PL EN


2017 | 3(352) | 3-18
Article title

The EU Common Agricultural Policy post-2020 – continuation of or a break from the current practice

Content
Title variants
PL
Wspólna unijna polityka rolna po 2020 roku – kontynuacja obecnej praktyki czy zerwanie z nią
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Central institutions of the European Union and academic circles in some of the EU countries have launched works that enable to outline the Common Agricultural Policy for the next EU financial perspective. Based on analyses of the official Polish and EU documents and studies prepared by academicians, the paper formulates a view that the Common Agricultural Policy in the next EU financial perspective will not be only a slightly corrected version of the policy implemented today. The circumstances force more profound changes, but a full break from the existing political practice should not be expected. The works on the development of the Common Agricultural Policy for the next financial perspective will, most probably, require the Polish government to seek compromise solutions. However, it is impossible to predict the extent of these activities before getting to know the positions of other EU countries on the subject matter and without assessing their tendency to seek compromise solutions.
PL
Centralne instytucje Unii Europejskiej i środowiska naukowe w niektórych krajach unijnych rozpoczęły prace, które pozwalają wstępnie zarysować kształt wspólnej polityki rolnej na kolejną unijną perspektywę finansową. Na podstawie analizy oficjalnych dokumentów polskich i unijnych oraz opracowań powstałych w środowiskach naukowych w artykule sformułowany został pogląd, że wspólna polityka rolna w następnej unijnej perspektywie finansowej nie będzie tylko nieco skorygowaną wersją polityki realizowanej obecnie. Okoliczności wymuszają bowiem wprowadzenie głębszych zmian, ale nie należy oczekiwać całkowitego zerwania z dotychczasową praktyką. Prace nad sformułowaniem wspólnej polityki rolnej na następną perspektywę finansową będą najprawdopodobniej wymagać od polskiego rządu szukania rozwiązań kompromisowych, a więc także ustępstw. Przewidywanie zakresu tych działań jest jednak niemożliwe przed poznaniem stanowisk innych krajów ugrupowania unijnego w przedmiotowej sprawie i bez oceny ich skłonności do kompromisu.
Contributors
References
  • Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE (2017). Komisja Europejska. COM (2017) 358 z dnia 28 czerwca 2017 r. Bruksela. Pobrano z: https://ec.europa.eu/ Poland/news/170628_finances_pl (2017) (data dostępu: 29.06.2017).
  • Fresco, L.O., Poppe, K.J. (2016). Towards a Common Agricultural and Food Policy. Wageningen: Wageningen University&Research.
  • Isermeyer, F. (2014). Kunftige Anforderungen an die Landwirtschaft-Schlussfolgrungen für die Agrarpolityk. Thünen Working Paper 30, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforscgsinstiitut für landliche Raum, Wald und Fischerei.
  • Józwiak, W. (red.). (2014). Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei "spirali wzrostu". Program Wieloletni 2011-2014, nr 113, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Kagan, A. (2016). Wybrane prawne determinanty konkurencyjności wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
  • Wspólna polityka rolna po 2020 roku - polskie priorytety (2017). Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 maja 2017 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Maszynopis.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a47c1cc-8400-4e82-a3be-d68a89fe2151
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.