PL EN


2014 | 17 | 83-95
Article title

Agentywne znaczenie formantu -wa w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Agentive meaning of the -wa suffix in Greater Polish dialects and general Polish versus other Slavic languages
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper reviews formations with the -wa suffix (and its variant -twa) in the Slavic languages in view of the state in Greater Polish dialects, where a striking domination of agentive personal names can be seen; linguistic kinships are indicated. An overview of derivatives in -wa is supplemented with nouns in -ba as there exist cases of word-formative doublets and resuffixation.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
References
 • Barić E. et al., 1990: E. Barić, M. Lončarić, D. Malić, S. Pavešić, M. Peti, V. Zečević, M. Luika, Gramatika hrvatskogo književnog jezika, Zagreb 21990.
 • Barić E. et al., 2005: E. Barić, M. Lončarić, D. Malić, S. Pavešić, M. Peti, V. Zečević, M. Luika, Hrvatska gramatika, Zagreb 42005.
 • Boryś W., 1969, Budowa słowotwórcza rzeczowników w tekstach czakawskich XV i XVI w., Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Chludzińska-Świątecka J., 1972, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach Warmii i Mazur, „Prace Filologiczne” XXII, s. 159–189.
 • Čirgić A., Prankjović I., Silić J., 2010, Gramatika crnogorskoga jezika, Podgorica.
 • Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 2006, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • Doroszewski W., 1928, Monografie słowotwórcze: Formacje z podstawowym -k- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XIII, s. 1–161.
 • Doroszewski W., 1929, Monografie słowotwórcze II. Formacje z podstawowym -l- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XIV, s. 34–85.
 • Doroszewski W., 1931a, Monografie słowotwórcze III. Formacje z elementem -r- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XV, cz. 2, s. 275–300.
 • Doroszewski W., 1931b, Monografie słowotwórcze IV. Formacje z podstawowym -n- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XV, cz. 2, s. 423–436.
 • Dulewiczowa I., 1972a, Rzeczowniki z formantem -ьba w języku rosyjskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 11, s. 137–147.
 • Dulewiczowa I., 1972b, Formacje z -tv(a) w tekstach staroruskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 12, s. 173–181.
 • Furdík J., 2004, Slovenská slovotvorba. Teória, opis, cvičenia, red. M. Ološtiak, Prešov.
 • Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa.
 • Grzegorczykowa R., Puzynina J., 21998, Rzeczowniki, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa,
 • s. 389–468.
 • Klemensiewicz Z., 1985, Historia języka polskiego, t. 1–3, Warszawa.
 • Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1964, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • Kleszczowa K. (red.), 1996, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice.
 • Korytkowska M., 1972, Kaszubskie formacje z sufiksem -ba, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 11, s. 101–105.
 • Lamprecht A., Šlosar D., Bauer J., 1986, Historická mluvnice češtiny, Praha.
 • Lehr-Spławiński T., Bartula Cz., 1965, Zarys gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Orzechowska H., 1966, Orzeczeniowe formacje odsłowne w językach południowosłowiańskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Osowski B., w druku, Wielkopolskie miągwy i rykwy na tle historycznych i współczesnych derywatów z formantem -wa, [w:] M. Kresa (red.), Młodzi o języku, Warszawa.
 • Rospond S., 1973, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.
 • SPsł: F. Sławski (red.), Słownik prasłowiański, Wrocław 1974–2001.
 • Sstp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, Wrocław−Warszawa−Kraków 1953−2002.
 • SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927.
 • SWil: A. Zdanowicz et al., Słownik języka polskiego, Wilno 1861.
 • Šewc H., 1968, Gramatika hornjoserbskeje rěče. 1. zwjazk. Fonematika a morfologija, Budyšin.
 • Šipka D., 2003, Glosar tvorbenih formanata – početne leksičke liste, Beograd.
 • Šlosar D., 2003, Slovotvorba, [w:] M. Grepl et al., Příruční mluvnice češtiny, Praha, s. 109−225.
 • USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b2a3547-8a83-486a-9bb3-254c47f45657
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.