PL EN


Journal
2014 | 94 | 5 | 417-427
Article title

Formacje z sufiksem -ok w polszczyźnie potocznej

Title variants
EN
Formations with the -ok suffix in colloquial Polish
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest zjawisko występowania w polszczyźnie potocznej nowego typu formacji słowotwórczych, utworzonych z wykorzystaniem sufiksu -ok . Pojawienie się tego przyrostka to rezultat oddziaływania gwar ludowych. Formant -ok , o którym w tym artykule mowa, to wynik fonetycznych przekształceń, jakie się dokonały w przyrostku -ak. Sufiks ten w niektórych gwarach jest realizowany z pochyleniem samogłoski, a nawet z jej zrównaniem w wymowie z samogłoską o, wyniku czego -ak > -ok. Derywaty typu wsiok, jabcok, pijok coraz częściej występują w komunikacji potocznej. Licznych przykładów takich formacji dostarcza język Internetu. Wyrazy z przyrostkiem -ok pojawiają się także w tekstach literackich i w prasie, co świadczy o znacznym rozpowszechnieniu tego formantu.
EN
The article concerns the occurrence in the Polish colloquial language of the new type of word formations with the -ok suffix. The occurrence of this suffix results from the influence of Polish local dialects. The -ok formant to which this article refers is the result of phonetic changes to the -ak suffix. In certain local dialects this suffix is pronounced with the vowel that is very similar or even identical to o, as a result of which -åk > -ok. The derivatives such as wsiok, jabcok, pijok are more and more popular in colloquial communication. Numerous examples of such formations may be found in the Internet language. Words with the -ok suffix also appear in literary texts and in the press, which confirms the fact that the formant has become very popular.
Journal
Year
Volume
94
Issue
5
Pages
417-427
Physical description
Contributors
  • Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a03819f-f90d-42cd-8a4e-81d7cccee59d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.