PL EN


2016 | 26 | 219-238
Article title

Program formacyjny polskiej młodzieży w kontekście przygotowań do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Authors
Content
Title variants
EN
Formation program of the Polish youth in the context of preparing for the World Youth Day Krakow 2016
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Światowe Dni Młodzieży zapoczątkowane przez Jana Pawła II w 1986 r. są wydarzeniem, które doczekało się wielu analiz, badań i pogłębionych studiów. Także zakończonemu spotkaniu w Krakowie w lipcu 2016 r. poświęcono już wiele uwagi, dokonano pierwszych podsumowań. W znacznie mniejszym jednak stopniu bada się sam proces przygotowania duchowego młodzieży do uczestnictwa w tak wyjątkowym wydarzeniu. Od strony duszpasterskiej ważne jest podkreślenie, że Światowe Dni Młodzieży nie są jednorazową i spektakularną akcją skierowaną do młodych, lecz stanowią jeden z etapów na drodze ich formacji duchowej. W artykule zostaje podjęta analiza programu formacyjnego zaproponowanego młodzieży polskiej przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży na okres trzech lat przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Istotnymi częściami tego programu były Orędzia papieża Franciszka do młodzieży, materiały duszpasterskie przygotowane przez Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, peregrynacja Krzyża i Ikony ŚDM oraz ogólnopolskie inicjatywy miłosierdzia. Całościowe spojrzenie na przebytą drogę formacji pozwala dokonać ogólnego podsumowania przyjętych założeń, planów i przeprowadzonych działań duszpasterskich. Umożliwia także sformułowanie wniosków na przyszłość i wytyczenie kierunków kolejnych działań w kontekście formacji młodzieży po Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016.
EN
The World Youth Days (WYD) initiated by Pope St. John Paul II in 1986 is an event that has already been analyzed, researched and extensively studied. Similarly, much attention has been focused on the Cracow event that took place in July 2016 and the first assessments have already been carried out. However, much less attention is placed on the process of spiritual preparation of young people to participate in such an important event. From the pastoral perspective it is essential to note that the World Youth Days should not be treated as a one-time spectacular campaign aimed at young people but that they constitute one of the stages of their spiritual formation. The article aims to analyze formation program offered for the Polish youth by the National Pastoral Ministry of Youth for the period of three years preceding the World Youth Days in Cracow. The crucial elements of the program were Pope Francis’s Messages for the youth, pastoral materials prepared by the National Pastoral Ministry of Youth, pilgrimage of the Cross and the Icon of the World Youth Days as well as coun-trywide mercy initiatives. A comprehensive look at the formation process will lead to a general summary of the adopted plans, programs and pastoral actions that were carried out. It also provides guidance for the future and specifies further action lines in the context of youth formation following the World Youth Days Krakow 2016.
Year
Volume
26
Pages
219-238
Physical description
Contributors
References
 • Benedykt XVI, Wydarzenia minionego roku wskazują drogę ku przyszłości, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2 (2009), s. 9-12.
 • Chagas J., Podstawowe założenia Światowych Dni Młodzieży, „Pro Musica Sacra” 13 (2015), s. 45-51.
 • Franciszek, Miejcie odwagę iść pod prąd i być szczęśliwi. Orędzie na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2016 r., „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2 (2015), s. 6-9.
 • Franciszek, Misericordiae Vultus. Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosier-dzia, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 5 (2015), s. 4-15.
 • Franciszek, Niech was będzie słychać, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 8-9 (2013), s. 8-9.
 • Franciszek, Nieście płomień miłosiernej miłości Chrystusa. Orędzie na XXXI Światowy Dzień Młodzieży 2016 r., „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 10 (2015), s. 4-8.
 • Franciszek, Zarażanie radością. Orędzie na XXIX Światowy Dzień Młodzieży 2014 r., „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 2 (2014), s. 10-13.
