PL EN


2015 | 42 | 4(493) Czy elastyczny czas pracy pomoże gospodarce w czasach niepewności? | 16-21
Article title

CZAS PRACY – MIĘDZY BEZPIECZEŃSTWEM A KONKURENCYJNOŚCIĄ

Selected contents from this journal
Title variants
EN
WORKING TIME – BETWEEN SECURITY AND COMPETITIVENESS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The author points out the features of the new economy arising from changes in the model of labor relations, as well as technological transformations, civil, social and globalization. They constitute a context for presentation of directions in which the labour flexibility develops or should develop. Particular attention has been paid on the issue of impact of labour law deregulation on working time as a method of reducing the unemployment and increasing the capacity of the economy to create new jobs. The author presents the flexicurity concept - combination of flexibility with security, while pointing out the relationship of this approach with the EU's policy concerning the labour market. Author discusses changes in the Labour Code allowing to increase working time flexibility, and thus positively influencing the competitiveness of companies and creation of new jobs while saving the existing ones.
PL
W artykule autor wskazuje na cechy nowej gospodarki, wynikające ze zmian modelu stosunków pracy, a także z przekształceń technologicznych, cywilizacyjnych, społecznych i globalizacyjnych. W tym kontekście przedstawione są kierunki, w jakich rozwija się lub powinna się rozwijać elastyczność pracy. Zwiększenie elastyczności ma również swoje negatywne strony dotyczące przede wszystkim pracowników i ich poczucia stabilności warunków pracy. Ze szczególną uwagą potraktowana została kwestia wpływu deregulacji prawa pracy w obszarze dotyczącym czasu pracy jako metody ograniczenia bezrobocia i wzrostu zdolności gospodarki do tworzenia nowych miejsc pracy. Autor przedstawia koncepcję flexicurity – połączenie elastyczności z bezpieczeństwem, wskazując jednocześnie na związek tego podejścia z polityką UE w zakresie rynku pracy. Polski rynek pracy stoi przed wieloma wyzwaniami i problemami ograniczającymi wzrost gospodarczy, dlatego w artykule zostały wskazane obszary, jakie zostały poddane deregulacji. Omówiono także zmiany w kodeksie pracy, umożliwiające wzrost elastyczności czasu pracy, a co za tym idzie wpływające pozytywnie na konkurencyjność firm oraz zachowanie dotychczasowych i tworzenie nowych miejsc pracy.
Contributors
 • Instytut Polityki Społecznej UW
References
 • Boni M. (2006), Elastyczność i sprawność rynku pracy w Polsce. Elastyczność i sprawność rynku pracy, Zeszyt BRE Bank – CASE, Nr 87, Warszawa.
 • Borkowska S. (2003), Regulacja rynku pracy w Polsce a polityka gospodarcza, IPiSS, Warszawa.
 • Dobija M. (2011), Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD, Zeszyty Naukowe nr 859, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Florek J. (2013), Zróżnicowanie kosztów pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej w warunkach zrównoważonego rozwoju, Prace Naukowe nr 297, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
 • Florek L., Pisarczyk Ł., red. (2011), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, LexisNexis Polska, Warszawa.
 • Jerzak M. 92004), Deregulacja rynku pracy w Polsce Unii Europejskiej, NBP, Warszawa.
 • Juchnowicz M. (2013), Wynagrodzenia w Polsce na tle Unii Europejskiej – współczesne tendencje, w: Bożena Balcerzak-Paradowska (red. nauk.), Praca i polityka społeczna: współczesne tendencje i wyzwania, IPiSS, Warszawa.
 • Kabaj M. (2014), „Elastyczność bezpieczna” a niestandardowe formy zatrudnienia, „Przyjaciel przy Pracy”, nr 1,
 • Kasperkiewicz W., red. (2009), Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kotlorz D., red. (2009), Deregulacja rynku pracy i koszty pracy jako determinanty wzrostu zatrudnienia, : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2009
 • Kryńska E. (2010a), Dochodzenie do równowagi między elastycznością i bezpieczeństwem na polskim rynku pracy, Prace Naukowe nr 95, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kryńska E. (2010b), Elastyczność zatrudnienia na współczesnych rynkach pracy, Prace Naukowe nr 113, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kucharski L., Kwiatkowski E. (2011), Konkurencyjność gospodarki a poziom rozwoju gospodarczego polskich województw, w: D. Kotlorz (red.), Dylematy współczesnego rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Machol-Zajda L. (2013), Współczesne wyzwania rozwojowe a czas pracy, w: Bożena Balcerzak-Paradowska (red. nauk.), Praca i polityka społeczna: współczesne tendencje i wyzwania, IPiSS, Warszawa.
 • Maciejewski A. (2014), Blaski i cienie elastycznego zatrudnienia, „Dialog”, nr 1.
 • Męcina J. (2010), Wpływ dialogu społecznego na kształtowanie stosunków pracy w III Rzeczypospolitej, IPS UW, Warszawa.
 • Męcina J. (2013), Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, IPS UW, Warszawa.
 • Świątkowski A.M., Wujczyk M. (2011), Między elastycznością zatrudnienia a stabilnością socjalną, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a623023-90be-4f39-a2fa-7ba3cb6fdcc8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.