PL EN


2015 | 4(14) | 21-30
Article title

Zjawisko westernizacji muzyki popularnej. Przyczyny, mechanizmy, skutki

Authors
Content
Title variants
EN
Westernization of popular music. Causes, mechanisms, consequences
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kultura od dawna podlegała silnym wpływom Zachodu. Jest to wciąż widoczne w różnych dziedzinach sztuki, a w szczególności w muzyce popularnej. Przemiany westernizacyjne, rozwój technologiczny oraz wpływ globalnych korporacji i wytwórni muzycznych prowadzą do szerokiego spektrum przemian twórczości w obrębie niemal każdej ze społecznych funkcji muzyki. Artykuł wskazuje na zmiany jej estetyki, komunikacji, ekspresji, użytkowości, integracji i społecznych więzi, a także na wpływ polityki i ekonomii. Skupia się na przedstawieniu wielu zjawisk, które spowodowały m.in. uproszczenie i utowarowienie muzyki, zobojętnienie i zmęczenie nią, a także osłabienie społecznych więzi i izolację.
EN
Western World have had a strong influence on culture. This is still visible in different artistic fields, especially in popular music. Westernization, technological development and impact of global corporations and music labels, leads to changes in almost every social function of music. This article presents changes in aesthetics, communication, expression, usability, integration and social ties, and impact of politics and economics. It focuses on the set of events that caused for example simplification and commodification of music, also musical weariness and apathy, as well as the weakening of social bonds and isolation.
Year
Issue
Pages
21-30
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Appadurai A. 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Universitas, Kraków.
 • Baudrillard J. 2001, Rozmowy przed końcem, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Castells M. 2007, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czapliński J., Panek T. 2011, Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • Czekanowska A. 1995, Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian, Musica Iagellonica, Kraków.
 • Ferguson N. 2013, Cywilizacja. Zachód i reszta świata, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Gałuszka J. 2011, Kultura lokalna – kultura globalna. Przeobrażenia twórczości muzycznej w dobie globalizacji kultury, „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 9, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/3khg9tgaluszka.pdf (15.05.2015).
 • Gałuszka P. 2013, Raport dotyczący funkcjonowania elektronicznego rynku treści muzycznych w Polsce, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.prawoautorskie.gov.pl/media/galuszka_/raport_galuszka.doc (15.05.2015).
 • Gałuszka P., Korzeniewska K., Wyrzykowska K.M., Jagiełło-Skupińska A. 2013, Rynek fonograficznyw Polsce 2011/2012, Instytut Muzyki i Tańca, Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Warszawa.
 • Giddens A. 2009, Europa w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Godzic W. 2007, Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Golka M. 1997, Transformacja systemowa a kultura w Polsce po 1989 roku, Instytut Kultury, Warszawa.
 • Golka M. 2002, Od kontrkultury do popkultury, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 • Golka M. 2007, Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Golka M. 2011, Uwarunkowania kreatywności i innowacyjności w Polsce, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny”, nr 2, s. 345–358.
 • Golka M. 2012, Cywilizacja współczesna i globalne problemy, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Harnoncourt N. 1995, Muzyka mową dźwięków, Fundacja „Ruch Muzyczny”, Warszawa.
 • Idzikowska-Czubaj A. 2011, Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Wydawnictwo Poznańskie,Poznań.
 • Jabłońska B. 2014, Socjologia muzyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Jeliński M., Wojtkowski Ł. 2012, Sztuka i polityka. Muzyka popularna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Kuligowski W. 2007, Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Universitas, Kraków.
 • Martel F. 2011, Mainstream. Co podoba się wszędzie na świecie, Czarna Owca, Warszawa.
 • Miłosz C. 2002, Kultura masowa (antologia tekstów), Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Naisbitt J. 1997, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życia, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Pancewicz-Puchalska M. 2011, Globalizacja – czy koniec habitusu?, „Kultura – Historia – Globalizacja”, nr 9, http://www.khg.uni.wroc.pl/files/8khg9tpancewicz.pdf (15.05.2015).
 • Serrà J., Corral A., Boguñá M., Haro M., Arcos J. 2012, Measuring the Evolution of Contemporary Western Popular Music, „Scientific Reports 2”, art. nr 521, http://www.nature.com/search?q=Serr%C3%A0+J.%2C+Corral+A.%2C+Bogu%C3%B1%C3%A1+M.%2C+Haro+M.%2C++Arcos+J.+2012%2C+Measuring+the+Evolution+of+Contemporary+Western+Popular+Music(15.05.2015).
 • Sztompka P. 2006, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aaffe42-5d40-4e76-95e3-af90d32a4459
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.