PL EN


2011 | 5(12) | 140-155
Article title

Zjawisko deficytu demokratyczności w Unii Europejskiej a reformy Traktatu z Lizbony

Content
Title variants
EN
Phenomenon of lack of democracy in the European Union and the Treaty of Lisbon
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
European Union is a specific political system of intergovernmental cooperation with multi level governance and complicated decision making procedures. One of the consequences of this is that the role of citizens during the policy making process is not as strong as it is in national systems. It is called ‘democratic deficit’. Treaty of Lisbon delivers some changes on that field. It creates for example citizens’ law initiative and delivers more competences to the European Parliament (via widening the co-decision procedure). However, despite that it appears that the most important factor of strengthening the social influence on the policy making process in the EU is the civil activeness and ability to self organize.
Year
Volume
Pages
140-155
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Alt M., Prawo Europejskie, Warszawa 1998, s. 9.
 • Bankowicz M., System instytucjonalny Unii Europejskiej i perspektywy jego przebudowy, [w:] Do jakiej Unii zmierzamy? — polityka i gospodarka Unii Europejskiej, red. A. Mania, B. Płonka, Kraków 2001, s. 60–79.
 • Bankowicz M., Tkaczyński J.W., Oblicza współczesnego państwa, Toruń 2003, s. 70–74.
 • Brodecki Z., Drobysz M., Majkowska S., Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z komentarzem, Warszawa 2002, s. 539.
 • Carrese P., The cloaking of power. Montesquiue, Blackstone and the rise of judical activism, Chicago 2003, 21–54.
 • Dahl R. A., Steinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Warszawa 2007, s. 37, 42.
 • Duchesne S., Frognier A.P., Is there a European identity?, [w:] Public Opinion and Internationalized Governance, red. O. Niedermayer, R. Sinnott, Oxford 1995, s. 193-226.
 • Dz. U. UE C 306 z dnia 17 grudnia 2007, s. 148-150.
 • Eriksen E.O., Fossum J.E., Closing of the EU’s legitimacy gap?, [w:] The European Constitution: the Rubicon crossed?, red. E. O. Eriksen, J. E. Fossum, M. Kumm, A. J. Menéndez , Oslo 2005, s 65–97.
 • Follesdal A., Hix S., Why there is a Democratic Deficyt In the EU: A respons to Majone and Moravcsik, European Governance Papers 2005, nr 2, s. 2–27.
 • Frongier A.P., Identity and Electorate Participation. For a European Approach to European Elections, [w:] Europe at the Polls: the European elections of 1999, red. P. Perrineau, G. Grynberg, C. Ysmal, New York 2002, s. 43–58.
 • Frongier A.P., Identity and Electorate Participation. For a European Approach to European Elections, [w:] Europe at the Polls: the European elections of 1999, red. P. Perrineau, G. Grynberg, C. Ysmal, New York 2002, s. 43–58.
 • Grzeszczak R., Miejsce parlamentów narodowych w architekturze instytucjonalnej WE/UE — scenariusz zmian, [w:] Unia Europejska w dobie reform, Konwent Europejski — Traktat Konstytucyjny — Biała Księga w sprawie rządzenia Europą, red. C. Mik, Toruń 2004, s. 209–229, tu s. 223–224.
 • http://www.britannica.com/ eb/topic-930525/rebus-sic-stantibus,
 • Leeds B.A., Savun B., Terminating Alliances: Why do States Abrogate Agreements?, [w:] http://www.ruf.rice.edu/~leeds/LeedsSavun0207.pdf.
 • Majone G., Europe’s “Democratic Deficit”: The Question of Standards, European Law Journal 1998, nr 1, s. 5–28.
 • Mik C., Legitymacja demokratyczna Unii Europejskiej w świetle Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, http://www.msz.gov.pl/files/docs/legitymacja.pdf, 10 kwietnia 2009, s. 2, 12.
 • Miller J.G., Living Systems, New York 1978, s. 595–746, 903–1024.
 • Moravscik A., Is there a “Democratic Deficit” in World Politics? A Framework for Analysis, Government and Oposition 2004, nr 2, s. 336–363.
 • Nikiforom Diamandouros, Przedmowa do 13 wydania książki: N. Moussis, Acces to European Union. Law, economics, policie, Rixensart 2004.
 • Rada Unii Europejskiej, Konkluzje Prezydencji (23.07), 11177/1/07 REV 1 (CONCL 2), Bruksela, 20 lipca 2007.
 • Raport końcowy przewodniczącego I zespołu roboczego „Zasada subsydiarności” dla Konwentu Europejskiego, [w:] Monitor Integracji Europejskiej 2003, nr 67, s. 135–141.
 • Schmidt V.A., Democracy In Europe. The EU and National Policies, New York 2006, s. 46–54.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, [w:] Dz. U. UE C 306 z dnia 17 grudnia 2007, s. 1–145.
 • Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (po zmianach wprowadzonych Traktatem z Nicei), [w:] Dz. Urz. UE C 321 E z dnia 29 grudnia 2006, s. 5–186.
 • Whitehead L., Guide to the European Parliament, Manchester 1996, s. 47 i nast.
 • Zweifel T.D., Democratic deficit? Institutions and regulation in the European Union. Switzerland and the united States in comparative perspective, Lanham 2002.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5aeeb190-ecd5-4118-892f-7c433e7a2f0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.