PL EN


2019 | 29 | 4 | 67-80
Article title

Z badań nad miejskim kredytem hipotecznym w Królestwie Polskim. Towarzystwo Kredytowe miasta Radomia i jego działalność pożyczkowa

Content
Title variants
EN
From the Research Into the Municipal Mortgage in the Kingdom of Poland. The Credit Society of the City of Radom and Its Lending Activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiona została działalność Towarzystwa Kredytowego miasta Radomia w latach 1898-1915, które było jednym z dwunastu towarzystw kredytowych miejskich, funkcjonujących w Królestwie Polskim. Stanowi ono tym samym reprezentatywny przykład formy instytucjonalnej miejskiego kredytu hipotecznego. Prezentacja Towarzystwa została przeprowadzona z uwzględnieniem aktualnego stanu badań nad miejskim kredytem hipotecznym w Królestwie Polskim, co pozwoliło stwierdzić, że działalność Towarzystwa Kredytowego miasta Radomia nie doczekała się dotąd żadnego opracowania. Autorka omówiła w artykule prawne mechanizmy funkcjonowania Towarzystwa, a zakres prowadzonej działalności kredytowej ukazany został na tle sytuacji gospodarczej Radomia i guberni radomskiej, z uwzględnieniem rezultatów osiąganych przez pozostałe Towarzystwa Kredytowe Miejskie w Królestwie Polskim. W ten sposób, artykuł stanowi uzupełnienie badań nad miejskim kredytem hipotecznym w Królestwie Polskim, wzbogacając je o Radomskie Towarzystwo Kredytowe.
EN
The article presents the activity of the Credit Society of the City of Radom in the years 1898-1915. This Credit Society was one of twelve such societies that functioned in the Kingdom of Poland. It is a representative example of the institutional form of the municipal mortgage. The presentation of this Credit Society was prepared taking into account the current research into municipal mortgage in the Kingdom of Poland. It lead to the conclusion that the activity of the Credit Society of the City of Radom has not been scrutinized yet. The author discussed in her article the legal mechanisms of the performance of this Society and presented the range of carried lending activities against a background of the economic situation in the Kingdom of Poland, especially in Radom and Radom governorate, taking into consideration the results achieved by other Credit Societies in the Kingdom of Poland. Thus, the article is the addendum to the research into municipal mortgage in the Kingdom of Poland, enriching its content with the information about the Credit Society of the City of Radom.
Year
Volume
29
Issue
4
Pages
67-80
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, fermus@wp.pl
References
 • Bardach Juliusz: Themis a Clio, czyli prawo a historia, Warszawa: Liber 2001.
 • Bardzki Artur: Towarzystwa Kredytowe Miejskie, cz. I: Powstanie i rozwój, Warszawa: Druk Noskowskiego 1912.
 • Bardzki Artur: Towarzystwa Kredytowe Miejskie, cz. II: Ustawa, Warszawa: Druk Noskowskiego 1911.
 • Bondaryk Danuta: Towarzystwo Kredytowe Miejskie w Warszawie 1870-1949, Kronika Warszawy 116-117 (2003), nr 1-2, s. 149-160.
 • Dzieje gospodarcze Polski porozbiorowej, t. I, red. S.A. Kempner, Warszawa: Druk K. Kowalewskiego 1920.
 • Fermus-Bobowiec Anna: Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina (1885-1915), Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010.
 • Gawlik Marek, Kisiel Helena: Radom w okresie 1865-1918. Życie gospodarcze. Przemysł i rzemiosło, [w:] Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w., red. S. Witkowski, Warszawa: PWN 1985, s. 125-132.
 • Karwowski Władysław: Towarzystwo Kredytowe miasta Lublina, [w:] Dla sierot. Książka zbiorowa wydana staraniem Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności, Warszawa [b.w.] 1897, s. 80-81.
 • Kierek Aleksander: Rozwój Lublina w latach 1864-1914, [w:] Dzieje Lublina. Próba syntezy, t. I, red. J. Mazurkiewicz, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1965, s. 257-300.
 • Korobowicz Artur, Witkowski Wojciech: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Warszawa: Wolters Kluwer 2012.
 • Łubiński Marian: Instytucje bankowo-kredytowe, [w:] Radom. Dzieje miasta w XIX i XX w., red. S. Witkowski, Warszawa: PWN 1985, s. 137-138.
 • Papierowski Andrzej J., Papierowski Konrad J.: Przyczynek do genezy Towarzystwa Kredytowego M. Płocka i jego działalność w latach 1896-1904, Notatki Płockie 195 (2003), nr 2, s. 17-26.
 • Penkalla Adam: Fazy rozwoju przestrzennego miasta, [w:] Studium historyczno-urbanistyczne śródmieścia Radomia, Radom: Miejska Pracownia Urbanistyczna 1998, s. 17-39.
 • Pietrasik Adam, Laskowski Andrzej: Historia i współczesność długoterminowego kredytu hipotecznego w Polsce, Warszawa: Twigger 2011.
 • Piętka S., Zawadzki I.: Towarzystwo Kredytowe M. Warszawy i jego rola w zabudowie i rozwoju stolicy w ciągi 60-ciu lat, Warszawa: Druk L. Bruś 1931.
 • Popławska Irena: Architektura lat 1885-1918, [w:] Urbanistyka i architektura Radomia, red. W. Kalinowski, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie 1979, s. 168-177.
 • Rutkowski Jan: Historia gospodarcza Polski, t. II: Czasy porozbiorowe do 1918 roku, Poznań: Księgarnia Akademicka 1950.
 • Turska-Woźniak Ewa: Towarzystwo Kredytowe miasta Łodzi (1872-1914), mps, Łódź 2005.
 • Wąsowicz Marek: Instytucje kredytu długoterminowego na ziemiach polskich: rozwiązania rodzime czy recepcja obcych wzorów?, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – Idee – Prawo, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2003, s. 93-103.
 • Witkowski Stefan: Rozwój przestrzenny, [w:] Radom. Szkice z dziejów miasta, red. J. Jędrzejewicz, Warszawa: Arkady 1961, s. 21-35.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b115dce-8c2a-4562-bbc4-980e03f9bd6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.