PL EN


2019 | 8 (21) nr 1 | 203-218
Article title

Od bluźnierstwa do przestępstwa, czyli co tak naprawdę chroni państwo: Boga czy uczucia religijne? – studium historyczno-prawne

Authors
Content
Title variants
EN
From Blasphemy to Offence, or What does the State Really Protect: God or Religious Feelings? – a Historical and Legal Study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przestępstwo obrazy uczuć religijnych sięga swoimi korzeniami przestępstwa bluźnierstwa przeciwko Bogu, wobec tego religijne podłoże tego przepisu jest niezaprzeczalne. Mając powyższe na względzie, należy odrzucić zarzut jakoby przestępstwo to było wyrazem świeckości państwa, a z religią, w szczególności chrześcijańską, nie miało nic wspólnego. Polska nie jest państwem wyznaniowym, aczkolwiek w stosunkach z religią znajduje się w relacji separacji skoordynowanej, czego znamienitym przykładem jest umieszczenie art. 196 w Kodeksie karnym.
EN
The offence against religious feelings has its roots in the offence of blasphemy against God, hence the religious ground of that regulation is undeniable. Considering the above, the imputation that the offence in question is an expression of secularity of the state and that it had nothing to do with religion, especially the Christian religion, should be rejected. Poland is not a confessional state, but in relations with religion it is in a relation of coordinated separation, an eminent example of which is including Art. 196 in the Criminal Code.
Contributors
author
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; adres do korespondencji: Mirzec Majorat 38, 27-220 Mirzec, Polska, wiolawasil@gmail.com
References
 • Bafia, Jerzy, Kryspin Mioduski, i Mieczysław Siewierski. 1987. Kodeks karny komentarz. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Bafia, Jerzy, Leo Hochberg, i Mieczysław Siewierski. 1965. Ustawy karne PRL. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Draguła, Andrzej. 2013. Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem. Warszawa: Wydawnictwo Więzi.
 • Grzelak, Edward. 1979. Wolność sumienia i swoboda praktyk religijnych w PRL a ich funkcjonowanie w krajach kapitalistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Grześkowiak, Alicja. 1990. „Ocena założeń reformy prawa karnego materialnego w świetle standardów praw człowieka.” Przegląd Prawa Karnego 4:32-40.
 • Jermak, Sławomir. 1970. „Wolność sumienia i wyznania w przepisach nowego kodeksu karnego.” Służba Policji Obywatelskiej 3:313-34.
 • Krukowski, Józef. 1999. „Represyjność prawa polskiego w zastosowaniu do Kościoła katolickiego w latach 1944-1956.” Roczniki Nauk Prawnych 9, nr 2:5-22.
 • Makarewicz, Juliusz. 1932. Kodeks karny z komentarzem. Lwów: Ossolineum.
 • Makarska, Małgorzata. 2005. Przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania w Kodeksie karnym z 1997 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Migros, Zenon. 1982. „Przestępstwa przeciwko uczuciom religijnym w polskim kodeksie karnym z 1932 roku.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 37:187-208.
 • Modzelewski, Karol. 2004. Barbarzyńska Europa. Warszawa: Iskry.
 • Okrzesik, Adam. 1995. „Bluźnierstwo. W prawie świeckim.” W Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, i Zygmunt Sułowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Ozdarska, Lidia. 2013. „Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim kodeksie karnym.” Studia Prawnoustrojowe 19:123-35.
 • Peiper, Leon. 1933. Komentarz do Kodeksu karnego. Kraków: Wydawca Leon Frommer.
 • Popławski, Henryk. 1978. „Przestępstwo przeciwko wolności sumienia i wyznania.” Służba Milicji Obywatelskiej 3:332-45.
 • Siewierski, Mieczysław. 1947. Mały kodeks karny i postępowanie doraźne. Komentarz. Łódź: Spółdzielnia Wydawnicza Prawo.
 • Stachowiak, Leon. 1976. „Bluźnierstwo.” W Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, i Zygmunt Sułowski, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Szymczak, Mieczysław. 1978. Słownik języka polskiego. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Tazbir, Janusz. 2011. „Bluźniercy, którzy uszli karze.” Nauka 1:7-16.
 • Warylewski, Janusz. 2005. „Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 Kodeksu karnego.” W W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. Leszek Leszczyński, Edward Skrętowicz, i Zbigniew Hołda, 367-83. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Wąsek, Andrzej. 1995. „Przestępstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege lata i de lege ferenda.” Państwo i Prawo 7:27-41.
 • Wąsek, Andrzej. 2000. „Ochrona uczuć religijnych w prawie karnym.” W Prawo wyznaniowe, red. Henryk Misztal, 25-52. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Wróblewski, Bronisław. 1938. Prawo karne – skrypt. Wilno: Skład główny w księgarni Kazimierza Rutkowskiego.
 • Ziemba, Zdzisław Albin. 1997. Prawo przeciwko społeczeństwu. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5abfd82c-289d-4c15-bd9f-c42b26b9c12a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.