PL EN


2020 | 4 (numer jubileuszowy) | 748-762
Article title

Radio Wrocław w środowisku upolitycznionym

Authors
Content
Title variants
EN
Radio Wroclaw in a politicized environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego studium przypadku regionalnego Radia Wrocław jest analiza uwarunkowań paralelizmu politycznego w kontekście profesjonalizmu i niezależności dziennikarzy. Zakładano, iż wpływy polityczne Prawa i Sprawiedliwości po 2015 roku znajdują istotne odzwierciedlenie w funkcjonowaniu publicznego Radia Wrocław, a zasady stanowiące o profesjonalizmie zawodowym dziennikarzy tej rozgłośni, w tym klasyczne postawy bezstronności i obiektywizmu, są zagrożone. Istotnymi zmiennymi zależnymi były wartości, z jakimi utożsamiają się dziennikarze (m.in. sukces zawodowy i niezależność), oraz mechanizmy polityki kadrowej. Metody badań: badania ilościowe, przeprowadzone przez autorkę w latach 2011–2012 i 2020 metodą ankietową na dwóch próbach celowych. Analizą objęto także badania fokusowe zrealizowane w 2015 roku przez wrocławską pracownię BEELINE Research & Consulting. Wyniki i wnioski: zmiany wprowadzane w Radiu Wrocław w latach 2016–2019 miały wszechstronny charakter. W kontekście politycznym szczególnie istotne były te dotyczące kadry zarządzającej oraz linii programowej redakcji po 2017 roku. Badania empiryczne przeprowadzone w 2020 roku ukazują konsekwencje tych zmian, w postaci spadku słuchalności oraz pojawienia się nowych – w stosunku do badań z lat 2011–2012 – preferencji w hierarchii wartości dziennikarzy (związanych ze światopoglądem chrześcijańskim). Oryginalność i wartość poznawcza: próba diagnozy zjawiska paralelizmu politycznego w regionalnym radiu publicznym może stanowić cenne wprowadzenie do problematyki komunikowania politycznego z udziałem mediów publicznych. W procesie budowy kapitału społecznego kluczowe znaczenie mają orientacje zawodowe dziennikarzy, stanowiące istotny komponent wiedzy na temat wykorzystania mediów publicznych w zarządzaniu partycypacyjnym. Wyniki analizy tego zagadnienia mogą pomóc w formułowaniu rekomendacji dotyczących rozwiązań legislacyjnych i strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym. *Istotne fragmenty niniejszego artykułu, obejmujące charakterystykę Radia Wrocław i wprowadzanych w nim zmian, opublikowałam wcześniej w artykule Pionierska cyfryzacja Radia Wrocław, „Studia i Perspektywy Medioznawcze”, 2, 2020, s. 97–113.
EN
The study aims to analyze the determinants of political parallelism in the context of professionalism and independence of journalists in Radio Wrocław. It was assumed that the political influence of the Law and Justice party [Pol. Prawo i Sprawiedliwość] after 2015 has been significantly reflected in the functioning of the public Radio Wrocław, and the principles determining the professionalism of journalists of this station, including the attitudes of impartiality and objectivity, are at risk. Significant dependent variables were the values with which journalists identify themselves (including professional success and independence) and the mechanisms of the personnel policy. Research methods: quantitative research, conducted by the author in 2011–2012 and 2020 using the survey method on two samples. The analysis also included focus studies carried out in 2015 by the Wrocław-based BEELINE Research & Consulting. Results and conclusions: the changes introduced at Radio Wrocław in 2016–2019 were of a comprehensive nature. In the political context, those concerning the management staff and the editorial program line after 2017 were particularly important. Empirical research carried out in 2020 shows the consequences of these changes, in the form of a decrease in listenership and the emergence of new––compared to the research from 2011-2012––preferences in the hierarchy of journalists’ values (related to the Christian worldview). Cognitive value: an attempt to diagnose the phenomenon of political parallelism in the regional public radio may be a valuable introduction to the issue of political communication with the participation of public media. In the process of building social capital, the professional orientation of journalists is of key importance, as they constitute an important component of knowledge about the use of public media in participatory management. The results of the analysis of this issue may help in formulating recommendations regarding legislative and strategic solutions at the regional and national level.
Year
Pages
748-762
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Wrocławski
References
 • Boyd, A., Stewart, P., & Alexander, R. (2011). Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne. Techniki tworzenia programów informacyjnych. Kraków: WUJ.
 • Bujko, J. (2015). Raport BEELINE Research & Consulting dla Radia Wrocław. Wrocław: BEELINE Research & Consulting.
 • European Broadcasting Union. (2017, November). Recommendation for Digital Radio Deployment in Europe. Retrieved on 2020, November 1st from tech.ebu.ch/publications/r138
 • Goban-Klas, T. (2011). Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego życia informacji. Kraków: Universitas.
 • Hallin, D.C., & Mancini, P. (2007). Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków: WUJ.
 • Jakubowicz, K. (2007). Media publiczne. Początek końca czy nowy początek. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Jaskiernia, A. (2018). Monitoring wolności mediów w Europie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.
 • Jędrzejewski, S. (2010). Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej. Kraków: Universitas.
 • Kaczyński, J. (2011). Polska naszych marzeń. Lublin: Drukarnia Akapit.
 • Kononiuk, T. (2018). Rzetelne dziennikarstwo. Aksjologia i deontologia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.
 • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. (2020, maj). Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku. Pobrane 1 listopada 2020 z krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr-i-inf-2019/sprawozdanie-krrit-z-dzialalnosci-w-2019-r.pdf
 • Litera, D. (2019). Zarządzanie zmianą na przykładzie Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia we Wrocławiu. Praca magisterska obroniona 3 lipca 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, promotor prof. Bogusław Nierenberg, nieopublikowana.
 • McQuail, D. (2007). Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.
 • Mrozowski, M. (2001). Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra.
 • Radio Wrocław w zestawieniach Radio Track, Kantar Millward Brown. Zbiory Archiwalne Radia Wrocław.
 • Siebert, S.F., Peterson, T., & Schramm, W. (1956). Four Theories of the Press. Urbana–Champaign: University of Illinois Press.
 • Szot, L. (2013). Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania. Wrocław: WUWr.
 • Szot, L. (2020). Pionierska cyfryzacja Radia Wrocław. Studia i Perspektywy Medioznawcze, 2, 97–113.
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych, Dziennik Ustaw, 2016, poz. 929, ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, Dziennik Ustaw, 1993, nr 7, poz. 34, ze zm.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b0d5c78-6383-4c94-96fb-0a89f13c3ce2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.