PL EN


2019 | 2 | 9-23
Article title

Kolonizacja jako kategoria analityczna komparatystyki pedagogicznej

Content
Title variants
EN
Colonisation as an analytical category of pedagogical comparative studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania, gromadzenie wiedzy oraz refleksji dotyczące wyobrażeń o edukacji można uznać za kompleks ważniejszych zadań podejmowanych przez pedagogikę ogólną, teorię wychowania i filozofię edukacji. Szczególnie interesujące i istotne z punktu widzenia prowadzonych w pedagogice badań wydają się być w tym kontekście ulegające przekształceniom doktryny i kierunki rozwoju ideologii edukacyjnych. Dynamika ich konsolidacji, zakorzeniania się w danej rzeczywistości społecznej czy tylko grupach specjalistów i ekspertów oraz siła mobilizacji i oddziaływania na otoczenie to wybrane elementy dającego się wyodrębnić procesu uwarunkowanego społecznie i historycznie. Mając na uwadze ów proces, Autor stawia pytania, czy i jak kategoria kolonizacji może być przydatna w badaniach ekspansji ideologii edukacyjnych. W odpowiedzi Autor podejmuje badania pojęcia kolonizacji oraz jego przydatności dla komparatystyki pedagogicznej.
Year
Issue
2
Pages
9-23
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • ---
 • Bachmann-Medick D. (2012). Postcolonial Turn. W: tegoż, Cultural Turns. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Domańska E. (2008). Badania postkolonialne. W: L. Gandhi, Teoria postkolonialna. Przeł. J. Serwański. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Eagleton T. (1991). Ideology. An Introduction. London – New York: Verso.
 • Eisenstadt S.N. (2009). Nowoczesności zwielokrotnione: podstawowe problemy i kategorie. W: tegoż, Utopia i nowoczesność. Porównawcza analiza cywilizacji. Przeł. A. Ostolski. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Ferro M. (1997). Historia kolonizacji. Przeł. M. Czajka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
 • Gandhi L. (2008). Teoria postkolonialna. Przeł. J. Serwański. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Giddens A. (2007). Socjologia. Przeł. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Głowaciński Z. Introdukcja i mechanizmy sprzyjające inwazji zwierząt. W: Z. Głowaciński, H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.), Gatunki obce w faunie Polski. Wydanie internetowe Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie. Zaczerpnięte 29 sierpnia 2019. Strona internetowa http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/pliki/12.pdf
 • Green J. L., Holingsworth J., Brain D., Airapetian V., Glocer A., Pulkkinen A., Dong C., Bamford R. A Future Mars Envinronment for Science and Exploration. Zaczerpnięte 29 sierpnia 2019. Strona internetowa https://www.hou.usra.edu/meetings/V2050/pdf/8250.pdf
 • Hawkes D. (2004). Ideology. London – New York: Routledge.
 • Hobbes T. (1954). Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Przeł. Cz. Znamierowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Janczewska I., Domżalska-Popadiuk I. (2014). Znaczenie kolonizacji bakteryjnej przewodu pokarmowego noworodków donoszonych urodzonych metodą cięcia cesarskiego. Annales Academiae Medicae Gedanensis, 44.
 • Kant I. (2005). Do wiecznego pokoju. Przeł. M. Żelazny. W: tegoż, Rozprawy z filozofii historii. Kęty: Antyk.
 • Kato I., Smalley A. (2017). Toyota Kaizen Methods. Six Steps to Improvement. London – New York: CRC.
 • Kwaśnica R. (2014). Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Kwieciński Z. (2011a). Pedagogika po przejściach – pozytywne aspekty przemian. W: Z. Kwieciński, M. Jaworska-Witkowska, Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków: Impuls.
 • Kwieciński Z. (2011b). Problem pedagogii nurtów głównych i pobocznych. W: Z. Kwieciński, M. Jaworska-Witkowska, Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe. Kraków: Impuls.
 • Lévinas E. (1982). Les villes-refuges. W: tegoż, L’Au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques. Paris: Editions de Minuit.
 • Maurer R. (2013). The Spirit of Kaizen. Creating Lasting Excellence One Small Step at a Time. New York: McGraw Hill.
 • Mbembe A. (2018). Polityka wrogości. Nekropolityka. Przeł. U. Kropiwiec, K. Bojarska. Kraków: Wydawnictwo Karakter.
 • Mills Ch.W. (2007). Wyobraźnia socjologiczna. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • More T. (1993). Utopia. Przeł. K. Abgarowicz. Lublin: Daimonion.
 • Mucha J. (2007). Wyobraźnia w naukach społecznych. Przedmowa do wydania polskiego. W: C. Wright Mills,
 • Wyobraźnia socjologiczna. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Osterhammel J. (1995). Kolonialismus. Geschichte – Formen – Folgen. München: Verlag C.H. Beck.
 • Osterhammel J. (2013). Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata. Przeł. I. Drozdowska-Broering i in. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Sawisz A. (1989). Szkoła a system społeczny. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Shaull R. (1996). Foreword. W: P. Freire, Pedagogy of the Oppressed. Przeł. M. Bergman Ramos. London –New York: Penguin Books.
 • Sommer M. (2011). Colonies – colonisation – colonialism: A typological reappraisal. Ancient West & East, 10.
 • Szkudlarek T. (1993). Postkolonializm jako dyskurs tożsamości: w stronę implikacji dla polskich dyskusji edukacyjnych. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Śliwerski B. (1998). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls.
 • Śliwerski B. (2011). Studia porównawcze myśli pedagogicznej. W: tegoż, Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków: Impuls.
 • The Future of Space Colonization – Terraforming or Space Habits?. Zaczerpnięte 29 sierpnia 2019. Strona internetowa https://www.universetoday.com/tag/planetary-science-vision-2050-workshop/
 • Witkowski L. (2016). Konteksty i elementy ekologii umysłu, idei i wychowania według Gregory’ego Batesona. W: M. Jaworska-Witkowska, L. Witkowski (red.), Humanistyczne wyzwania ekologii umysłu. Gregory Bateson w Polsce. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi.
 • Witkowski L. (2019). Relacje międzypokoleniowe jako wyzwanie poznawcze dla historii myśli pedagogicznej w Polsce (zarys problematyki). W: tegoż (red.), Dziedzictwo idei i pęknięcia międzypokoleniowe w pedagogice polskiej. Wprowadzenie do problemu. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Włodarczyk R. (2009). Lévinas. W stronę pedagogiki azylu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Włodarczyk R. (2016). Ideologia, teoria, edukacja. Myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków: Impuls.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59f86c19-3c2f-4c6e-af0b-113bf4707b0a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.