying and Humana Conditio. Tłum. E. Jephcott. Dublin: University College Dublin Presss.
 • Elias, Norbert. 2011. O procesie cywilizacji. Analizy socjo- i psychogenetyczne. Tłum. S. Zabłudowski, K. Markiewicz. Warszawa: W.A.B.
 • Elias, Norbert i Eric Dunning. 2008. Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilising Process. Dublin: University College Dublin Press.
 • Glenn, Norval D. 2011. Some Suggested Standards for Distinguishing between Good and Bad Public Sociology. W: V. Jeffries (red.). Handbook of Public Sociology. Lanham: Rowman & Littlefield, s. 135–150.
 • Goody, John. 2009. Kradzież historii. Tłum. J. Dobrowolski. Warszawa: WN PWN.
 • Jacyno, Malgorzata. 2007. Kultura indywidualizmu. Warszawa: WN PWN.
 • Konno, Hajime. 2004. Max Weber und die polnische Frage (1892–1920). Eine Betrachtung zum liberalen Nationalismus im wilhelminischen Deutschland. Baden-Baden: Nomos.
 • Lepenies, Wolf. 1997. Trzy kultury. Socjologia między literaturą a nauką. Tłum. K. Krzemieniowa. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Maffesoli, Michel. 2008. Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych. Tłum. M. Bucholc. Warszawa: WN PWN.
 • Marody, Mirosława. 2008. Między neutralnością a zaangażowaniem. O socjologii Norberta Eliasa. W: N. Elias. Społeczeństwo jednostek. Tłum. J. Stawiński. Warszawa: WN PWN, s. 7–43.
 • Marody, Mirosława. 2014. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Scholar.
 • Mennell, Stephen. 1989. Norbert Elias. Civilization and the Human Self-Image. Oxford: Blackwell.
 • Morrow, Raymond A. 2011. Rethinking Burawoy’s Public Sociology: A Post-Empiricist Reconstruction. W: V. Jeffries (red.). Handbook of Public Sociology. Lanham: Rowman & Littlefield, s. 47–69.
 • Nisbet, Robert. 1970. Genealogy, Growth, and other Metaphors. „New Literary History” 1: 315–363.
 • Patterson, Orlando. 2012. Wolność, niewolnictwo i nowoczesna konstrukcja uprawnień. W: Kulturowe wartości Europy. Tłum. M. Bucholc, M. Kaczmarczyk. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 131–172.
 • Polanyi, Karl. 2010. Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów. Tłum. M. Zawadzka. Warszawa: WN PWN.
 • Rehberg, Karl-Siegbert. 1996. Einleitung. W: K.-S. Rehberg (red.). Norbert Elias und die Menschenwissenschaften. Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Scheler, Max. 1987. Teoria światopoglądów, socjologia i kształtowanie światopoglądu. W: M. Scheler. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Tłum. S. Czerniak, A. Węgrzecki. Warszawa: PWN, s. 384–410.
 • Simmel, Georg. 2012. Filozofia pieniądza. Tłum. A. Przyłębski. Warszawa: Aletheia.
 • Sloterdijk, Peter. 2011. Kryształowy pałac. O filozoficzną teorię globalizacji. Tłum. B. Cymbrowski. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
 • Sowa, Jan. 2011. Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą. Kraków: Universitas.
 • Spierenburg, Pieter. 2001. Violence and the Civilizing Process: Does it Work? „Crime, Histoire et Sociétés / Crime, History and Societies” 5 (2): 87–105.
 • Szacki, Jerzy. 2002. Historia myśli socjologicznej. Warszawa: WN PWN.
 • Weber, Max. 1998a. Nauka jako zawód i powołanie. W: M. Weber. Polityka jako zawód i powołanie. Tłum. P. Dybel. Kraków: Znak, s. 112–140.
 • Weber, Max. 1998b. Państwo narodowe a narodowa polityka gospodarcza. W: Max Weber, Polityka jako zawód i powołanie. Tłum. P. Dybel. Kraków: Znak, s. 172– 196.
 • Weber, Max. 1990. Briefe 1906–1908. W: M.R. Lepsius i W.J. Mommsen (red.). Max Weber Gesamtausgabe. T. 2, Briefe, cz. 5. Tübingen: Mohr-Siebeck.
 • Weber, Max. 2002. Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Tłum. D. Lachowska. Warszawa: WN PWN.
 • Weber, Max. 2011. Etyka protestancka i duch kapitalizmu. Tłum. D. Lachowska. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59ee25a5-6b6e-41da-940c-d32c192d386b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.