PL EN


2017 | 6 | 195-209
Article title

rec. Szkoła Rycerska Kadetów Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, red. W. Bednaruk, K. Jaszczuk, Lublin 2016

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
6
Pages
195-209
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Adamczyk J. L., Fortyfikacje stałe na polskim przedmurzu od połowy XV do końca XVII wieku, Kielce 2004
 • Antonow M., Przyczynki do dziejów Kudaku /w/ Prace historyczne w 30-lecie działalności profesorskiej Stanisława Zakrzewskiego, Lwów 1934,
 • Baranowski B., Organizacja wojska polskiego w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku, Warszawa 1957,
 • Besala J., Rycerscy kadeci, „Polityka” 2015 nr 11,
 • Birkenmajer A., Del Buono Paweł (1625-1659), Polski Słownik Biograficzny, T. V, Kraków 1939-1946, s. 59;
 • Cwer A., Edukacja młodzieży w Szkole Rycerskiej Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764-1794, Siedlce 2011,
 • Cwer A., Polska wojskowa myśl wychowawcza w latach 1794-1864, Kielce 2010.
 • Cwer A., Wołanie o szkołę rycerską w Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2007 nr 3,
 • Cytowski J., Rudnicki B., Szweda E., Historia wychowania wojskowego w Polsce do 1864 roku, Warszawa 1991,
 • Czapliński W., Koniecpolski Stanisław h. Pobóg (ok. 1594-1644), PSB, T. XIII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967-1968, s. 523-527;
 • Czołowski A., Kudak. Przyczynki do założenia i upadku twierdzy, Lwów 1926
 • Czubaty J., Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806-1815, Warszawa 1993,
 • Dubiecki M., Kudak. Twierdza kresowa i jej okolice, Warszawa 1900,
 • Dybaś B., Fortece Rzeczypospolitej. Studium z dziejów budowy fortyfikacji stałych w państwie polsko-litewskim w XVII wieku, Toruń 1998,
 • Dybaś B., Polskie fortyfikacje stałe w epoce nowożytnej (1500-1795) /w/ Studia z dziejów polskiej techniki wojskowej od XVI do XX wieku, Warszawa 2001,
 • Frączyk T., Adam Kazimierz Czartoryski. Biografia historyczno-literacka na tle przemian ideowych polskiego Oświecenia, Kraków 2012,
 • Gdański J., Machynia M., Srzednicki Cz., Stepan K., Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. Spisy. T.I – Oficerowie Wojska Koronnego. Cz. 4. Formacje Targowicy. Szkolnictwo wojskowe. Varia. Uzupełnienia, Kraków 2003,
 • Giergielewicz J., Przyczynki do działalności Władysława IV w zakresie rozwoju fortyfikacji, „Saper i Inżynier Wojskowy” 1923 nr 12,
 • Głębocki J. T., Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym, Kraków 1866,
 • Górski K., Historia artylerii polskiej, Warszawa 1902,
 • Hniłko A., Włosi w Polsce. I. Tytus Liwiusz Boratyni. Dworzanin króla Jana Kazimierza. Mincarz i uczony, Kraków 1922, s. 82;
 • Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003,
 • Janeczek Z., Generalicja armii Królestwa Polskiego a Noc Listopadowa 1830 roku /w/ Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego. Pod red. H. Kocója, Katowice 1981,
 • Kądziela Ł., Fryderyk Moszyński w insurekcji kościuszkowskiej, Warszawa 2004,
 • Kądziela Ł., Między zdradą a służbą Rzeczypospolitej. Fryderyk Moszyński w latach 1792-1793, Warszawa 1993,
 • Kersten A., Stefan Czarniecki 1599-1665, Lublin 2006,
 • Kieniewicz S., Grabowski Stefan (1767-1847), Polski Słownik Biograficzny, T. VII, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960,
 • Knot A., Dzieje szkolnictwa wojskowego, Lwów 1938
 • Knot A., Z przeszłości szkolnictwa wojskowego w Polsce, „Przyjaciel Szkoły” 1928 nr 16,
 • Konopczyński Wł., Korzon Tadeusz Sylwester (1839-1918), Polski Słownik Biograficzny, T. XIV, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968-1969, s. 178-181.
 • Kopczewski J. St., Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko, Warszawa 1974 – wydawnictwo Nasza Księgarnia.
 • Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646. Opracowała A. Biedrzycka, Kraków 2005
 • Korzon T., Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (t. 1-4), Kraków 1882-1886.
 • Laszak E., Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego (1865-1944), Łódź 2004
 • Lisowski W., Polskie korpusy kadetów 1765-1956. Z dziejów wychowania, Warszawa 1982,
