PL EN


2015 | XCVII | 53-68
Article title

Prawne i faktyczne warunki realizacji mandatu radnego gminy

Content
Title variants
EN
Legal and Factual Conditions for the Implementation of the Mandate of the Commune Councilor
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problematykę prawnych i faktycznych warunków realizacji mandatu radnego gminy. Omawiane zagadnienia dotyczą pojęcia mandatu radnego, procedury jego uzyskania, a także uprawnień i obowiązków ciążących na osobie piastującej to stanowisko. Szczegółowej analizie zostały poddane regulacje prawne ochrony stosunku pracy radnego mające zapewnić stabilność zatrudnienia u dotychczasowych pracodawców i wyeliminować próby wpływania na decyzje radnego w potencjalnych głosowaniach. Kolejnym problemem, na jaki autor zwrócił uwagę, to są zakazy i wyłączenia gwarantujące transparentność działalności radnych. Celem tych przepisów jest unikanie nadużyć związanych z zajmowanym stanowiskiem i zapobieganie konfliktom interesów. Ustawodawca wprowadził regulacje wskazujące, jakie stanowiska nie mogą być łączone z mandatem radnego. Nie wszystkie normy o charakterze incompatibilitas są wolne od wad, co zostało wskazane w treści artykułu. Przedstawione fakty dowodzą, jak ważną rolę pełni radny gminy i jak wiele obowiązków na nim spoczywa. Wyborcy oddający głos na swojego kandydata oczekują, aby kierował się dobrem swojej wspólnoty samorządowej i nie sprzeniewierzył się obietnicom, jakie przedstawił w programie wyborczym.
EN
This article presents a legal problem in the implementation of the mandate of the commune councilor. A thesis contains fundamental data about obligations and prerogatives of local authorities. The work explains the principles of employment commune councilor in local government. The article contains information about the impact of the decisions in the voting councilor. Another problem is the ban on and off to ensure the transparency of the activities of councilors. The main purpose of these rules is to avoid misuse of the position held and prevention of conflicts of interest. The legislator has introduced regulations about which position can not be combined with the mandate of councilor. Not all standards of an incompatibility are free from defects as indicated in the article. The facts demonstrate the important role of councilor. The electorate expects councilor will head for the good of their community and not disappoint their voters.
Year
Volume
Pages
53-68
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki
References
 • Akty prawne:
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 79 poz. 431 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21 poz. 112 z późn. zm.).
 • Opracowania:
 • Bandarzewski Kazimierz i in., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. Pawła Chmielnickiego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Bąkiewicz Marcin, Chmielnicki Paweł, Jaskiernia Jerzy, Sikora Kamil, Wierzbica Anna, Administracja Publiczna Tom III, Ustrój administracji rządowej, pod red. Bogumiła Szmulika, Katarzyny Miaskowskiej-Daszkiewicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Budzisz Rafał, Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010.
 • Chmielnicki Paweł, Glosa do wyroku NSA z dnia 6 maja 2003 r., II SA/Kr 25/03.
 • Jaworska-Dębska Barbara, Struktura organizacyjna samorządu terytorialnego, w: Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Małgorzata Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Diffin, Warszawa 2002, s. 281–315.
 • Jochymczyk Alicja, Komentarz do art. 25 ustawy o samorządzie gminnym, w: Bogdan Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 460–478.
 • Korczak Jerzy, Przepisy antykorupcyjne w prawie samorządowym w świetle orzecznictwa TK, Acta UniversitatisWratislaviensis, „Prawo” 2005, s. 217–238.
 • Kasiński Michał, Monizm i pluralizm władzy lokalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Kisiel Wiesław, Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Korzeniowska Agnieszka, Pozycja prawna radnego, w: Agnieszka Korzeniowska, Maria Karlikowska, Katarzyna Koperkiewicz-Mordel, Ryszard Krawczyk i in., ABC samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Łódź 2004, s. 73–92.
 • Leoński Zbigniew, Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Mączyński Marek, Prawa i obowiązki osób pełniących funkcje publiczne, w: Jerzy Kosiński, Krzysztof Krak, Anna Koman, Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia, część II, Wydawnictwo Centralne Biuro Antykorupcyjne i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Warszawa 2012, s. 11–97.
 • Olejniczak-Szałowska Ewa, Rada gminy – organizacja wewnętrzna i tryb pracy, w: Małgorzata Stahl, Nowelizacje i postulaty zmian ustawodawstwa samorządowego, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1993, s. 29–38.
 • Olejniczak-Szałowska Ewa, Status prawny radnego, Studia Prawno-Ekonomiczne 1997/56, s. 9–36.
 • Sitniewski Piotr, Wygaśnięcie mandatu radnego, LexisNexis, Warszawa 2007.
 • Sypniewski Zbigniew, Szewczyk Marek, Status prawny radnego, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999.
 • Szewc Andrzej (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2000.
 • Szewc Andrzej, Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew, Samorząd gminny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2005.
 • Szewc Andrzej, Jyż Gabriela, Pławecki Zbigniew, Samorząd gminny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Orzecznictwo:
 • Uchwała SN z dnia 30 października 1990 r., III PZP 16/90, OSNCP 1991, nr 4, poz. 38.
 • Uchwała SN z dnia 10 lipca 1996 r., I PZP 9/96, OSNAPiUS 1997, nr 3, poz. 34.
 • Uchwała składu 7 sędziów NSA z 2 kwietnia 1997 r., II OPS 1/07, ONSA i WSA 2007, nr 3 (18), poz. 62.
 • Uchwała NSA z 19 czerwca 2000 r., OPS 10/00, ONSA 2001, nr 1, poz. 6.
 • Wyrok SN z 15 maja 1997 r., I PKN 148/97, OSNCP 1998, nr 7, poz. 210.
 • Wyrok TK z 13 marca 2007 r., K 8/07, LexPolonica.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 15 stycznia 2008 r., II SA/OI 1027/07.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 2 lipca 2009 r., III SA/Wr 140/09.
 • Wyrok NSA z dnia 10 lutego 2011 r., II OSK 1719/10.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 10 stycznia 2013 r., II OSK 2896/12.
 • Wyrok SN z dnia 25 lutego 2015 r. II PK 101/14.
 • Dokumenty:
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu 15 października 1985 r., (Dz.U. z 1994 r. nr 124 poz. 608).
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego z dnia 15 listopada 2013 r., NK-I.4131.256. 2013.MGrz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a4f9dba-051a-479d-a400-4d2fd35a03f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.