PL EN


2014 | 2(36) | 141-146
Article title

Tworzenie wspólnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na przykładzie Polski Zachodniej

Authors
Title variants
EN
Creating of Common Socio-Economic Development Strategies — West Poland Example
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W gospodarce globalnej i integrującej się UE, w warunkach zawirowań rynkowych oraz poszukiwania środków finansowych na realizację procesu inwestycyjnego następuje konsolidacja mniejszych jednostek terytorialnych w duże megapodmioty. Ma to na celu stworzenie podmiotów zdolnych do wdrażania wspólnych strategii rozwoju, wykorzystania potencjałów podregionów w nowy sposób, stworzenia dużych obszarów funkcjonalnych i spójnych przestrzeni z szeroką ofertą dla poszczególnych grup odbiorców. Powstające w Polsce duże jednostki przestrzenne są inicjatywą oddolną, co daje im przewagę dużej aktywizacji samorządów wojewódzkich w osiąganiu celów spójnego podmiotu. Polska Zachodnia to podmiot wykorzystujący potencjał położenia, czerpiący naukę z historii, nastawiony na cele integracji i realizację potrzeb wyższego rzędu oraz zespojony rzeką Odrą. Wspólna strategia rozwoju Polski Zachodniej ma za zadanie wspomóc ten obszar w dążeniu do konkurencyjności, otwartości oraz osiąganiu korzyści skali i efektów synergii.
EN
In global and integrated with EU economy, in some market turbulences and looking for financial funds, there is a consolidation of smaller territorial units into big mega ones. That’s for creation of units which can implement common development strategies, making use of potentials of subregions in another way, creation big functional areas and cohered areas with wide offer for all groups of consumers. In Poland the macroregions have advantage because of big activation of local government in the field of cohered goals of unit. West Poland is a unit that has a great potential of localization. Common development strategy of West Poland has a goal to help the area for competitiveness, openness, and reaching of benefits of scale and synergy effects.
Contributors
author
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
References
  • Dziemianowicz W., Szlachta J. (2011): Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej. Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. polskazachodnia2020.pl, GEOPROFIT, [dostęp: 2014.05.28], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Diagnoza%20Strategiczna%20Polski%20Zachodniej.pdf.
  • Dziemianowicz W., Szlachta J., Heffner K., Kudłacz T., Zaleski J., Nowicka P. (2011): Raport metodyczny dotyczący identyfikacji i analizy potencjałów rozwojowych Polski Zachodniej — Polska Zachodnia 2020. polskazachodnia2020.pl, GEOPROFIT, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20metodyczny%20Polska%20Zachodnia%202020.pdf.
  • Heffner K. (2011): Funkcje metropolitalne stolic województw polski zachodniej. polskazachodnia2020.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Funkcje%20metropolitalne%20stolic%20wojew%C3%B3dztw%20Polski%20Zachodniej.pdf.
  • Komornicki T. (b.r.): Dostępność transportowa Polski Zachodniej. Analiza uwzględniająca europejską politykę TEN oraz korytarze o charakterze ponadregionalnym wiążące makroregion z terytorium europejskim i poprawiające dostępność transportową wszystkich ośrodków powiatowych. polskazachodnia2020.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87%20transportowa...T.%20Komornicki.pdf.
  • Kudłacz T., Lityński P. (b.r.): Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski zachodniej z innymi regionami. polskazachodnia2020.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Analiza%20pi%C4%99ciu%20strategii%20regionalnych%20wojew%C3%B3dztw%20Polski%20Zachodniej%20i%20problem%C3%B3w%20stykowych%20pomi%C4%99dzy%20wojew%C3%B3dztwam.pdf.
  • Mogiła Z., Zaleski J., Zathey M. (2011): Wykorzystanie przygranicznego położenia terenów znajdujących się w zachodniej części polski dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rzeczypospolitej Polskiej w ramach prac nad Strategią Rozwoju Polski Zachodniej. polskazachodnia2020.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Wykorzystanie%20po%C5%82o%C5%BCenia%20przygranicznego....J.%20Zaleski.pdf.
  • Szlachta J. (2011): Polska Zachodnia w kontekście Strategii Unii Europejskiej Europa 2020, V Raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015 oraz KSRR 2010–2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie. www.umwd.dolnyslask.pl, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/STRATEGIE%20-%20ZESTAWIENIE/2.POLSKA/000_J.__Szlachta_-_ekspertyza_Polska_Zachodnia_w_kontekscie_-_wersja_ostateczna.pdf.
  • Szlachta J., Dziemianowicz W., Nowicka P. (b.r.): Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej. www.umwd.dolnyslask.pl, GEOPROFIT, [dostęp: 2014.06.25], [@:] http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/_04_04_2012__Zalozenia_Strategii_Rozwoju_Polski_Zachodniej_2.04.2012.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ac2d091-de3d-4fa6-a946-a5d35743cf87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.