PL EN


2016 | 1 | 47-59
Article title

Finansowanie inwestycji gminnych emisją obligacji przychodowych i zadłużeniem spółek komunalnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sposobem na pozyskanie finansowania dla przedsięwzięć z zakresu zadań użyteczności publicznej, zarówno przez gminy, jak i spółki komunalne mogą być obligacje przychodowe, jak i pewne mechanizmy zadłużania komunalnych spółek prawa handlowego. W przypadku obligacji nowa ustawa o obligacjach (dalej: u.o.) z 15 stycznia 2015 r. doprecyzowała wiele wcześniejszych regulacji, co spowodowało wzmocnienie pozycji obligatariuszy i tym samym zmniejszyło ryzyko związane z emisją obligacji przychodowych. Obligacje są jednym z nielicznych instrumentów, z których wynikające zadłużenie nie wlicza się do limitów zadłużenia określonego w ustawie o finansach publicznych, a pozyskiwanie inwestorów nie wymaga wdrażania procedury zamówień publicznych. Innym sposobem na ominięcie rygorów art. 243 ustawy o finansach publicznych jest „ukrywanie” zadłużenia w spółkach komunalnych. Porozumienia (tzw. umowy wsparcia) zakładać mogą formalne przejęcie zadłużenia przez spółkę i jednocześnie zobowiązują samorząd do przekazywania spółce świadczenia pieniężnego, w wysokości odpowiadającej kwocie obciążenia spółki z tytułu zobowiązania dłużnego i przypadających do spłaty dsetek.
EN
The way to obtain financing for projects in the field of public tasks we can use two forms: revenue bonds, and certain mechanisms debt municipal commercial companies. In the case of bonds, the new Act on Bonds of 15 January 2015 clarify many of the previous regulation, which resulted in strengthening the position of bondholders and thereby reduced the risk associated with the issuance of revenue bonds. Bonds are one of the few instruments with which the resulting debt is not included in the debt limits specified in the Act on public finances, attracting investors and does not require implementation of public procurement procedures. Another way to bypass the rigors of art. 243 of the Act on public finances is “hiding” in debt municipal companies. Agre ement (ie. the support agreement) can assume the formal acquisition of debt by the company and at the same time oblige the local government to provide the company cash benefit, corresponding to the amount of the load of the company’s liability and debt falling due for payment of interest.
Year
Issue
1
Pages
47-59
Physical description
Dates
published
2016-03-29
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
References
  • Druk Sejmowy nr 2735, uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o obligacjach.
  • Informacja o wynikach kontroli NIK nr LBI-4101-025/2014, „Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego”, NIK, Warszawa 2014. www.nik.gov.pl (data odczytu: 20.11.2015 r.).
  • Obligacje komunalne w Polsce, Zeszyty BRE Bank – CASE, nr 84/2006.
  • Raport wprowadzający: Emisja obligacji przychodowych jako sposób na pozyskanie finansowania inwestycji samorządowych, Hogan Lovells LPP, Warszawa 2014.
  • Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. 1995 nr 83 poz. 420).
  • Weiss I., System prawa prywatnego.Tom 19. Prawo papierów wartościowych. Pod redakcją Andrzeja Szumańskiego.”, Wydawnictwo C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2006
  • Wykonywanie zadań regionalnych izb obrachunkowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, Wyniki kontroli nr 18/2015/14/066/ LBI, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2014.
  • Wyrok WSA w Lublinie z 23 lipca 2014 r., sygn. akt. III SA//Lu 622/14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-0900
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a0aa5e9-ca9f-40b2-9f65-5a9f01fb25b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.