PL EN


2019 | 131 | 241-256
Article title

Źródła do dziejów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Generalnym Archiwum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu

Content
Title variants
EN
Sources for the history of the Congregation of Daughters of Divine Love in the general Archives of the Congregation in Vienna
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono źródła do dziejów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, znajdujące się w Generalnym Archiwum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu. Celem łatwiejszego zrozumienia poruszanych treści, we wstępie ukazano w krótkim zarysie charakter, organizację i działalność tej wspólnoty zakonnej. Powstałe w drugiej połowie XIX wieku Zgromadzenie stawiało sobie za cel pomoc dziewczętom migrującym ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy oraz kształcenie dzieci i młodzieży w różnych typach szkół. Podejmowana przez siostry Córki Bożej Miłości działalność w zasadniczy sposób wpłynęła na charakter wytworzonej dokumentacji archiwalnej. Na rodzaj i rozmiar spuścizny aktowej generalnego zasobu archiwalnego wpływ miała również struktura Zgromadzenia. Do 1919 roku, czyli do momentu wyodrębnienia pierwszych czterech prowincji, zarządzane ono było centralnie przez przełożoną generalną i jej radę rezydującą w Domu Macierzystym w Wiedniu. W konsekwencji podziału na prowincje, większość dokumentacji pozostawała w kancelariach i archiwach prowincjalnych. Do archiwum generalnego trafiały jedynie akta bardziej selektywne. Zasób archiwum generalnego obejmuje dzisiaj zarówno akta całego Zgromadzenia, jak i akta poszczególnych prowincji. W artykule podano ogólny wykaz akt całego Zgromadzenia i dokonano krótkiej charakterystyki niektórych jednostek archiwalnych, wchodzących w skład poszczególnych grup i podgrup rzeczowych. Omówiono m.in. specyfikę takich archiwaliów, jak: kroniki generalne, Statuty, Reguły, Konstytucje oraz dokumentację związaną z ich opracowywaniem i zatwierdzaniem. Analizie poddano materiał dotyczący członkiń Zgromadzenia: księgi ewidencyjne sióstr i kandydatek, protokoły z posiedzeń Rady Prowincjalnej, spisy przełożonych i asystentek, akta personalne zmarłych sióstr, wspomnienia pośmiertne i nekrologi. Szczególną uwagę zwrócono na materiały statystyczne i sprawozdawcze, które mogą posłużyć do opracowania tematyki związanej z działalnością Zgromadzenia, ponieważ ukazują m.in. liczebność poszczególnych grup osób, do których skierowana była działalność sióstr Córek Bożej Miłości. Rozwój Zgromadzenia można prześledzić również na podstawie jego korespondencji z urzędami kościelnymi i cywilnymi oraz źródeł dotyczących jego misji szkolno-wychowawczej, a także spuścizn członkiń. Zachowane akta stanowią wystarczającą bazę źródłową do opracowania dziejów Zgromadzenia.
EN
The article presents the sources for the history of the Congregation of Daughters of Divine Love, located in the General Archives of the Congregation of Daughters of Divine Love in Vienna. In order to facilitate the understanding of the content, the introduction briefly outlines the nature, organization and activities of this religious community. Established in the second half of the 19th century, the Congregation aimed to help girls migrating from the countryside to cities in search of work and to educate children and youth in various types of schools. The activities undertaken by Daughters of Divine Love fundamentally influenced the nature of the archival documentation produced. The structure of the Congregation also influenced the type and size of the archival resources. Until 1919, that is until the establishment of the first four provinces, the Congregation was managed centrally by the superior general and her council residing at the Mother House in Vienna. As a result of division into provinces, most of the documentation remained in the provincial offices and archives. Only more selective files went to the general archive. The resources of the general archive now include both the files of the whole congregation and the files of individual provinces. The article gives a general list of files of the whole congregation and a brief description of some of the archival units included in particular groups and subgroups. Among others, the article specifies such archival materials as: general chronicles, Statutes, Rules, Constitutions and documentation related to their development and approval. It also analyses the material concerning the members of the Congregation: records of sisters and candidates, minutes from the meetings of the Provincial Council, lists of superiors and assistants, personal files of the dead sisters, posthumous memories and obituaries. Particular attention has been paid to statistical and reporting materials that can be used to develop topics related to the activities of the Congregation, as they show the number of particular groups to whom the Daughters of Divine Love directed their activities. The development of the Congregation can also be traced on the basis of its correspondence with church and civil offices as well as sources concerning its educational mission and the legacy of the Sisters. The preserved files constitute a sufficient source base for the development of the history of the Congregation.
Contributors
References
  • Opracowania
  • Rusztyn Z., Inwentarz generalnego zasobu archiwalnego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu (1848-1991), ABMK, t. LXVI, Lublin 1996.
  • Rusztyn Z., Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w latach 1868-1919. Struktura i rozwój terytorialny, Lublin 2004.
  • Rusztyn Zofia FDC, Zgromadzenie Córek Bożej Miłości w latach 1939-1947, [w:] Żeńskie Zgromadzenia Zakonne w Polsce 1939-1947, t. 12, Lublin 1999.
  • Krzyżan J., Pedagogia Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, t. 3, red. Kostkiewicz Janina, Kraków 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5abc014c-2bfb-443e-a8fa-d34354a015bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.