PL EN


2013 | 51 | 2 - Duchowość | 81-97
Article title

Kontemplacja według Mieczysława Gogacza

Content
Title variants
EN
Contemplation According to Mieczysław Gogacz
DE
Kontemplation nach Mieczysław Gogacz
FR
La contemplation d’après Mieczysław Gogacz
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Można powiedzieć, że Gogacz rozumie kontemplację wlaną jako relację człowieka z Bogiem przez wiarę, miłość i nadzieję, w której osiąga nowe doświadczenie Jego obecności. W ten sposób rozumie ją jako pełny rozwój cnót teologalnych, dlatego wymaga ona w życiu chrześcijanina nieustannego postępu. Stąd też wywiera wpływ na życie religijne, ale nie zamyka się w ramach tego życia. Zgodnie z opinią powszechnie przyjętej przez ogół teologów uważa, że poznanie mistyczne Boga w kontemplacji jest poznaniem doświadczalnym; jest również odczuciem obecności Boga w głębi duszy miłującej go. Dlatego, zdaniem Autora odczucie obecności Boga należy do istoty kontemplacji. Znajomość przez Gogacza nauki tradycji, szczególnie wymienionych teologów: o. R. Garrigou-Lagrange i ks. A. Żychlińskiego jest bardzo cenna, ponieważ ci dwaj teologowie najpełniej zaprezentowali doktrynę kontemplacji, a przede wszystkim ciemnej nocy i biernych oczyszczeń według św. Jana od Krzyża. Pierwszy teolog uczynił to na Zachodzie w okresie XX-lecia międzywojennego, a drugi w polskiej literaturze mistycznej. Przyjęcie doktryny tych teologów świadczy, że Gogacz nawiązuje do ujęcia istoty kontemplacji zgodnie z nauką św. Jana od Krzyża, podkreślając specjalne działanie Boga, dzięki któremu człowiek poznaje, miłuje i doświadcza łaski mistycznego daru.
EN
The author first discusses the philosophical approach of contemplation. On the basis of this analysis, then presents a theological version of contemplation paying attention to the research of R. Garrigou - Lagrane’a and Fr. A. Zychlinski. In turn, reveals the contemplation in the light of the documents of Vatican II. Performs a very interesting analysis between contemplation and recognition of religious contemplation, and between mysticism and contemplation of the eternal glory. In these matters M. Gogacz in accordance with the teaching of the mysticism, stresses that in the act of mystical experience, an entity identifies the existence of God and feel His presence. In an act of contemplation is experiencing the effects of that presence and action of God. Contemplation, therefore, is the experience of God, his special closeness that is born out of pure love where there are basic states of mystical contemplation where is, so called “received contemplation”. The author draws attention to the passive purification in preparation for a full mystical union. At this stage of unification appears the ecstatic prayer which opens man to the people and God. Thus contemplation according Gogacz is a relationship between man and God through faith, love and hope in which reaches a new experience of His presence. Hence the sense of God’s presence is the substance of contemplation. Gogacz therefore refers to the recognition of the essence of contemplation in accordance with the teachings of St.. John of the Cross, highlighting the work of God thanks whom man knows, loves and experiences the mystical gift of grace.
Keywords
Year
Volume
51
Pages
81-97
Physical description
Contributors
 • WT UKSW
References
 • A. Arintero, Evolucion mistica, Salamamca 1989.
 • R. Garrigou-Lagrange, Perfection chretienne et contemplation selon S. Thomas d’Aquin et S. Jean de la Croix, t. 1, Paris 1923.
 • R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie, t. 2, (tł. s. Teresa Franciszka Służebnica Krzyża), Poznań 1962.
 • M. Gogacz, Ciemna noc miłości, Warszawa 1985.
 • M. Gogacz, Filozoficzne aspekty mistyki. Materiały do filozofii mistyki, Warszawa 1985.
 • J. Gogola, Od objawienia do zjednoczenia, Kraków 2005.
 • J. Gogola, Teologia komunii z Bogiem, Kraków 2003.
 • Św. Jan od Krzyża, Noc ciemna, Kraków 2013.
 • Maria Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, Jestem córką Kościoła, (tłum. O. Nowakowska), Kraków 1984.
 • P. Ogórek, Mistyka według T. Mertona, Warszawa 1999.
 • F. Ruiz, San Giovanni della Croce, mistico e maestro, Bologna 1991.
 • A. Ruszała, Ze świętym Janem od Krzyża ku zjednoczeniu z Bogiem, Krakow 1999.
 • J. Skawroń, Nieskończone horyzonty miłości, Kraków 2003.
 • W. Słomka (red.), Mistyka w życiu człowieka, Lublin 1980.
 • Św. Teresa z Avila, Twierdza wewnętrzna, Kraków 2006.
 • G. Turbessi, La Vita contemplativa. Docttrina tomistica e sua relazione alle fonti, Roma.
 • S. Urbański, Teologia modlitwy, Warszawa 1999.
 • S. Urbański, Polska teologia życia mistycznego (1914-1939), Warszawa 1995.
 • R. Urbina, La persona Humana en San Juan de la Cruz, Madrid 1956.
 • M. Zawada, Droga do Boskiej kontemplacji, Kraków 2002.
 • M. Zawada, Zagadnienie nadziei w doktrynie św. Jana od Krzyża, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0585-5594
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59fe4bdf-b5aa-4d73-9129-400914ed42f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.