PL EN


2019 | Tom 3 Nr XXIV | 139-148
Article title

Kilka uwag o subkompetencji frazeologicznej tłumacza

Content
Title variants
EN
A few remarks on the phraseological sub-competence of a translator
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The topic of this article is a diagnosis of the level of a phraseological sub-competence of a translator conducted on the basis of a survey carried out among students of neophilology with the translator specialization. The aim of the study is to determine the level of linguistic awareness of the surveyed in the area of phraseological sub-competence. The question posed is in what way they comprehend the essence of the multi-word linguistic units and if they can extract supra-lexical units of a translation. As such, the accuracy of a translation is dependent on the correct segmentation of the original. Those surveyed, faced with a 99-word text containing 25 multi-word linguistic units (75% of the whole text), extracted only seven of such structures in at least 50% of their answers. It can be deduced that the students consider phraseological units extremely idiomatic. In most cases, they do not notice other, less prototypical structures in the text, which should be considered globally in the process of translation. This conclusion justifies the undertaking of firm action in the area of phraseodidactics and phrasal translation as part of a philological academic education.
Year
Volume
Pages
139-148
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
References
 • Biel Łucja. 2011. Jakość przekładu prawnego i prawniczego w świetle normy europejskiej PN-EN 15038 oraz hipotezy uniwersaliów tłumaczeniowych. „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” nr 6: 13‒28.
 • Bogusławski Andrzej. 1989. Uwagi o pracy nad frazeologią. W: Studia z polskiej leksykografii współczesnej. T. 3. Red. Saloni Z. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Filia Białystok: 13‒30.
 • Chlebda Wojciech. 2003. Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy. Łask: Wydawnictwo Leksem.
 • Chlebda Wojciech. 2010. Nieautomatyczne drogi dochodzenia do reproduktów wielowyrazowych. W: Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka. Red. Chlebda W. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: 15‒35.
 • Dybiec-Gajer Jolanta. 2013. Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 • Grzeszkiewicz-Radulska Katarzyna. 2012. Metody badań pilotażowych. „Folia Sociologica” vol. 42: 113‒141
 • Jakość i ocena tłumaczenia. 2009. Red. Kopczyński A., Kizeweter M. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.
 • Lewicki Roman. 2017. Zagadnienia lingwistyki przekładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Mejri Salah. 2011. Phraséologie et traduction des textes specializes. Alicante: Universidad de Alicante.
 • Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych. 2011. Red. Chlebda W. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Pieńkos Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
 • Płusa Paweł. 2007. Rozwijanie kompetencji przekładu i kształcenie tłumaczy. Katowice: Wydaw-nictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Polsko-rosyjski słownik par przekładowych. Tom zbiorczy „Podręcznego idiomatykonu polsko--rosyjskiego” (z. 1-5). 2014. Red. Chlebda W. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Skibińska Ewa. 2009. Garść uwag o jakości przekładu. „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” nr 5: 13‒27.
 • Sułkowska Monika. 2017. Frazeotranslacja oraz jej znaczenie w kształceniu i doskonaleniu tłumaczy. „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu” nr 12: 341‒353.
 • Szutkowski Tomasz. 2019. Subkompetencja frazeologiczna studentów-neofilologów jako składnik kompetencji językowej tłumacza. Badanie pilotażowe. „Roczniki Humanistyczne” t. 67, z. 7: 93‒111.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b11ea70-b332-4b6c-9d42-402f7a80fd78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.