 • Guardini R., Bóg. Nasz Pan Jezus Chrystus. Osoba i życie, Warszawa 1999.
 • Jan Paweł II, Bądźmy świadkami miłosierdzia, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 9 (2002), s. 20-22.
 • Jan Paweł II, Krzyż Chrystusa towarzyszem waszej drogi życia, „L’Osservatore Roma-no” (wydanie polskie) 5 (2004) s. 34-35.
 • Jan Paweł II, Novo millennio ineunte. List apostolski na zakończenie Wielkiego Jubile-uszu Roku 2000, Poznań 2001.
 • Jan Paweł II, Orędzie do młodych całego świata z okazji V Światowego Dnia Młodzieży, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 10-11 (1989), s. 32.
 • Jan Paweł II, Ponieście w świat Krzyż jako znak miłości, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 4 (1984), s.1.
 • Jan Paweł II, «Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas». Orędzie Ojca Świętego na XV Światowy Dzień Młodzieży 2000 r., „L’Osservatore Romano” (wydanie pol-skie) 9-10 (1999), s. 16-19.
 • Jan Paweł II, Z krzyżem i Maryją na pielgrzymim szlaku, „L’Osservatore Romano” (wydanie polskie) 6 (2003), s. 31-32.
 • Kasper W., Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, Poznań 2014.
 • Kiciński A., Światowe Dni Młodzieży laboratorium nowej ewangelizacji i katechezy, [w:] Informator katechetyczny na rok formacyjny 2015/2016, Wydział Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 19-31.
 • Kiciński A., Trzeba iść dalej z Chrystusem. XV Światowy Dzień Młodzieży, „Katecheta” 12 (2000), s. 63-64.
 • Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Poznań 2014.
 • Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Nowe życie w Chrystusie. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Poznań 2015.
 • Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Wierzę w Syna Bożego. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Pro-gram duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Poznań 2013.
 • Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Cz@t ze Słowem! Przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Krakowie, Warszawa 2013.
 • Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Deo Profil. Przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Krakowie, Warszawa 2015.
 • Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Serce 2.0. Przygotowania duchowe do ŚDM 2016 w Krakowie, Warszawa 2015.
 • Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2006.
 • Ryłko S., Interventi del Card. Rylko, Presidente del Pontificio Consiglio per i Laici durante la XIII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, http://www.laici.va/content/laici/it/ even-ti/altri-eventi/xiii-assemblea-generale-ordinaria-del-sinodo-dei-
 • vescovi/giornate-mondiali-della-gioventu.html (25.09.2016).
 • Sadowska M., Światowe Dni Młodzieży – Opatrznościowe wydarzenia dla Kościoła i świata, [w]: Z młodzieżą do Chrystusa, [red.] H. Tomasik, Siedlce 2007, s. 159-163.
 • Schönborn Ch., Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia. Poznań 2002.
 • Sokołowski P., Chrystocentryzm młodości w Orędziach Jana Pawła, Benedykta XVI i Franciszka na Światowe Dni Młodzieży, „Ateneum kapłańskie” 644 (2016), s. 39-56.
 • Wejman H., Formacja duchowa, [w]: Leksykon duchowości katolickiej, [red.] Marek Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, s. 281-282.
 • Wiech A., Światowe Dni Młodzieży w Krakowie nadzieją Kościoła, „Warszawskie Studia Pastoralne” 1 (2016), s. 11-24.
 • Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, Verso Cracovia. Progetto di pastorale giovanile in preparazione alla 31a GMG, s. 5, http://www.gmg2016.it/wp-content/uploads/2015/07/ SUSSI-DIO-VERSO-CRACOVIA-N-ZERO-definitivo.pdf (20.09. 2016).
 • http://www.krakow2016.com/mlodzi-misjonarze-milosierdzia (02.04.2016).
 • http://biletdlabrata.pl/ (25.10.2016).
 • http://www.krakow2016.com/l4 (25.10.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5ac3ae9b-1dfb-483d-aec6-7384047aac0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.