PL EN


2020 | 3(987) | 107-125
Article title

Informacja o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach z działalności i sprawozdaniach finansowych spółek branży lekowej

Title variants
EN
Information on Intellectual Capital in the Financial Statements and Annual Activity Reports of Pharmaceutical Companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Celem artykułu jest zbadanie szczegółowości ujawniania informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej za lata 2017 i 2018 spółek produkujących leki zarejestrowanych w Polsce, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Metodyka badań: Przygotowanie artykułu poprzedzone zostało przeglądem literatury przedmiotu dotyczącej badanego zagadnienia – artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, raportów branżowych oraz aktów prawnych. W badaniu wykorzystano metodę badania dokumentów – sprawozdań finansowych i niefinansowych analizowanych przedsiębiorstw. Wyniki badań: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że analizowane przedsiębiorstwa nie sporządzają osobnych sprawozdań dotyczących kapitału intelektualnego, ale informacje o tym kapitale zawierają w sprawozdaniach z działalności i sprawozdaniach finansowych, a szczegółowość tych informacji jest zróżnicowana. Wnioski: Zróżnicowanie szczegółowości ujawnianych informacji o kapitale intelektualnym potwierdza konieczność działań zmierzających do standaryzacji informacji o kapitale intelektualnym ujawnianych w sprawozdaniach z działalności i sprawozdaniach finansowych. Wkład w rozwój dyscypliny: Przeprowadzone badania mogą stanowić wstęp do szerszych badań nad ujawnianiem informacji o kapitale intelektualnym w przedsiębiorstwach branży lekowej, a także nad znaczeniem kapitału intelektualnego dla kondycji finansowej przedsiębiorstw.
EN
Objective: The aim of the article is to examine the detailed disclosure of information on intellectual capital in the financial statements and annual activity reports in 2017 and 2018 of pharmaceutical companies registered in Poland and listed on the Warsaw Stock Exchange. Research Design & Methods: The study was preceded by a review of the literature on the subject, including scientific articles, monographs, industry reports and legal acts. The study is based on the examination of financial statements and annual activity reports of the analysed companies. Findings: The companies examined do not prepare separate reports on intellectual capital, but include the information in their activity reports and financial statements. There is no standardised way for that information to be included. Implications / Recommendations: The differentiation characterising the information disclosed on intellectual capital confirms the need to standardise information on intellectual capital disclosed in activity reports and financial statements. Contribution: This study can be treated as an introduction to the wider research on the disclosure of information about intellectual capital in the pharmaceutical industry, as well as on the importance of intellectual capital for the companies’ financial condition.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, jwielg@sgh.waw.pl
References
 • Chojnacka E., Bering A. (2018), Struktura ramowa raportu zintegrowanego – wytyczne a praktyka wybranych przedsiębiorstw, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 160.
 • Duff A. (2018), Intellectual Capital Disclosure: Evidence from UK Accounting Firms, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 19, nr 4, https://doi.org/10.1108/JIC-06-2017-0079.
 • Dumay J. (2016), A Critical Reflection on the Future of Intellectual Capital: from Reporting to Disclosure, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 17, nr 1, https://doi.org/10.1108/JIC-08-2015-0072.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, Dz. Urz. UE L 330 z 15.11.2014 r.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Inkinen H., Kianto A., Vanhala M., Ritala P. (2017), Structure of Intellectual Capital – an International Comparison, „Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 30, nr 5, https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2015-2291.
 • The International Integrated Reporting Framework (2013), The International Integrated Reporting Council, https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (data dostępu: 8.03.2020).
 • Kwiecińska K. (2018), Sposoby ujawniania informacji o kapitale intelektualnym w praktyce spółek notowanych na GPW w Warszawie, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 503, https://doi:10.15611/pn.2018.503.27.
 • Michalczuk G., Mikulska T. (2014), Sprawozdanie zintegrowane jako finalny produkt rachunkowości społecznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 827. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 69.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, Dz. Urz. UE L 339/3 z 18.12.2008 r.
 • Mouritsen J. (2009), Classification, Measurement and the Ontology of Intellectual Capital Entities, „Journal of Human Resource Costing & Accounting”, vol. 13, nr 2, https://doi.org/10.1108/14013380910968665.
 • Niemczyk L. (2015), Kapitał intelektualnych w księgach rachunkowych oraz sprawozdawczości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Piech K. (2004), Gospodarka oparta na wiedzy i jej rozwój w Polsce, „E-mentor” nr 4(6), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/6/id/75 (data dostępu: 16.11.2019).
 • Rewizja dyrektywy w sprawie ujawniania informacji niefinansowych – konsultacje publiczne KE (2020), https://www.gov.pl/web/finanse/rewizja-dyrektywy-w-sprawie-ujawniania-informacji-niefinansowych--konsultacje-publiczne-ke (data dostępu: 30.06.2020).
 • Skoczylas W., Dziadul W. (2018), Diagnoza zakresu ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa polskie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 164.
 • Skrzypek E. (2017), Raportowanie kapitału intelektualnego organizacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 481, https://doi:10.15611/pn.2017.481.07.
 • Sokołowski J. (2018), Kapitał intelektualny a innowacyjność przedsiębiorstwa, „Zarządzanie innowacyjne w gospodarce i biznesie” nr 2(27), https://doi.org/10.25312/2391-5129.27/2018_02js.
 • Szczepankiewicz E.I. (2012), The Use of InCaS Model for Estimating the Value of Human Capital in Future-oriented Organizations, „Human Resources Management & Ergonomics”, vol. VI, nr 1.
 • Szczepankiewicz E.I. (2013), Concept of Using the InCaS Model to Identification, Measuring and Presenting Relational Capital of a Network Enterprises, „Management”, vol. 17, nr 1, https://doi.org/10.2478/manment-2013-0010.
 • Ujwary-Gil A. (2010), Kapitał intelektualny – problem interpretacji kluczowych terminów, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2(140).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591, tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 351.
 • Wisła R., Sierotowicz T. (2018), Innowacyjność w branżach farmaceutycznej i wyrobów medycznych w Polsce, „Economic Research Working Paper” nr 45, https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/63361/wisla_sierotowicz_innowacyjnosc_w_branzach_farmaceutycznej_i_wyrobow_medycznych_w_polsce_2018.pdf?sequence=4&isAllowed=y (data dostępu: 6.04.2020).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a5aadcf-12ca-47e8-a1a4-c97369c7544a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.