PL EN


Journal
2020 | 2(39) | 39-50
Article title

„Laboratorium dialogu” czyli o dialogowaniu w katechezie

Content
Title variants
EN
„Laboratory for dialogue”, that is, dialogue in catechesis
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dialog jest jedną z podstawowych relacji międzyludzkich. Szczególne znaczenie posiada także w życiu Kościoła. Autor artykułu próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy katecheza jest przestrzenią dialogu. Ukazuje najpierw dialog zbawienia jako relację Boga do człowieka. Następnie przedstawia relację Kościoła do świata, która jest relacją dialogu. Ponieważ katecheza działa w służbie Bożego dialogu zbawienia i jest posługą kościelną, dlatego ma także charakter dialogiczny. Istnieje jednak pewna specyfika tego dialogu, u podstaw której stoi duchowość dialogu. Taka wizja katechezy zawarta jest w nowym dyrektorium watykańskim, które określa ją jako „laboratorium dialogu”.
EN
Dialogue is one of the fundamental human relationships. It is also of particular importance in the life of the Church. The article tries to answer the question whether catechesis is a space for dialogue. It first shows the dialogue of salvation as a relationship between God and man. Then it presents the relationship of the Church to the world, which is a relationship of dialogue. Since catechesis is at the service of God’s dialogue of salvation and is an ecclesial ministry, it is therefore also dialogical. There is, however, a specificity of this dialogue, which is based on the spirituality of dialogue. This vision of catechesis is contained in the new Vatican Directory for Catechesis, which describes it as a „laboratory for dialogue”.
Journal
Year
Volume
Pages
39-50
Physical description
Dates
published
2020-11-25
References
 • II Sobór Watykański, Konstytucja o Objawieniu Bożym Dei verbum, Rzym 1965.
 • Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, Toruń 2006.
 • Dajczak E., Budowanie wspólnoty Kościoła poprzez nawiązywanie i rozwój indywidualnych więzi kapłana z drugim człowiekiem, w: A. Wojtczak (red.), Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii. Materiały z sympozjum w Obrze, 19-20 kwietnia 2001 r., Poznań 2001, s. 34-43.
 • Dziekoński S., Dialog pedagogiczny, „Ateneum Kapłańskie” 1(602) (2009), s. 71-81.
 • Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Rzym 2013.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, Rzym 1979.
 • Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, Rzym 2001.
 • Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela, Watykan 1987.
 • Kawecki W., Dialog Kościoła i kultury, „Ateneum Kapłańskie” 2(603) (2009), s. 268-280.
 • Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Dyrektorium o katechizacji, Rzym 2020.
 • Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, Rzym 1964.
 • Polak M., Mistagogia w duszpasterstwie Kościoła. Studium pastoralnoteologiczne, Poznań 2012.
 • Polak M., Wychowanie do dialogu w katechezie młodzieży, „Studia Oecumenica” 15 (2015), s. 413-426.
 • Przybyłowski J., Dialog pastoralny, „Ateneum Kapłańskie” 1(602) (2009), s. 46-59.
 • Tomasik P., Dialog katechetyczny, „Ateneum Kapłańskie” 1(602) (2009), s. 60-70.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5b36f4f7-03e6-4e0c-beaf-fa7aacc0231b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.