PL EN


2016 | 4(50) | 199-208
Article title

Securing The Issue Of Bonds On The Catalyst Market

Authors
Content
Title variants
PL
Zabezpieczenie emisji obligacji na rynku Catalyst
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu analizę struktury zabezpieczenia oferowanego przez emitentów prowadzących obrót papierami wartościowymi na rynku Catalyst. Ponadto autor próbuje określić kierunek rozwoju rynku Catalyst w dziedzinie zabezpieczeń. W artykule zastosowano metodę analizy danych wtórnych. Na podstawie analizy można wyciągnąć następujące wnioski. Rynek Catalyst jest zdominowany przez obligacje niezabezpieczone. Tylko spółki oferują inwestorom obligacje zabezpieczone. Dwoma głównymi rodzajami papierów wartościowych są hipoteki i zastawy. Można założyć, że w nadchodzących latach liczba obligacji z zabezpieczeniem będzie malała ze względu na większy udział banków wśród emitentów. Artykuł dotyczy zorganizowanego rynku obligacji działającego w Polsce. Jeżeli chodzi o klasyfikację, opracowanie jest artykułem badawczym.
EN
This paper aims to analyse the structure of security offered by issuers trading on the Catalyst market. In addition, the article attempts to predict the direction of Catalyst market development in the field of security. The article uses the method of secondary data analysis. On the basis of the analysis, the following conclusions can be drawn up. The Catalyst market is dominated by unsecured bonds. Only companies offer secured bonds to investors. The two main types of securities are mortgages and liens. It can be assumed that in the coming years, the number of bonds with collateral will decrease due to the larger share of banks among issuers. The article concerns the organized market of bonds, which operates in Poland. As regards the classification, the paper is a research article.
Year
Issue
Pages
199-208
Physical description
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
References
 • Asquith P., Covert T.R., Pathak P.A. (2013), The Effects of Mandatory Transparency in Financial Market Design, Evidence from the Corporate Bond Market, Cambridge.
 • Bień W. (2004), Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa.
 • Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fabozzi F. (2005), Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa.
 • Gemra K. (2013), Możliwości lokowania kapitału przez inwestorów indywidualnych na rynku Catalyst, (in:) Grzywacz J., Kowalski S. (Eds.), Bank, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w warunkach niepewności, Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płock.
 • Gemra K., Grzywacz (2014), Koszt finansowania przedsiębiorstw na rynku Catalyst w latach 2009–2013, (in:) Ostaszewski J., Kosycarz E. (Eds.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i kierunki jej ewolucji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Główka G. (2010), Obligacje jako instrument finansowania inwestycji polskich samorządów, „Acta Scientiarum Polonorum”, SGGW, Warszawa.
 • Jajuga K. (2006), Obligacje, PWE, Warszawa.
 • Janeta A. (2012), Obligacje komunalne jako instrument finansowania rozwoju lokalnego i regionalnego, (in:) Kopiński A., Słoński T., Ryszawska B. (Eds.), Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, Vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kłosowska B., Buszko M. (2011), Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw – uwarunkowania, ryzyko, rozwój, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług”, No. 80.
 • Kozuń-Cieślak G. (2006), Obligacje komunalne w obrocie publicznym – koszty vs korzyści, (in:) (Eds.) Ronka-Chmielowiec W., Jajuga K., Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sierpińska M., Bąk P. (2013) Rola obligacji korporacyjnych w finansowaniu przedsiębiorstw sektora górniczego w Polsce, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a7af23f-ee4c-4e45-b5f2-a6155b95cf21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.