PL EN


2015 | 44(6) Ekonomia IX. Kształtowanie wizerunku pracodawcy | 165-179
Article title

Employer branding w IT

Content
Title variants
EN
Employer Branding in the Information Technology (IT) Branch
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Idea employer branding,znana już od kilku lat, rozwija się w bardzo dynamicznym tempie. Jest to nowy sposób na zwiększenie w firmach liczby i jakości specjalistów oraz efektywniejszą ich selekcję. Ten proces jest szczególnie ważny w firmach z branży IT lub firmach posiadających w swoich strukturach rozbudowany obszar IT. Istnieje wiele instytucji, w których jakość kadry IT bezpośrednio wpływa na jakość i dostępność usług elektronicznych klientom. W artykule zaprezentowano, jak wygląda proces employer brandingw banku komercyjnym z silną orientacją na usługi dostępne przez Internet. W takiej organizacji proces employer brandingma charakter wielowymiarowy poprzez prezentowanie swoich atrybutów, poczynając od spraw związanych z HR, na detalach w obszarze IT skończywszy. W praktycznym wymiarze artykuł prezentuje organizacyjne aspekty IT w banku i jak ważną rolę ono pełni, a także jak wygląda przykładowa struktura organizacyjna. Ta wiedza może być niezwykle przydatna w rozwoju employer brandingi poszukiwaniu możliwości budowania swojej pozycji eksperckiej w społeczności IT na zewnątrz organizacji.
EN
The idea of employer branding, already known for a couple of years, has been developing at a very dynamic rate. It is a new way to increase in companies the number and quality of specialists and a more effective selection thereof. This process is particularly important in companies from the IT branch or in firms having in their structures a developed area of IT. There are many institutions where the IT staff quality directly affects the quality and accessibility of electronic services provided for customers. In his article, the author presented how the process of employer branding looked like at a commercial bank with a strong orientation on the services accessible via the Internet. In such an organisation, the process of employer branding is of the many-sided nature through the presentation of its attributes, starting from the matters related to HR and on details in the IT area ending. In the practical dimension, the article presents the organisational aspects of IT at the bank and how important role it plays as well as how the xemplary organisational structure looks like. This knowledge may be extremely useful in employer branding development and in search for the opportunities to build one’s expert position in the IT community outside the organisation.
Contributors
 • Politechnika Łódzka. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
References
 • Backhaus K. Tikoo S. (2004) Conceptualizing and Researching Employer Branding, w: Career Development International, “Emerald Group Publishing Limited”, Vol. 9, No. 5.
 • Barney J.B. (2004), Firm resources and sustained competitive advantage”, “Journal of Management”, Vol. 17.
 • Barrow S., Mosley R. (2005), The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley and Sons, Chichester.
 • Berthon P., Ewing M., Hah L.L. (2005), Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding, “International Journal of Advertising”, No. 24(2).
 • Klimczak K. (2009), Employer Branding – czemu ma służyć?,(w:) Gołaszewska-Kaczan U. (red.), Czas na EB. Employer Branding & Corporate Social Responsibility, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Kozłowski M. (2012), Employer branding budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Maxwell R., Knox S. (2009), Motivating employees to “live the brand”: a comparative case study of employer brand attractiveness within the firm,“Journal of Marketing Management”, Vol. 25, No. 9-10.
 • Moroko L., Uncles M.D. (2008), Characteristics of successful employer brands, “Journal of Brand Management”, Vol. 16, No. 3.
 • Mosley R. (2007), Customer Experience, Organizational Culture and the Employer Brand,”Journal of Brand Management”, Vol. 15, No. 2.
 • Rani K., Kumar S. (2013), Employer Branding in IT Sector, “Indian Journal of Applied Research Paper”, Vol. 3, Iss. 9.
 • Raport HRM Institute (2013/2014), http://www.slideshare.net/HRMInstitute/raport-e-bwpolsce201320142 [dostęp: 30.06.2015].
 • Rzewuska M. (2011), Budowanie świadomości marki pracodawcy – czy warto być najlepszym pracodawcą, http://www. kadry.abc.com.pl [dostęp: 30.06.2015].
 • http://absl.pl/documents/10186/26940/raport_it_2015_PL_150604_epub.pdf [dostęp: 30.06.2015].
 • http://kariera.pracuj.pl/rekrutacja/dobry-rok-2014/ [dostęp: 30.06.2015].
 • http://www.greatplacetowork.pl/publikacje-i-wydarzenia/blogi-i-aktualnosci/677-listy-najlepszychmiejsc-pracy-polska-2014-ogloszone [dostęp: 30.06.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59efa109-f4bf-4252-8665-5d35241b4bad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.