Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 95-119

Article title

Walory przyrodnicze gminy Uniejów – formy ochrony przyrody

Content

Title variants

EN
Natural environment values in Uniejów municipality - forms of nature protection

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This contribution describes the quality of the natural environment and landscape of Uniejów municipality and the state of their preservation. An extensive stock-taking in respect of nature protection forms was carried out on the territory of this municipality. It identified 9 protected and endangered habitats as listed in Appendix I to the Habitat Directive and 6 nature protection forms, such as Nature 2000 area, protected landscape area or nature monument. Valorisation of the different parts of the municipality resulted in updating the knowledge about its natural and tourist values. Research findings confirm the diversity and attractiveness of the natural environment of this region. It is important to place emphasis on preservation of the existing natural assets and introduction of new forms of nature protection.

Year

Volume

1

Pages

95-119

Physical description

Contributors

 • absolwentka kierunku Ochrona Środowiska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego
 • doktorantka, Zakład Dydaktyki Geografii, Wydział Nauk Geo- graficznych Uniwersytetu Łódzkiego

References

 • Andrzejewski H., 1985, Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica w Polsce środkowej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 41(3), s. 63-67.
 • Andrzejewski H., Kurowski J. K., Kiedrzyński M., Janiszewski T., 2003, Inwentaryzacja przyrodnicza zabytkowego parku zamkowego w Uniejowie – część I. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu. Łódź (mskr.).
 • Andrzejewski H., Kurowski J., 2004, Walory przyrodnicze gminy Uniejów. Uniejowskie Strony – wydanie okolicznościowe. Urząd Miasta Uniejów.
 • Bezkowska G., 2003, Problemy oceny walorów przyrodniczych dla turystyki i rekreacji na obszarze Nizin Środkowopolskich. Turystyka i Hotelarstwo, 4, s. 9-31.
 • Borysiak J., 1994, Struktura aluwialnej roślinności lądowej środkowego i dolnego biegu Warty. UAM. Poznań.
 • Buliński M., 1995, Potrzeba ochrony dolin rzecznych na niżu jako terenów o szczególnych wartościach przyrodniczych. Przegląd Przyrodniczy. VI, ¾, s. 227-234.
 • Decyzja Wojewody Konińskiego, z dn. 12. 07. 1978 r., Nr RLSop- 7141/20,21,22,24,25/78.
 • Dubel K., Szczygielski K., 1982, Ocena przydatności środowiska przyrodniczego województwa katowickiego do potrzeb turystyki i wypoczynku. Czasopismo Geograficzne. LIII, 2, s. 159-178.
 • Dubel K., 1996, Proekologiczna gospodarka na obszarach cennych przyrodniczo. Przyroda i Człowiek. Opole, 4, s. 91-102.
 • Dubel K., 2000, Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wyd. Ekonomia i Środowisko. Białystok.
 • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dn. 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami).
 • Dyrektywa 92/43/EEC w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) zmieniona dyrektywą 97/62/EEC.
 • Ilnicki P., 1996, Program ekorozwoju gminy Dzierzgoń. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 441, s. 1-253. Poznań.
 • Jackowiak B., Celka Z., Chmiel J., Latowski K., Żukowski W., 2007, Red list of vascular flora of Wielkopolska (Poland). Biodiv. Res. Conserv., 5-8, s. 95-127.
 • Jakubowska-Gabara J., Kucharski L., 1999, Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. Fragm. Flor. et Geobot., ser. Polonica 6, s. 55-74.
 • Kania J., 2006, Programy rolno-środowiskowe i zasady dobrej praktyki rolniczej jako możliwości optymalnego gospodarowania i ochrony dolin rzecznych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. nr 4/1/2006, s. 77-99.
 • Kosmalski J., 2009, Gęgawa. Strażnik siedlisk przyrodniczych. Uniejowskie strony nr 1/21/2009. Urząd Miasta Uniejów.
 • Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Wyd. Kurpisz. Poznań.
 • Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku. PWN. Warszawa.
 • Kurowski J. (koord.), 2003, Dokumentacja projektowa zabytkowego parku podworskiego w Czepowie Dolnym. Cz. I. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu. Łódź.
 • Lewandowska D., 1995, (mskr.), Zagrożenia trwałości lasu i walory przyrodnicze Nadleśnictwa Turek.
 • Lewandowska D., 2000, Nowe stanowiska roślin chronionych na terenie Nadleśnictwa Turek (Zachodnia Wielkopolska). Przegląd Przyrodniczy. 9 (1), s. 3-13.
 • Liro A. (red.), 1995, Koncepcja krajowej sieci ekologicznej Econet-Polska. Fundacja IUCN Poland. Warszawa.
 • Matuszkiewicz J.M., 1993, Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace Geograficzne IGiPZ PAN. Warszawa.
 • Matuszkiewicz J.M., 2008, Potencjalna roślinność naturalna Polski – mapa numeryczna, IGiPZ PAN. Warszawa (http://www.igipz.pan.pl/Regiony-geobotaniczne-zgik.html).
