PL EN


Journal
2014 | tom XVII | 57-90
Article title

Treść i podmioty praw wyborczych w prawie konstytucyjnym Ukrainy

Content
Title variants
EN
Content and holders of electoral rights in the constitutional law of Ukraine
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podmiotowe prawa wyborcze należą do podstawowych politycznych praw człowieka, zapewniających funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej – udział obywateli w wyborach. W nauce prawa konstytucyjnego powszechnie przyjęty jest pogląd, zgodnie z którym istnieją dwa rodzaje podmiotowego prawa wyborczego – czynne i bierne; wydaje się jednak, że oprócz tych dwóch praw wyborczych, do rozważenia jest jeszcze trzecie – nominacyjne prawo wyborcze, tzn. prawo zgłaszania kandydatów podczas wyborów. Treść wszystkich podmiotowych praw wyborczych związana jest z wyborami, to jednak czynnikiem decydującym o istnieniu różnych praw (nie zaś wyrazem czy realizacją jednego „szerokiego” prawa) jest różnica w podmiocie takiego prawa. Dlatego też, chociaż pojęcie praw wyborczych należy do dobrze znanych, dla dokładnego zrozumienia istoty praw wyborczych konieczne jest zarówno ustalenie ich podmiotów, jak i adekwatnej treści. Czynne prawo wyborcze jest „prawem wybierania”. Może być realizowane poprzez różne sposoby głosowania – na poszczególnych kandydatów, listy kandydatów (partii) lub kombinację różnych opcji. Treść biernego prawa wyborczego jest mniej jednoznaczna. Wybór jako otrzymanie mandatu przedstawicielskiego jest możliwością, nie zaś prawem zainteresowanej osoby. Dlatego też zasadne jest uznanie terminu „prawo bycia wybranym” tylko nazwaniem („oznaczeniem”) biernego prawa wyborczego, a nie jako określenie jego treści. Tak więc, treścią biernego prawa wyborczego jest to, że człowiek ma prawo być kandydatem w wyborach, tj. pretendować do zdobycia mandatu przedstawicielskiego lub funkcji z wyboru. Nominacyjne prawo wyborcze oznacza, mniej więcej, prawo do zgłaszania kandydatów podczas odpowiednich wyborów. Przeprowadzona w artykule analiza wzajemnych zależności pokazuje, że nie ma prostego i jednoznacznego związku między podmiotami czynnego i biernego prawa wyborczego, z jednej strony i prawem zgłaszania kandydatów – z drugiej. W każdym razie nie ma podstaw dla utożsamiania tych podmiotów jako adresatów tych praw. W związku z powyższym prawa mające ze swej natury różnych adresatów nie mogą być rozpatrywane jako stanowiące jedno prawo. Tym samym zasadne staje się twierdzenie o istnieniu trzech różnych podmiotów praw wyborczych – aktywnego (prawa głosu), biernego – (prawa bycia kandydatem) i nominacyjnego (prawa zgłaszania kandydatów). Słowa kluczowe: podmiotowe prawa wyborcze, prawo głosowania (czynne prawo wyborcze), prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze), prawo do zgłaszania kandydatów (nominacyjne prawo wyborcze), podmioty praw wyborczych, wybory ogólnopaństwowe, wybory lokalne.
EN
The problem of electoral rights is considered in aspects of their content, holders and existed restrictions. An active electoral right is treated as a right to vote on elections (not a right to elect); a passive electoral right means a right to stand for election (not a right to be elected). The existence of a third electoral right is shown, namely a right to nominate candidates which cannot be reduced to one of previous ones. The circle of holders of these rights is analyzed in cases of national and local elections. The difference between legal status of voter “in general” (as a publicly capable citizen) and a person possessing the right to vote at certain (especially local) elections is determined. The essential difference is shown between holders of active and passive electoral rights: persons who are unable to vote at certain elections can stand for these elections and vice versa. A dilemma of holders of nomination electoral right – citizens or political parties – is considered. The evolution of legislative regulation of candidate nomination in Ukraine towards recognition of political parties to be the main holder of nomination electoral right is shown.
