PL EN


Journal
2016 | 18 | 57-64
Article title

Wpływ duchowości Pustelni Optyńskiej na twórczość rosyjskich filozofów i pisarzy XIX w.

Content
Title variants
EN
The Influence of the Spirituality of the Optina Monastery on the Work of Russian Philosophers and Writers of the Nineteenth Century
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Monastery w Rosji w XIX–stym wieku miały bardzo duży wpływ na naród. Jednym z takich monasterów był właśnie wtedy Kozielski Monaster Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni zwany Pustelnią Optyńską. Był to taki ośrodek duchowy, do którego przybywali pielgrzymi nie tylko z prostego ludu. Częstymi gośćmi w monasterze byli rosyjscy filozofowie i pisarze. Duchowe pożywienie, jakie otrzymywali od mnichów wpływało na ich twórczość i życiowe dążenia. Starcy z Pustelni Optyńskiej stawali się dla nich duchowymi przewodnikami i moralnymi autorytetami, a nawet twórczą inspiracją. Twórcami rosyjskiej kultury tego okresu mającymi kontakt z Pustelnią Optyńską byli m.in. Iwan Kirejewski, Nikołaj Gogol, Fiodor Dostojewski i Konstantin Leontjew. Żywe kontakty ze starcami z Pustelni Optyńskiej otwierały w filozofach i pisarzach pokłady głębokiej duchowości, podtrzymujące ich siły do moralnego przeobrażenia nie tylko własnej osoby, ale i całego społeczeństwa.
EN
Monasteries in nineteenth century Russia had a major influence on the nation. One such example was the Monastery of the Entrance of the Mother of God into the Temple in Kozelsk, which is also known as the Optina Monastery. The pilgrims who travelled to this spiritual centre were not only common people. Russian philosophers and writers were also guests at the monastery on several occasions. The spiritual nourishment which they received from the monks influenced their creativity and life aspirations. The Elders of the Optina Monastery became for them spiritual guides and moral authorities, and even creative inspiration. The creators of Russian culture at that time, who were in contact with the Optina Monastery include, Ivan Kireyevsky, Nikolai Gogol, Fyodor Dostoevsky and Konstantin Leontyev. Personal contact with the Elders of the Optina Monastery contributed to the these philosophers’ deeply spiritual views, which sustained their strength for the moral transformation not only of their own person, but also of the whole of society.
Journal
Year
Volume
18
Pages
57-64
Physical description
Contributors
References
 • Бердяев Н. А., 1926, Константин Леонтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли, Paris, [online], http://www.odinblago.ru/filosofiya/berdyaev/berdyaev_leontev_ocherk/6/ [05.05.2015].
 • Благословенная Оптина, 1997, Козельск, [online], http://www.optina.ru/history/optina/ [05.05.2015].
 • Буданова Н., 2005, Книги, подаренные Ф.М. Достоевскому в Оптиной Пустыне, София №1, [online], http://ricolor.org/history/cu/lit/4/optin/ [05.05.2015].
 • Булгаков С. Н., 1993, Победитель Побежденный, [w:] Сочинения в двух томах, Том 2, Избранные статьи, Москва, s. 546-563.
 • Воропаев В. А., 2002, Гоголь над страницами духовных книг, Москва.
 • Говоруха-Отрок Ю. H. Несколько слов по поводу кончины К.Н. Леонтьева, [online], http://az.lib.ru/g/goworuhaotrok_j_n/text_1891_leontiev.shtml [05.05.2015].
 • Гоголь Н. В., 2001, Духовная проза. Москва.
 • Гоголь Н. В., 2009, Полное собрание сочинений и писем: В 17 т., Т. 14. Москва-Киев.
 • Долгов К. М., 1997, Восхождение на Афон. Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева. Москва.
 • Достоевская А. Г., 1971, Воспоминания, Москва.
 • Достоевский Ф.М., Братья Карамазовы, [online (page 5)], http://www.klassika.ru/read.html?proza/dostoevskij/karams.txt&page=5, [online (page 6)], http://www.klassika.ru/read.html?roza/dostoevskij/karams.txt&page=6,[05.05.15]
 • Каширина В., 2013, Слова подвижнические, „Православное книжное обозрение», № 8 (032), s. 60 - 75
 • Киреевский И. В., 1984, Избранные статьи. Москва.
 • Киреевский И. В., 1997, О нужде преподавания церковно-славянского языка в уездных училищах, „Литературная учеба”, № 5-6, s. 106-109.
 • Концевич И. М., 1995, Оптина Пустынь и ее время. Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
 • Котельников В. А., 2002, Православные подвижники и русская литература. На пути к Оптиной. Москва.
 • Котельников В. А., 1999, Святость, радость и творчество. Т. 3, СПб.
 • Леонтьев К. Н., Добрые вести, [online], http://az.lib.ru/l/leontxew_k_n/text_0440.shtml, [05.05.2015]
 • Леонтьев К. Н., 1914, Письмо о вере, молитве, о немощи духовенства и о самом себе, „Богословский вестник», №2, [online], http://www.bogoslov.ru/bv/text/175934/index.html,05.2015].
 • Нилус С. Святыня под спудом, [online], http://azbyka.ru/fiction/svyatynya-pod-spudom/,[05.05.15].
 • Переписка К. Н. Леонтьева с В. В. Розановым, [online], http://dugward.ru/library/rozanov/rozanov_leontyev_perepiska.html [05.05.2015].
 • Толстой Л. Н., 1952, Полное собрание сочинений в 90 томах, T. 51, Москва, 1952.
 • Флоровский Г., 1991, Пути русского богословия. Киев.
 • Фудель С. И., Собрание сочинений в трех томах, Т. 3, [online], http://predanie.ru/lib/book/174680/ [05.05.15].
 • Четвериков С. И., протоиер., 1988, Оптина пустынь. Париж.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5acc7458-c9d9-47aa-a1d0-a1500f6c87f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.