 • Mrozowska K., Szkoła Rycerska Stanisława Augusta Poniatowskiego (1765-1794), Wrocław-Warszawa-Kraków 1961,
 • Nagielski M., Krzysztof Grodzicki – generał artylerii koronnej w latach 1652-1659 /w/ Studia Artyleryjskie. T. T. 2. Pod red. M. Giętkowskiego i A. Smolińskiego, Toruń 2011,
 • Niewęgłowska A., Wyszczelski L., Szkolnictwo wojskowe kadry zawodowej w Polsce do 1939 roku, Oświęcim 2014,
 • Nowak T., Polska technika wojenna XVI-XVIII w., Warszawa 1970,
 • Paradowska M., Krzysztof Arciszewski. Przyjmij laur zwycięski, Katowice 1987,
 • Pilarczyk Z., Aleksander Czołowski prekursor badań nad dziejami fortyfikacji polskich /w/ Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej. T. VII. Redaktor B. Miśkiewicz, Poznań 2003,
 • Pilarczyk Z., Fortyfikacje na ziemiach koronnych Rzeczypospolitej w XVII wieku, Poznań 1997
 • Piłatowicz J., Czy istniała szkoła majtków Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” w Albie koło Nieświeża? Narodziny, chwilowy upadek, powrót i trwanie legendy – przegląd publikacji. Wiek XX /w/ Społeczeństwo polskie i wojsko. Studia i materiały. Pod red. K. Maksymiuk, D. Weredy, A. Zawadzkiego, Siedlce 2016,
 • Piłatowicz J., Przekazywanie wiedzy wojskowo-technicznej przed powstaniem warszawskiej Szkoły Rycerskiej (do połowy XVIII w.) /w/ Studia Historyczno-Wojskowe. T.IV. Pod red. M. Wagnera, Siedlce 2014,
 • Przyboś A., Grodzicki z Grodziska Krzysztof h. Łada (zm. 1659), PSB, T. VIII, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960,
 • Przyboś A., Grodzicki z Grodziska Paweł h. Łada (zm. 1645), PSB, T. VIII, Wrocław-Kraków-Warszawa 1959-1960
 • Siemaszko T., Zarys powstania i rozwoju polskiego szkolnictwa wojskowego (do 1939 r.), Warszawa 1984
 • Stawicki R., Dzieje Szkoły Rycerskiej – Korpusu Kadetów w latach 1765-1794 – Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Marzec 2015,
 • Sujkowski A., Szkoły piechoty w Polsce do 1831 roku /w/ Szkoła Podchorążych Piechoty. Księga pamiątkowa 1830-29.XI-1930, Ostrów-Komorowo 1930,
 • Sujkowski A., Szkoły piechoty w Polsce do 1831 roku /w/ Szkoła Podchorążych Piechoty. Księga pamiątkowa 1830-29 XI-1930, Ostrów Mazowiecka 1930,
 • Sujkowski A., Szkoły wojskowe piechoty w Polsce w XVI-XIX wieku, „Przegląd Piechoty” 1929 z. 10
 • Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. Rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, red. W. Włodarkiewicz, Warszawa 2015.
 • Szocki J., Antoni Knot – uczony i działacz polityczny SD /w/ Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego 1983 z. 4 (39),
 • Szweda E., Historia wychowania wojskowego w Polsce do 1864 r., Warszawa 1991 (wyd. MON)”
 • Tarczyński M., Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988,
 • Targosz K., Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646-1667), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975
 • Tygielski W., Włosi w Polsce XVI-XVII wieku, Warszawa 2005
 • Wagner M., Buono del Paolo (Paweł), Słownik Biograficzny Techników Polskich, T. 22, Warszawa 2011, s. 14-15.
 • Waniczkówna H., Czartoryski Adam Kazimierz Joachim Ambroży Marek, książę (1734-1823), Polski Słownik Biograficzny, T. IV, Kraków 1938,
 • Włodarkiewicz W., Geneza i funkcjonowanie Szkoły Rycerskiej /w/ Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. Rocznica powołania Szkoły Rycerskiej…,
 • Wyszczelski L., Teoretyczne i praktyczne próby tworzenia szkolnictwa wojskowego w Rzeczypospolitej /w/ Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. Rocznica powołania Szkoły Rycerskiej…,
 • Zacharewicz Z., Rożniecki Aleksander (1771 lub 1774 – 1849), Polski Słownik Biograficzny, T. XXXII, Wrocław-Warszawa-Kraków 1989-1991,
 • Zahorski A., Złomska M., Moszyński Fryderyk Józef Jan Kanty h. Nałęcz (1738-1817), Polski Słownik Biograficzny, T. XXII, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977,
 • ZW [Zbigniew Wawer], Czołowski-Sas Aleksander (1865-1944) /w/ Słownik historyków polskich …, s. 96.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aa366c7-663f-4bb1-b90e-fd36ab6a46a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.