PL EN


2014 | 166 | 149-158
Article title

Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The essence of the concept of sustainable development is to ensure sustained improvement in quality of life for present and future generations by the balance between the development of the economic, human and natural capital. This concept is even more important in relation to agriculture and rural areas, due to their direct impact on the natural environment. Principles of sustainable development are implemented in the countries belonging to the European Union, including Poland, where it was adopted strategy of sustainable rural development, agriculture and fisheries for the years 2012-2020.
Year
Volume
166
Pages
149-158
Physical description
Contributors
References
 • Adamowicz M., Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA 2000, t. 2, z. 1.
 • Atoszek J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju i szanse jej realizacji na obszarach wiejskich Lubelszczyzny (w świetle badań ankietowych), Annales UMCS Lublin 2002, Secttio B, Vol. LVII, 11.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, 3.03.2010, KOM(2010)2020.
 • Goodland R., The Concept of Environmental Sustainability, "Annual Review of Ecology and Systematics" 1995.
 • Konkluzje z 25-26 marca 2010 r., Rada Europejska, Bruksela, 26.03.2010, EUCO 7/10.
 • Konsultacje dotyczące przyszłej strategii UE 2020. Dokument roboczy Komisji, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 24.11.2009, KOM(2009)647.
 • Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, WN PWN, Warszawa 2002.
 • Stanny M., Czarnecki A., Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, IRWiR PAN, Warszawa 2011.
 • Sydorovych O., Wossink A., The Meaning of Agricultural Sustainability: Evidence From a Conjoint Choice Survey, "Agricultural Systems" 2008, No. 98.
 • Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Urban S., Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce, Acta Agraria et Silvestria, Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna 2003, Vol. XL.
 • Wilkin J., Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2004, nr 2.
 • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich, w: Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, red. M. Kłodziński, IRWiR PAN, Warszawa 2008.
 • Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a605cb8-3240-4db9-a0cf-23b8db82cc74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.