PL EN


2016 | 8 | 14 | 11-30
Article title

Przesłanka bezpieczeństwa państwa oraz prawnokarne aspekty nowego prawa geologicznego i górniczego na kanwie wykonywania działalności gospodarczej związanej z wydobywaniem kopalin w Polsce.

Content
Title variants
EN
Security of the state and legal aspects of the new geological and mining law on the basis of entrepreneurs extracting minerals in Poland.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są zagadnienia prawne związane z przesłanką bezpieczeństwa państwa oraz prawnokarne aspekty działalności w zakresie nowego prawa geologicznego i górniczego. Autorzy stawiają tezę, że ochrona kopalin w Polsce ma dwojaki charakter. Z jednej strony – wewnętrzny, związany z udzieleniem właściwemu przedsiębiorcy koncesji pozwalającej na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na wydobywaniu kopalin, z drugiej zaś – zewnętrzny, polegający na wykrywaniu i ściganiu przestępstw związanych z nielegalnym wydobywaniem kopalin. Autorzy postulują, aby doktryna prawa karnego szerzej zainteresowała się odpowiedzialnością za przestępstwa pozakodeksowe, które z uwagi na swoje umiejscowienie w systemie prawa niejednokrotnie są pozbawione komentarza, a stanowią istotny instrument w walce z przestępczością dotyczącą określonego sektora gospodarki. Autorzy analizują w artykule zasadność wprowadzenia przesłanki bezpieczeństwa państwa do nowego prawa geologicznego i górniczego oraz przedstawiają argumenty pojawiające się w dyskusji nad tą przesłanką. Drugą część artykułu poświęcają możliwości ścigania przestępstwa nielegalnego wydobywania kopalin oraz charakteryzują poszczególne elementy składające się na ten czyn zabroniony.
EN
The article relates to new law in the area of geological and mining. The authors pose the argument that the protection of deposits in Poland is twofold. On the one hand, internal, related to the granting of concessions to the competent entrepreneurs to the performance of activities relating to the extraction of minerals, on the other hand, external, relies on the detection and prosecution of criminal offenses the illegal exploitation of minerals. The authors postulate that the doctrine of criminal law should more broadly be interested in the responsibility for a crime that are situated in other acts – beyond the penal code, which, because of their location in the legal system often lack the comment, but are an important tool in the fight against crime on a particular sector of the economy. The authors analyze the article legitimacy of national security grounds in a new geological and mining law and the arguments that appear in the discussion of this premise. The second part of the article is devoted to the prosecution of crime of illegal mining of minerals and characterize individual elements constituting the offense.
Year
Volume
8
Issue
14
Pages
11-30
Physical description
Dates
published
2016-11-15
Contributors
author
 • funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • dr, p.o. Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ.
References
 • Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1987, Wydawnictwo Prawnicze.
 • Banaszek B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, C.H. Beck.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne: Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Warszawa 2013, Wolters Kluwer.
 • Cziomer E., Lasoń M., Przedmiot i zakres bezpieczeństwa międzynarodowego, w: Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku, E. Cziomer (red.), Kraków 2008, Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Energia w czasach kryzysu, K. Kuciński (red.), Warszawa 2006, Difin.
 • Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, Warszawa 2010, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Karp J., Bezpieczeństwo państwa, w: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Warszawa 2009, Wolters Kluwer.
 • Kisielewicz A., Tarno J.P., Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych, Warszawa 2013, Wolters Kluwer.
 • Kłos P., Możliwości wykorzystania zasobów gazu łupkowego jako sposób na dywersyfikację dostaw surowców energetycznych dla Polski, w: Bezpieczeństwo energetyczne wyzwaniem XXI wieku, Z. Lach (red.), Warszawa 2013, AON.
 • Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995, PWE.
 • Lipiński A., Mikosz R., Ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2003, ABC.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005, ABC.
 • Melezini A., Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, Warszawa 2012, Wolters Kluwer.
 • Mering L., Ochrona środowiska w nowym kodeksie karnym, ,,Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. 4.
 • Mering L., Środowisko jako przedmiot ochrony karnoprawnej, ,,Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, t. 14.
 • Płaczek J., Percepcja bezpieczeństwa energetycznego – dyskurs teoretyczny, w: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja czy rzeczywistość?, Warszawa 2012, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji.
 • Pronińska K.M., Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE–Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszawa 2012, ELIPSA.
 • Radecki W., Dezintegracja polskiego prawa penalnego, ,,Prokuratura i Prawo” 2014, nr 9.
 • Radecki W., Ochrona środowiska w prawie geologicznym i górniczym. Przepisy z komentarzem, Zielona Góra 1994, ARR.
 • Radecki W., Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Przewodnik po przepisach, Warszawa–Wrocław 1995, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rakoczy B., Szkoda w środowisku a szkoda wyrządzona oddziaływaniem na środowisko, w: Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, M. Pchałek, B. Rakoczy (red.), Warszawa 2010, Wolters Kluwer.
 • Szyjko C.T., Współczesne problemy bezpieczeństwa energetycznego Europy. Studium ekonomiczno-prawne, Warszawa–Piotrków Trybunalski 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
 • Tokarz G., Cywilne służby specjalne a bezpieczeństwo III Rzeczypospolitej, w: Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, P. Mickiewicz, P. Sokołowska (red.), Toruń 2010, Adam Marszałek.
 • Trzciński M., Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym. Problematyka prawno-kryminalistyczna, Warszawa 2010, Wolters Kluwer.
 • Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej. Studium AGH, K. Jeleń, M. Cała (red.), Kraków 2009, Wydawnictwo AGH.
 • Zawada M., Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka występującego na rynku energii elektrycznej w Polsce, w: Ryzyko na rynku energii, M. Zawada (red.), Częstochowa 2014, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483, ze zm.).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2002 r. Nr 100 poz. 908).
 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133).
 • Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 482, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, ze zm.).
 • Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2352).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a38b606-e2f2-4ead-98ad-e82d54cea9a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.