PL EN


2015 | 3 | 55-73
Article title

Uniwersytety ludowe szkołą nowego regionalizmu: szanse i zagrożenia tradycyjnej kultury w globalizującym się świecie

Content
Title variants
EN
Folk High Schools as Institutions of Contemporary Regionalism: Chances and Threats to Traditional Culture in the Globalizing World
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
In the globalising reality we observe the increase of various antagonistic phenomena with completely contradictory tendencies, as integration and disintegration processes. Disputes and disagreements go on constantly and hence arise a lot of anxiety and frustration in this important matter. In order to weaken the intensity of these feelings, a new dimension of European and world culture has to be created in which inhabitants will become aware and active co-originators of civilisation, development and progress. Educational institutions for rural youth established at the end of the 19th century in Denmark called Folk high schools are presented in this article as an example of shaping European and world cultural identity.
PL
W globalizującej się rzeczywistości obserwujemy narastanie różnorodnych antagonistycznych zjawisk o skrajnie sprzecznych tendencjach, jak procesy integracyjne i dezintegracyjne. Spory i różnice zdań ciągle się pojawiają, będąc przyczyną wielu niepokojów i frustracji w tej ważnej sprawie. Aby obawy te straciły na swojej sile, konieczne jest stworzenie nowego wymiaru kultury europejskiej i światowej, w której mieszkańcy staną się świadomymi i aktywnymi współtwórcami cywilizacji, rozwoju i postępu. Przykładem kształtowania europejskiej i światowej tożsamości kulturowej są przedstawione w artykule placówki edukacji dorosłej młodzieży wiejskiej, powstałe pod koniec XIX wieku w Dani pod nazwą - uniwersytety ludowe.
Year
Issue
3
Pages
55-73
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Katedra Edukacji i Kultury, Wydział Nauk Społecznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa , iwona_blaszczak@sggw.pl
References
 • Bednarek, H. (2009). Edukacja wielokulturowa wyzwaniem dla globalizującego się świata. W: M. Pakuła, A. Dudak, Edukacja ustawiczna dorosłych w Europejskiej przestrzenie kształcenia. Z perspektywy polskich doświadczeń. (s. 34–40). Lublin: UMCS.
 • Bednarek, S. (2013). Kultura na Dolnym Śląsku w dobie integracji europejskiej. W: A. Grzyb, K. Kleina, J. Zając, Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej?. (s. 143–146). Warszawa: Biuro Informatyki Dział Edycji i Poligrafii.
 • Błaszczak, I. (2000). Rola Feliksa Popławskiego w wychowaniu młodzieży wiejskiej do rozumienia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Edukacja ustawiczna dorosłych, 3/29, s. 153–156.
 • Błaszczak, I. (2009). Feliks Popławski wychowawca wielkiej miary. Ruch Pedagogiczny WSP ZNP, 3/4, s. 95–103.
 • Błaszczak, I. (2012). Idee i wartości duńskich uniwersytetów ludowych w recepcji Ignacego Solarza. W: K. Stefaniak-Najder (red.), Homo Viator w świecie spotkania kultur. (s. 162–176). Warszawa: SGGW.
 • Błaszczak, I. (2012). Miejsce Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych RP w upodmiotowieniu polskiej wsi w latach 1945-1948. W: T. Maliszewski, J. Żerko (red.), Edukacja dorosłych wobec społecznego wykluczenia: przeszłość i teraźniejszość. (s.71–92). Gdańsk: Biblioteka Edukacji Dorosłych, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, t. 44.
 • Cichoń, W. (1996). Wartości, człowiek, wychowanie. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Grześ B. (2005). 100 lat ZNP. Ludzie, fakty, sprawy, wydarzenia 1905–2005. Warszawa: ZNP.
 • Jaworowska, M. (2012). Zagrożenia i bezpieczeństwo tradycyjnej kultury w globalizującym się świecie. Polski Uniwersytet Ludowy, 4/95.
 • Kaczor-Jędrzycka, Z. (2012). Perspektywy Uniwersytetów Ludowych w początkach XXI wieku. Polski Uniwersytet Ludowy, 4/95, s. 7–18.
 • Kawecki, W. (2011). Komercjalizacja współczesnej kultury. Kultura – Media – Teologia, 4, s. 8–18.
 • Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krzysztofek, K. (1999). Ekspansja kultury mediów a międzypokoleniowy przekaz kultury. W: J. Jamrosz (red.), Kultura polska w nowej sytuacji historycznej. (s. 9–11). Warszawa: Instytut Kultury.
 • Popławski, F. (1985). Polski Uniwersytet Ludowy. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 • Theiss, W. (2001). Mała ojczyzna – perspektywa edukacyjno-utylitarna. W: W. Theiss (red.), Mała ojczyna. Kultura, Edukacja. Rozwój lokalny. (s. 11–22). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 • Turos, L. (1988). Społeczno-moralne wychowanie młodzieży wiejskiej (potrzeby, problemy i propozycje teoretyczne). Siedlce: WSRP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aea7b45-8b31-4e22-945a-11bdb104e32a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.