PL EN


2018 | 7 (20) nr 1 | 9-17
Article title

Kościół św. Stanisława w Lublinie jako miejsce obrad sejmikowych

Content
Title variants
EN
Church of St. Stanislaus in Lublin as the Place of the Sejmik Meeting
FR
L’église de St. Stanisław à Lublin comme un lieu des réunions de Sejmik
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kościół ojców dominikanów w Lublinie był uświęconym tradycją miejscem obrad sejmikowych przez 260 lat. Gromadząca się w nim szlachta dzięki gościnności zakonników nie musiała martwić się o własne pomieszczenia, ani ponosić kosztów związanych z ich budową oraz utrzymaniem. W zamian gospodarze otrzymywali niewielkie wsparcie na remonty świątyni, a także co niemniej ważne, przychylność samych obradujących, którzy decydując o losach państwa uwzględniali również interesy Kościoła.
EN
The Church of the Dominican Friiars in Lublin was a time-honored tradition of the sejmik meeting for 260 years. The nobility gathered in it, thanks to the hospitality of monks, did not have to worry about their own rooms, nor did they have to bear the costs of their construction and maintenance. Instead of it, the hosts received little support for the renovation of the temple, and also no less important, the favor of the deliberate, who, while deciding the fate of the state, also took into account the interests of the Church.
Contributors
 • Katedra Historii Ustroju i Prawa, Instytut Prawa, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; adres do korespondencji: al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Polska, wbednaruk@kul.lublin.pl
References
 • Bednaruk, Waldemar. 2011. Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Ciepliński, Jacek. 2006. „Zespół kościelno-klasztorny Dominikanów w Lublinie. Badania architektoniczne.” W Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. Henryk Gapski, 147-203. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Ćwik, Władysław, i Jerzy Reder. 1977. Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Gapski, Henryk. 2006. „Dominikanie w Lublinie. Zarys historiograficzny.” W Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. Henryk Gapski, 7-22. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Gloger, Zygmunt. 1903. Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Kraków: Spółka Wydawnicza Polska.
 • Kłoczowski, Jerzy. 2006a. „Jak badać historię dominikanów w Polsce przedrozbiorowej? Trochę uwag i obserwacji co do znaczenia i programu przyszłych badań oraz miejsca w historiografii polskiej.” W Dzieje dominikanów w Polsce XIII-XVIII wiek. Historiografia i warsztat badawczy historyka, red. Henryk Gapski, Jerzy Kłoczowski, i Jan Andrzej Spież, 11-26. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Kłoczowski, Jerzy. 2006b. „Klasztor dominikański w Lublinie (stulecia XIII-XVI).” W Dominikanie w Lublinie. Studia z dziejów i kultury, red. Henryk Gapski, 23-58. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Michoński, Mirosław. 1980. Lublin. Zespół dominikański (Blok XVI). Dokumentacja naukowo-historyczna wykonana na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji Zabytkowego Zespołu Miasta Lublina. Lublin. Maszynopis w klasztorze ojców Dominikanów w Lublinie.
 • Pawiński, Adolf. 1978. Rządy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw kujawskich. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Rzewuski, Adam Wawrzyniec. 1790. O formie rządu republikańskiego myśli. Warszawa: Nakładem autora.
 • Ujma, Magdalena. 2003. Sejmik lubelski 1572-1696. Warszawa: Semper.
 • Uruszczak, Wacław. 1984. „Sejm w latach 1506-1540.” W Historia sejmu polskiego. T. 1, Do schyłku szlacheckiej Rzeczypospolitej, red. Jerzy Michalski, 63-113. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. 1991. Opracowanie Witold Kłaczewski, i Wacław Urban. Kórnik: Polska Akademia Nauk Instytut Historii, Biblioteka Kórnicka.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b1b8c42-4872-46af-8cf3-0e70e2a26b66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.