 • Michalak A., 2000, Charakterystyka florystyczna uroczyska Wielenin k. Uniejowa. Praca magisterska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŁ, Łódź.
 • Olaczek R., 1974, Materiały do flory Polski Środkowej. Zesz. Nauk. UŁ. ser. II. 54: 27-40.
 • Obidziński A., Lesiński G., 2007, Waloryzacja przyrodnicza. (w:) Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza, red. Obidziński A., Żelazo J., SGGW. Warszawa.
 • Olaczek R., 1976, Park w Uniejowie – zagadnienia regeneracji naturalnego zespołu roślinnego. Acta Univ. Lodz. Folia Botanica II 2, s. 81-107.
 • Osadowski Z., 2006, Stan zachowania i możliwości ochrony szaty roślinnej mokrych łąk i torfowisk na przykładzie powiatu koszalińskiego. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. nr 4/3/2006, PAN., Kraków, s. 141-151
 • Pawlaczyk P., 1995, Ochrona procesów generowanych przez rzeki jako podstawa ochrony przyrody w ich dolinach. Przegląd Przyrodniczy. VI. ¾, s. 235-255.
 • Pawlikowska-Piechotka A., 2003, Atrakcyjność inwestycji turystycznych a walory środowiska. Problemy Ekologii nr 3. GWSP – Mysłowice. WSEiA – Bytom.
 • Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Turek na okres 01.01.2004 do 31.12.2013 r., 2004, T.I -cz.2. Program Ochrony Przyrody, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Poznań.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (www.minrol.gov.pl).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z dn. 20 stycznia 2012 Nr 0, poz. 81).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 21 lipca 2004 w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z dn. 21 października 2004 r. Nr 229, poz. 2313).
 • Rozporządzenie Wojewody Konińskiego Nr 21 (Dz. Urz. Woj. Koniń. Nr 53).
 • Rozporządzenie Wojewody Konińskiego Nr 26 (Dz. Urz. Woj. Koniń. Nr 27 poz. 133).
 • Rozporządzenie nr 4/2004 Wojewody Łódzkiego z dn. 31 marca 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2004 r. Nr 88, poz. 741).
 • Rozporządzenie nr 9/2004 Wojewody Łódzkiego z dn. 9. 11. 2004 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Uroczysko Zieleń” (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dn 19 listopada 2004 Nr 309, poz. 2544).
 • Rozporządzenie nr 5/2009 Wojewody Łódzkiego z dn. 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 marca 2009 r. Nr 75, poz. 709).
 • Rozporządzenie Nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dn. 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 marca 2009 r. Nr 75, poz. 710).
 • Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dn. 31 lipca 1998r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (publ. Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego z 1998r. Nr 20, poz.115).
 • Rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego Nr 36 z dn. 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18, poz. 113 i Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1999 r. Nr 28, poz. 137).
 • Siciński J, T., 1987, Agrorezerwaty – forma czynnej ochrony przyrody. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 43 (5-6), s. 31-36.
 • Smętkiewicz K. M., 2010, Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy Uniejów. praca magisterska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŁ, Łódź.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uniejów, 1998, Konin.
 • Symonides E., 2007, Ochrona przyrody. Wyd. UW. Warszawa.
 • Szafer W, Zarzycki K. (Red.), 1972, Szata roślinna Polski. (2 tomy). PWN. Warszawa.
 • Szoszkiewicz J., Denisiuk Z., 1965, Warunki glebowe ważniejszych zbiorowisk łąk łęgowych w dolinie środkowego odcinka Warty. Roczniki Gleboznawcze. T. XV DOD.
 • Szymczak J. (red.), 2008, Uniejowskie strony. Łódź – Uniejów.
 • Świgoń Z., Tomaszewska A., Myszkiewicz M., 2004, Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Uniejów.
 • Tybura-Nykiel W., 2005, Wykorzystanie różnorodności roślin parku uniejowskiego w edukacji ekologicznej. Ppraca magisterska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŁ, Łódź.
 • Uchwała Rady Miejskiej w Uniejowie Nr XXVIII/153/04 z dn. 30. 09. 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dn. 3 grudnia 2004 Nr 317, poz. 2637).
 • Uchwała Rady Miejskiej w Uniejowie Nr XLVII/256/06 z dn. 23. 02. 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dn. 13 czerwca 2006 Nr 205, poz. 1621).
 • Wegner M, 2009, Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Uniejów na lata 2007-2015. Uniejów.
 • Witosławski P., Michalak-Bim A., 2001, Rzadkie i zagrożone gatunki roślin naczyniowych uroczyska Wielenin k. Uniejowa. Przyroda Polski Środkowej. 2, 1, s. 25-28.
 • Zarządzenie Wojewody Konińskiego Nr 50, z dn. 21. 11. 1988 (Dz. Urz. Woj. Konińskiego Nr 17, poz. 178).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5a5df091-4fa9-439e-b038-eea236d109fb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.