PL EN


2017 | 2 (367) | 94-102
Article title

Implementation of ambient marketing by organizations in Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Wdrażanie ambient marketingu przez organizacje w Polsce
RU
Внедрение ambient-маркетинга организациями в Польше
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The paper deals with the matters concerning the marketing function management within an organization, concentrating on unconventional promotional instrument - ambient marketing. After putting into scrutiny the very idea and main features of ambient marketing, the research results concerning activity and views of Polish organizations in this field are presented and commented. Finally, the author defines the scale, objectives and perception of efficiency of ambient campaigns in Poland. This is the research article.
PL
W artykule poruszono kwestie dotyczące marketingowej funkcji zarządzania w organizacji, skupiając się na niekonwencjonalnym narzędziu promocyjnym – ambient marketingu. Po dokładnym zbadaniu samej idei i głównych cech ambient marketingu przedstawiono i skomentowano wyniki badań dotyczące działań i zapatrywań polskich organizacji w tej dziedzinie. Na koniec autor określa skalę, cele i percepcję skuteczności kampanii ambient marketingu w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy.
RU
Статья посвящена вопросам, касающимся маркетинговой функции управления в организации, и сосредоточивается на неконвенциональном инструменте продвижения – ambient-маркетинге. Изучив детально саму идею и основные черты ambient-маркетинга, автор представил и обсудил результа- ты исследований деятельности и мнений польских организаций в этой области. Наконец, автор определил масштаб, цели и восприятие эффективности ambient-мероприятий в Польше. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
94-102
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, flieger11@wp.pl
References
 • Balter D., Butman J. (2007), Poczta pantoflowa – sztuka marketingu szeptanego, Helion, Gliwice.
 • Beckwith H. (2006), Cztery klucze do nowoczesnego marketingu, Helion, Gliwice.
 • Borghini S., Visconti L.M., Anderson L., Sherry Jr. J.F. (2010), Symbiotic postures of commercial advertising and street art: Implications for creativity, “Journal of Advertising”, No. 3/39.
 • Cova B., Saucet M. (2015), The Secret Lives of Unconventional Campaigns: Street Marketing on the Fringe, “Journal of Marketing Communications”, No. 21(1).
 • Czerniawska E., Czerniawska-Far J. (2005), Psychologia węchu i pamięci węchowej, WAiP, Warszawa.
 • Fonfara K. (2004), Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Hughes M. (2008), Marketing szeptany, MT Biznes, Warszawa.
 • Levinson J.C. (2007), Guerilla Marketing. Easy and Inexpensive Strategies for Making Big Profits from your Small Business, 4th Edition, Houghton Mifflin, Boston.
 • Levinson J.C. (2006), Reklama partyzancka – efektywna strategia dla małej firmy, Helion, Gliwice.
 • Lindstrom M. (2009), BRAND sense − marka pięciu zmysłów, Helion, Gliwice.
 • Lisiecki M. (2010), Konieczność zmian oraz ogólne zasady ich wprowadzania w organizacjach, (in:) Lisiecki M. (Ed.), Zmiany jako czynnik rozwoju organizacji, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
 • Mazurek G. (2007), Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketingu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Newsom D., Scott A., Vanslyke T. J. (2013), This is public relations. The realities of public relations, Wadsworth, Boston.
 • Vitale J. (2008), Nowa psychologia sprzedaży i marketingu, Helion, Gliwice.
 • Żukowska J. (2010), Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu, (in:) Bajdak A., Nowak M., Samborski A., Zawadzki H. (red.), Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, Centrum Badań i Ekspertyz UE, Katowice.
 • Rynek ambientu w Polsce. Opinie i oceny, (2012), a report drown up by TNS OBOP, commissioned by Krewcy Krawcy agency, Warszawa.
 • http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=845 [access: 17.12.2015].
 • http://www.labber.pl/konsumenci-sa-coraz-mniej-podatni-na-reklamy/ [access: 20.12.2015].
 • http://www.blog.ambnetmedia.pl/projekty-zrealizowane/ambient-marketing-czyli-odejscie-odstandardu/ [access: 20.11.2015].
 • http://www.mp-studio.pl/spadek_skutecznosci_reklamy/ [access: 20.11.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a50645d-545d-459d-a9d8-c5d1322afaa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.