PL EN


2016 | 63 | 5: Teologia duchowości | 109-121
Article title

Suffering as an Invocation of Mercy

Title variants
PL
Cierpienie jako przyzywanie miłosierdzia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The presentation is based largely on the teaching and testimony of Pope John Paul II. Particular emphasis was placed on the statement of Pope-Pole that there is no such misery and sin God could not raise up a man from. The message of the reflection seems concrete, positive and valid in the context of the Year of Mercy lived for in Church. It is in harmony with the service of human greater openness to the grace of God's Mercy and entrusting all suffering to Him. The dynamics of the reasoning passes from the look “deeper” of the one who suffers, through his experience of the relationship with the Merciful, to the school of “greater humanity”.
PL
Opracowanie w znacznej mierze opiera się na nauczaniu i świadectwie św. Jana Pawła II. Szczególny akcent położono na stwierdzenie papieża-Polaka, że nie ma takiej nędzy i grzechu, z których Bóg nie mógłby człowieka podnieść. Przesłanie niniejszych refleksji wydaje się konkretne, pozytywne i aktualne w kontekście Roku Miłosierdzia przeżywanego w Kościele. Wpisuje się w służbę głębszego otwarcia człowieka na łaskę Bożego Miłosierdzia i powierzenia Mu swoich cierpień. Dynamika wywodu przechodzi od spojrzenia prowadzącego “głębiej” tego, kto cierpi, poprzez jego doświadczenie relacji z Miłosiernym, do szkoły “bogatszego człowieczeństwa”.
Contributors
 • PhD student at the Institute of Pastoral Theology and Catechetics of John Paul II Catholic University of Lublin, jatojagtr@wp.pl
References
 • Dulles, Avery SJ. Blask wiary. Wizja teologiczna Jana Pawła II. Trans. Aneta Nowak. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003.
 • Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: Misericordiae vultus, 11.04.2015. L'Osservatore Romano (ed. pol.), 36(2015), 5:4−15.
 • Frossard, Andre. “Nie lękajcie się”. Rozmowy z Janem Pawłem II. Kraków: Znak, 2005.
 • http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/sl_zdrowia_ 21012005.html [07.11.2015].
 • http://drobata.blox.pl/2005/06/Chrzescijanski-sens-cierpienia.html [07.11. 2015].
 • Jan Paweł II. Encyklika o Bożym Miłosierdziu: Dives in misericordia, 30.11.1980.
 • Jan Paweł II. List apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia: Salvifici doloris, 11.02.1984.
 • Jan Paweł II. Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata: Dominum et Vvivificantem, 18.05.1986.
 • Jan Paweł II. List do rodzin “Gratissimam sane”, 2.02.1994.
 • Jan Paweł II. Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem: Fides et ratio, 14.09. 1998.
 • Jan Paweł II. Przemówienie do uczestników sesji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia: Uświęcać czas choroby, 21.01.2005.
 • Jan Paweł II. Pamięć i tożsamość. Kraków: Znak, 2005.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Rzym, 1992, Poznań: Pallottinum, 1994.
 • Kowalska, Faustyna. Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Warszawa: PROMIC, 2014.
 • Orchowski, Józef. Święta siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie. Kraków, 2015.
 • Paszkowska, Teresa. “Communio jako paradygmat teologii duchowości”. In Communio w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, 463−482. Ed. Andrzej Czaja, Marek Marczewski. Lublin: TN KUL, 2004.
 • Paszkowska, Teresa. Psychologia w kierownictwie duchowym. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2014.
 • Ryn, Jan Zdzisław. Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy. Kraków: Znak, 1989.
 • Wobec cierpienia. Ed. Romuald Jaworski, Agata Rusak, Witold Simon. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy, 2004.
 • Wojtyła Karol/Jan Paweł II. “Jestem bardzo w rękach Bożych”. Notatki osobiste 1962−2003. Kraków: Znak, 2014.
 • Zabielski, Józef. Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
 • Zieliński, Jerzy OCD. W szkole cierpienia. Trudne drogi do ważnych odkryć. Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5a8e8c29-0e5b-4643-8e32-9734f2d0f6f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.