Journal
Year
Volume
Pages
57-90
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Katedra Nauk Ogólnoteoretycznych i Państwowo-Prawnych Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Moguljanska, ukluch@ukr.net
References
 • Buczkowski J., Istota і gwarancje „wolnych wyborów”, Przemyśl 1998.
 • Buczkowski J., Podstawowe zasady prawa wyborczego III Rzeczypospolitej, Lublin 1998.
 • Conventiononthe Participationo Foreigners in Public Lifeat Local Level (ETSNo.144).
 • Csalótzky G., Electoral corporative bodies (commissions, committees, boards) and prepara-tion of voters’ registers promoting free and fair democrаtic elections, [w:] New trends in electoral law in a pan-European context, Proceedings of the UniDem Seminar (Sarajevo, April 17-18, 1998), Council of Europe, Strasbourg 1999.
 • Czaplicki K.W., Alternatywne sposoby glosowania (zarys problemów), [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 2007.
 • Dahl R.A., Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.
 • Election Observation Book, OSCE/ODIHR, Warsaw 2005.
 • Granat M., Istota zasady wolnych wyborów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt (red.), Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy. Materiały drugiego posiedzenia Polsko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów (Sieniawa, 29.09.–1.10. 2008 r.), Przemyśl–Rzeszów 2010.
 • http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-67100.
 • Kryszeń G., Problematyka zgłaszania kandydatów w świetle kodeksu wyborczego, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 • Młynarska-Sobaczewska A., Wybory a legitymacja władzy (kilka pytań do dawno udzielonych odpowiedzi), [w:] S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Zmiana ordy-nacji wyborczej a zmiana konstytucji, Rzeszów 2008.
 • Skotnicki K. (red.), External voting w wybranych państwach europejskich, Łódź 2012.
 • Skotnicki K., Głosowanie przez przedstawiciela, [w:] S. Grabowska, R. Grabow-ski (red.), Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, Rzeszów 2007.
 • Sokala A., Michalak B., Uziębło P., Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, Warszawa 2013.
 • Szapował W., Szapował T., Wybory, referendum a prawa podmiotowe obywateli Ukrainy (wybrane problemy prawne), [w:] W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt (red.), Problemy prawa wyborczego Polski i Ukrainy. Materiały drugiego posiedzenia Pol-sko-Ukraińskiego Klubu Konstytucjonalistów (Sieniawa, 29.09.–1.10. 2008 r.), Przemyśl–Rzeszów 2010.
 • Zbieranek J., Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika, [w:] K. Skotnicki (red.), Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, Warszawa 2011.
 • Афанасьєва M.B., Визначення типу виборчої системи сучасної України, [w:] Парла-ментаризм в Україні: теорія та практика, Матеріали Міжнародної науково-прак-тичної конференції, Київ 2001.
 • Батанова Н., Конституційно-правова відповідальність: концептуальні проблеми теорії, „Юридичний вісник” 2010, № 2, s. 24–29.
 • Бальцій Ю., Актуальні питання підвищення якості виборчого законодавства стосовно виборів сільських, селищних та міських голів, „Вісник Центральної виборчої комісії” 2007, № 3.
 • Батанов O., Територіальна громада – первинний суб’єкт муніципальної влади в Укра-їні: поняття та ознаки, „Вісник Центральної виборчої комісії” 2008, № 2: Стено-грама засідання круглого столу «Обговорення зауважень та рекомендацій Венеціан-ської Комісії та ОБСЄ/БДІПЛ стосовно внесення змін до Конституції України» від 13 серпня 2013 року, „Офіційний сайт Міністерства юстиції України”, http://www. minjust.gov.ua/news/44000.
 • Богашева Н.В., Задорожній О.В., Ключковський Ю.Б. та ін., Науково-практичний коментар Закону України »Про вибори народних депутатів України«, ред. Ю.Б. Ключковський, Київ 2006.
 • Богашева Н.В., Задорожній О.В., Ключковський Ю.Б., Магера А.Й., Олещенко В.І., Науково-практичний коментар Закону України »Про вибори Пре-зидента України«, Київ 2004.
 • Богашева Н.В., Задорожній О.В., Ключковський Ю.Б., Магера А.Й., Олещенко В.І., Науково-практичний коментар Закону України »Про вибори Президента України«, Київ 2004.
