PL EN


2012 | 88: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju | 255-284
Article title

Nowy model programowania polityki rozwoju w Polsce

Content
Title variants
EN
New Model of Programming Development Policy in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i ocena zreformowanego modelu programowania polityki rozwoju w Polsce. W efekcie prowadzonych w latach 2006-2011 działań reformatorskich określono główne obszary programowania polityki rozwoju, typy podstawowych dokumentów strategicznych i ich wzajemne zależności, podmioty odpowiedzialne za opracowanie poszczególnych dokumentów i ich realizację, podstawowe zasady tworzenia, monitorowania i oceny realizacji dokumentów strategicznych oraz nowe zasady finansowania polityki rozwoju. Zweryfikowano i uporządkowano istniejące programowe dokumenty strategiczne oraz opracowano pakiet nowej generacji podstawowych dokumentów strategicznych, zgodnie z zaprojektowanym modelem. Efektem powyższych działań powinno być usprawnienie programowania i realizacji krajowej polityki rozwoju. Stworzenie własnego modelu programowania polityki rozwoju jest potrzebne także w perspektywie malejącego dopływu środków unijnych, których wykorzystaniu w dużym stopniu podporządkowana była dotychczasowa polityka. Głównym zagrożeniem dla powodzenia realizacji reformy mogą okazać się jednak malejące krajowe możliwości finansowania polityki rozwoju.
EN
The purpose of the research paper is to present and assess the revised model of development policy programming in Poland. As a result of reform undertakings pursued within 2006-2011 major areas of development policy programming have been established and types of basic strategic documents and their interdependencies have been agreed upon. Moreover, rudiments of drafting strategic documents as well as monitoring and assessing their pursuit have been set together with new rules of financing the development policy. The existing strategic documents have been verified and categorised and a package of new generation of basic strategic documents has been worked out in line with the designed model. The above activities should result in enhancing both programming and pursuit of the country’s development policy. Creating of the model of development policy programming is also necessary from the perspective of shrinking amount of the Union’s financial means that so far have had a significant impact on the pursuit of the development policy. However, the major threat to the accomplishment of the reform might be declining possibilities of the country’s sources of development policy financing.
Contributors
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej, msulmi@sgh.waw.pl
References
 • Jasiecki K., Dryf zamiast strategii, w: Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, red. nauk. P. Kozłowski, H. Domański, INE PAN, Warszawa 2010
 • Łaski K., Zbyt kruchy rozwój, w: Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, red. nauk. P. Kozłowski, H. Domański, INE PAN, Warszawa 2010
 • Ocena rządowych dokumentów strategicznych przyjętych w latach 1989–2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, lipiec 2007
 • Prandecki K., Teoretyczne aspekty zrównoważonego rozwoju, Akademia Finansów 2008, materiał seminaryjny
 • Raport „POLSKA 2030”. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Premiera, red nauk. M. Boni www.Polska2030.pl
 • Sadowski Z., Sukces transformacji a warunki rozwoju Polski, w: Po 20 latach. Polska transformacja z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i prawniczej, red. nauk. P. Kozłowski, H. Domański, INE PAN, Warszawa 2010
 • Sadowski Z., Aktywność państwa – zadania i możliwości, w: Potencjał rozwojowy Polski w epoce globalizacji, WSFiB, Warszawa 2001
 • Sulmicka M., Priorytety Strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, w: Polityka gospodarcza: wyzwania, dylematy, priorytety, ”Prace i Materiały” IRG SGH, 2010, nr 83
 • Sulmicka M., Priorytety i cele rozwojowe Unii Europejskiej do roku 2020 w kontekście aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_regionalna/ksrr_2010_2020/ekspertyzy/strony/ekspertyzy.aspx
 • Sulmicka M., Strategiczne programowanie rozwoju kraju, w: Polityka gospodarcza – teoria a realia, red. nauk. J. Stacewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2008
 • Szlachta J., Strategia Europa 2020 a europejska polityka spójności po 2013, w: Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, ”Prace i Materiały” IRG SGH
 • Perspectives on global development 2010. Shifting Wealth, OECD Development Centre, Paris 2010
 • Plan uporządkowania strategii rozwoju , MRR, Warszawa, grudzień 2009 r.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zm. Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Dz. U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1370; Dz. U. z 2007 r., Nr 140, poz. 984
 • Wieloletnie strategie i programy resortowe powstałe w Polsce w latach 1999-2003, red.nauk. M. Sulmicka RCSS, Warszawa 2003, raport dla Rady Ministrów
 • World Development Report – Reshaping Economic Geography, The World Bank, Washington DC 2009
 • Woroniecki J., Myślenie strategiczne w OECD wobec wyzwań współczesności, w: Polska myśl strategiczna, Biuletyn PTE, kwiecień 2011, nr 2(52)
 • Wykaz obowiązujących dokumentów strategicznych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, grudzień 2007
 • „Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski”, MRR, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r
 • Zarys metodyki opracowywania programów strategicznych, red. nauk. M. Sulmicka, RCSS 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0866-9503
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aa05e1f-4fb7-4ced-a273-ccd8d6550efc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.