PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 60-82
Article title

Teoretyczne i aplikacyjne aspekty udzielania kredytów inwestycyjnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Theoretical and application aspects of investment lending for development of small and medium-sized enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań było przeanalizowanie ważniejszych wątków związanych ze zdol-nością kredytową przedsiębiorstw na potrzeby inwestycyjne w ocenie banków komercyjnych i spółdzielczych. W toku badań ustalono m.in., że sytuacja finansowa w ocenie przedsiębiorcy i banku może się istotnie różnić. Banki do rozpa-trzenia wniosku kredytowego oczekują zazwyczaj kilkuletniej historii finansowej przedsiębiorstwa w postaci bilansów. Tylko w wyjątkowych sytuacjach banki decydują się na finansowanie rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw, które nie posiadają jeszcze rocznego sprawozdania finansowego. Banki spółdzielcze częściej niż komercyjne podejmują decyzje kredytowe względem nowo powstałych przedsiębiorstw. Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, gdy chodzi o relatywnie niewielki kredyt, dobrze zabezpieczony oraz gdy o kredyt aplikuje członek banku spółdzielczego.
EN
The aim of this paper was a analyzing of the most important topics related to the creditworthiness of companies in the investment needs in the assessment of commercial and cooperative banks. The study found, inter alia, that the financial situation in the assessment of the entrepreneur and the bank can vary significantly. Banks to examine the loan application usually expect several years of financial history of the company in the form of balance sheets. Only in exceptional cases, the banks decide to finance the development of new enterprises that don’t have the annual financial statements. Cooperative banks often than commercial banks take credit decisions with respect to newly established enterprises. Typically, this applies when it comes to relatively small loan, well secured, and when applying for a loan a member of the cooperative bank.
Contributors
  • Wydział Nauk Społecznych, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim
References
  • Altman E. I., 1983: A Complete Guide to Predicting, Avoiding and Dealing with Bank-ruptcy. Corporate Financial Distress, New York.
  • Iwanicz – Drozdowska M., Zawadzka Z., 2006: Bankowość. Zagadnienia podstawowe, nowe wydanie zaktualizowane. Wyd. Poltext, Warszawa.
  • Jaworski W. L., 2000: Współczesny bank. Poltex, Warszawa.
  • Jagiełło R., 2000: Zarządzanie portfelem kredytowym banku. Fundacja Rozwoju Edukacji i Badań Bankowych, Warszawa.
  • Kopczyk A., 2004: Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa- ocena i kształto-wanie, WSFiZ w Białymstoku, Białystok, (w:) Niedźwiedzka E.: Zdolność kredytowa jako podstawa oceny wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy.
  • Kurkowska M., 2005: Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  • Łuczka T., 2001: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Poznań.
  • Mikołajczyk B., 2005: Banki a rozwój gospodarki, (w:) Kurkowska M., Wyd. Uniwersy-tetu Łódzkiego, Łódź.
  • Rytlewska G., 2005: Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, Wyd. PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a12d3b7-b9ff-478e-b979-05a1c5669c43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.