 • Веніславський Ф.В., Кичун В.І., Проблеми конституційно-правового визначення місцевого самоврядування в Україні, [w:] Місцеве самоврядування в Україні: сучас-ність і перспективи. Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 26 червня 2007 року), Харків 2007.
 • Жакке Ж.П., Конституционное право и политические институты, пер. с франц., Москва 2002.
 • Журавель Я., Особливості правового закріплення вимог до кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, „Вісник Центральної виборчої комісії” 2008, № 2.
 • Кампо В.М., Деякі правові проблеми місцевих виборів у контексті конституційної юрисдикції , „Вісник Центральної виборчої комісії” 2006, № 4.
 • Ключковський Ю., Виборчі системи та українське виборче законодавство, Київ 2011.
 • Ключковський Ю., Чи є змішаною виборча система України?, „Право України” 2012, № 3–4.
 • Корнєєв А., Шаповал T., Конституційно-правовий інститут ви борів і суб’ єктивні виборчі права громадян (можливості удосконалення), „Вісник Центральної виборчої комісії” 2008, № 4 (14).
 • Кравченко В.В., Пітцик М.В., Конституційні засади місцевого са-моврядування в Україні (основи муніципального права), Київ 2001.
 • Лавринович О.В., Виборче право України та право виборців в Україні, [w:] Парла-ментська реформа: теорія та практика. Збірник наук. праць – Вип. 6, Київ 2001.
 • Майер Х., Избирательное право как инструмент распределения власти или избира-тельное право и политика, „Сравнительное конституционное обозрение” 2005, № 1.
 • Максакова P.M., До питання про активні виборчі права іноземців та військово-службовців на місцевих виборах в Україні , „Правова держава” 2003, Вип.14.
 • Марцеляк О.В., Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика, Харків 2008.
 • Марцеляк O.B., Виборче право: сучасне розуміння і сутність, „Публічне право” 2011, № 2.
 • Мартинюка А.І. (ред.), Коментар Закону України »Про вибори народних депутатів України«, Київ 2006.
 • Мусіяки В.Л. (ред.), Закон України »Про вибори народних депутатів України«. Нау-ково-практичний коментар, Київ 2012.
 • Официальный сайт Венецианской Комиссии, http://www.venice.coe.int/webforms /docu ments/?pdf=CDL-AD(2002)023rev-ukr.
 • Официальный сайт Европейского Суда по правам человека, http://hudoc.echr.coe.int/sites/ eng/pages/search.aspx?i=001-72893;
 • Погорілка В.Ф., Ставнійчук М.І. (ред.), Виборче право України, Київ 2003.
 • Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 року №1-рп/98 (справа про вибори народних депутатів України), Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997–2001, відповід. ред. П.Б. Євграфов, Київ 2001.
 • Рішення Конституційного Суду України від 28 вересня 2000 року № 10-рп (справа про приватизацію державного житлового фонду), [w:] Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997–2001, відпов. ред. П.Б. Євграфов, кн. 2, Київ 2001.
 • Ставнійчук М.І., Деякі проблеми реалізації права голосу громадян України під час голосування та підрахунку голосів на виборах і референдумах в Україні, „Держава і право” 2001, Вип. 1.
 • Старосольський В., Партія в Конституції Чехословацької Республики, „Науко-вий збірник Українського університету в Празі” 1923, t. I.
 • Стецюк П., Зміни до Конституції України 1996 року: поступ чи криза конституціо-налізму?„Вісник Львівського університету” 2006, Серія юридична, Вип. 42, s. 138.
 • Чернецька О.В., Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за зако-нодавством України, Київ 2008.
 • Шаповал В.М., Сучасний конституціоналізм, Київ 2005.
 • Шаповал Т., До поняття виборчого права як права індивіда (громадянина), „Вибори та демократія” 2005, № 2.
 • Шукліна Н.Г., Право обирати і бути обраними – пріоритетне політичне право громадян України, [w:] Вибори Президента України – 2004: проблеми теорії та практики. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 9–10 червня 2005 року),Київ 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-59feb2b0-13a2-46ef-99c2-1f83ddd74949
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.