PL EN


2018 | 25 | 59-82
Article title

Święta Rodzina – żywą ikoną Trójcy Świętej

Authors
Content
Title variants
EN
The Holy Family as a living Icon of the Holy Trinity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię obrazu Boga w człowieku. Poszukuje go na płaszczyźnie społecznej w aspekcie relacji człowieka z innymi. Człowiek zostaje stworzony jako mężczyzna i kobieta, na obraz Boga, który Pierwszy jest relacją Osób Trójcy Świętej. Człowiek jednak przez grzech zrywa relację z Panem Bogiem. Mimo to Pan Bóg nie rezygnuje ze swojego stworzenia. Posyła Syna, aby odszukać człowieka i zbudować na nowo relację Bóg-człowiek. W swojej mądrości i na swój sposób poucza człowieka o sobie samym, komunikuje się z człowiekiem przy pomocy słów, znaków, obrazów. Święta Rodzina z Nazaretu, w której urodził się i wychowywał nasz Pan Jezus Chrystus, która powstała dzięki Maryjnemu fiat i pokorze św. Józefa w odbiorze autora niniejszego artykułu może również być sposobem komunikacji Boga z człowiekiem. Bóg, który jest w doskonałej relacji Trójcy ukazuje w Świętej Rodzinie wzór relacji interpersonalnych opartych na communio caritatis, które ludzie mogą naśladować w swoich rodzinach, a przez to zbliżać się do poznawania Boga nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej, lecz doświadczać Go w swoim życiu właśnie przez relacje z innymi. Święta Rodzina z Nazaretu może być określona Ziemską Trójcą Świętą, to znaczy może być odczytana jako żywa ikona Trójcy Świętej, która poprzez siebie odsyła do poznania Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Sama nie będąc Bogiem, przez swoje cnoty ukazuje Go.
EN
This article studies the issue of the image of God in man. It strives to find this image on the social level, meaning a person’s relationship with others. As a starting point, the author chose the Biblical Account of the Creation of Man. People are created as a man and a woman, in the image of God, who is the First in the relationship of the Persons of the Holy Trinity. Just after people sinned, they broke their relationship with the Lord God. However, the Lord God does not abandon his creatures. He sends his Son to seek people out and build a new relationship between God and man. In his wisdom and in his way, he teaches men about God. He communicates with people in the language of the Word, through signs and pictures. The Holy Family of Nazareth where our Lord Jesus Christ was born and raised and was started thanks to God’s grace in cooperation with people can also be a way for God to communicate with people according to the author. God who lives in a perfect relationship as the Trinity can also be seen in the Holy Family, which is the model of interpersonal relationships based on communio caritatis. People can imitate them in their own family lives and homes, and in this way, they come closer to getting to know God not only on the intellectual level, but experience God in their personal lives thanks to their relationships with others. The Holy Family of Nazareth can be described as the Earthly Holy Trinity, meaning that it can be understood as a living icon of the Holy Trinity. As such, it helps us to get to know God in the One Holy Trinity. Not being God itself, the Holy Family represents God thanks to its virtues.
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (doktorant), pbpmsf@gmail.com
References
 • Augustyn. O Trójcy Świętej. Kraków: Znak, 1996.
 • Batut, Jean-Pierre. „Monarchia Ojca, porządek pochodzeń, perychoreza: Trzy klucze teologiczne do poprawnego wyznawania wiary trynitarnej”. W: Tajemnica Trójcy Świętej, red. Lucjan Balter, 325–336. Poznań: Pallottinum, 2000.
 • Bazyli Wielki. O Duchu Świętym. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1999.
 • Benedykt XVI. „Przemówienie do Kurii Rzymskiej o poprawnej interpretacji Soboru Watykańskiego II”. L’Osservatore Romano, wydanie polskie 2, 276 (2006): 12–15.
 • Berthier, Jan. Kult i naśladowanie Świętej Rodziny. Ciechocinek: Bernardinum, 2003.
 • Blanquet, Joseph. La Sagrada Familia, icono de la Trynidad. Barcelona: Hijos de la Sagrada Familia, 1996.
 • Da Massa, Felice. Tancredi. La fanciullezza di Gesu. Firenze: Libreria Fiorentina Editrice, 1927.
 • Dąbrowski, Dariusz. „Teologia serca. Wykład podczas Sympozjum Józefologicznego w Kaliszu, 14.05.2011”. Dostęp 17.02.2017. http://wspolnotajozefa.blogspot.com/2012/10/teologia-serca.html.
 • Franciszek. „Rodzina jest darem dla Kościoła i świata”. Dostęp 1.08.2017. http://papiez.wiara.pl/doc/2729070.Rodzina-jest-darem-Pana-dla-Kosciola-i-swiata.
 • Grzegorz z Nazjanzu. Mowy wybrane. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1967.
 • Homerski, Józef. „Pieśń o stworzeniu świata. Refleksje egzegetyczno-teologiczne nad tekstem Rdz 1,26–28 i 2,7.15.18.21–23”. W: Początek świata – Biblia a nauka, red. Michał Heller, Michał Drożdż, 17–31, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, 1998.
 • „Internetowa Liturgia Godzin”. Dostęp 18.11.2016. http://www.brewiarz.pl/czytelnia/rodzina.php3.
 • Jan Paweł II. Familiaris Consortio. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1987.
 • Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1986.
 • Jan Paweł II. Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 1987.
 • Kelly, John Norman Davidson. Początki doktryny chrześcijańskiej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1988.
 • Lifschitz, Daniel. Mężczyzna i kobieta. Haggada do rozdziału drugiego Księgi Rodzaju. Kraków–Warszawa: Fronda, 2009.
 • Paweł VI. „Przemówienie «Rodzina szkołą świętości»” (4.05.1970). Acta Apostolicae Sedis 62 (1970).
 • Paweł VI. „Przemówienie w Nazarecie” (5.01.1964). W: Liturgia Godzin. T. I. Poznań: Pallottinum, 1982.
 • Sobczyk, Adam Józef. Communio caritatis Świętej Rodziny z Nazaretu jako wzór życia duchowego współczesnej rodziny katolickiej. Kazimierz Biskupi: Fundacja Posłaniec, 2010.
 • Van Ruysbroeck, Jan. The Spiritual espousals. Collegaville: Liturgical Press, 1995.
 • Verlinde, Joseph Marie. „Święty Józef prorokiem naszych czasów”. Kaliskie Studia Teologiczne 8 (2009/2010).
 • Ware, Kalistos. Człowiek jako ikona Trójcy Świętej. Białystok: Parafia Prawosławna św. Jerzego, 1992.
 • Weron, Eugeniusz. „Apostolstwo małżonków i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II”. Collectanea Theologica 77, 1 (2007).
 • Wołoniec, Włodzimierz. Objawienie Jedynego Boga w Trójcy. Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5af6ba99-56cc-4982-abff-88e4b8a92336
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.